Monthly Archives: November 2019

Chìa khoá của đời sống mạnh mẽ: Ngợi khen!

Chìa khoá của đời sống mạnh mẽ: Ngợi khen! DƯỠNG LINH 10:16 29/11/2019     Oneway.vn – Dâng Chúa sự vinh hiển trong bất kỳ hoàn cảnh nào Chứng kiến màn pháo hoa tuyệt đẹp, nghe một bản giao hưởng tuyệt hay hoặc ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ có thể …

Read More »

Lắng nghe tiếng Chúa

Lắng nghe tiếng Chúa DƯỠNG LINH 10:20 29/11/2019       Oneway.vn – Lắng nghe tiếng Chúa là khởi đầu cho lòng trung thành. “Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người trỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy …

Read More »

Chóng Quên! — Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5

Chóng Quên! Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-5 16:1 Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i. 16:2 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi …

Read More »