Monthly Archives: November 2018

Tai Vạ Thứ Sáu: Ghẻ Chốc –Xuất Ê-díp-tô Ký 9:8-12

Tai Vạ Thứ Sáu: Ghẻ Chốc Xuất Ê-díp-tô Ký 9:8-12   Câu gốc: “Vậy hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pha-ra-ôn, rồi Môi-se vãi tro lên trời, thì sinh ra ghẻ chốc cương mủ trên mình người ta và súc vật” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Verse of the Day—2 Peter 3:10-11

Verse of the Day for Friday, November 30, 2018 [ Previous Devotionals ]   The day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar; the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be …

Read More »