Monthly Archives: June 2019

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6: KHẢI TƯỢNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/6:KHẢI TƯỢNG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190630-TNHN-KHAI-TUONG.mp3 Khải tượng là một sự hiện thấy hoặc là một điều cụ thể mà Chúa đặt để trong tâm trí và tấm lòng của một người để bày tỏ cho người đó về chương trình, ý định của Ngài. Khi ban cho ai …

Read More »

Lời Buộc Tội Kinh Khủng — Gióp 34:34-37

Lời Buộc Tội Kinh Khủng Gióp 34:34-37 34:34 Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi, Sẽ nói với tôi rằng: 34:35 “Gióp nói cách không hiểu biết, Và lời của người thiếu sự thông sáng.” 34:36 Tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, …

Read More »

Verse of the Day—Micah 5:4-5

Verse of the Day for Sunday, June 30, 2019 [ Previous Devotionals ]   He will stand and shepherd his flock in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of …

Read More »