Monthly Archives: March 2019

Chịu Đau Khổ–Gióp 33:19-22

Chịu Đau Khổ Gióp 33:19-22   Câu gốc: “Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mô tả người bệnh như thế nào? Bệnh thể xác dẫn …

Read More »

Verse of the Day—John 13:13-15

Verse of the Day for Sunday, March 31, 2019 [ Previous Devotionals ]   “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet.” I have set you an example …

Read More »