Monthly Archives: January 2019

PHÉP BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC

PHÉP BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC Trần Đình Tâm   Phép báp-têm là một nghi thức rất thông thường mà người tín hữu được nhận một lần trong đời sau khi tin nhận Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những ý kiến khác nhau chung quanh vấn đề báp-têm, phát xuất từ quan …

Read More »

Sự Cứng Lòng –Xuất Ê-díp-tô Ký 10:8-11

Sự Cứng Lòng Xuất Ê-díp-tô Ký 10:8-11   Câu gốc: “Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao! Không! Quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc thương lượng giữa Pha-ra-ôn cùng ông Môi-se và ông …

Read More »

Verse of the Day—Joshua 4:24

Verse of the Day for Thursday, January 31, 2019 [ Previous Devotionals ]   He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the LORD is powerful and so that you might always fear the LORD your God. —Joshua 4:24 Thoughts on Today’s Verse… God …

Read More »