Monthly Archives: February 2020

Trận Chiến Đầu Tiên-Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13

Trận Chiến Đầu Tiên Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-13 17:8 Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim. 17:9 Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, …

Read More »

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/02

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/02 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-2/200229-TNHN-HAY-YEU-THUONG-NHAU.mp3 Chúa Giê-xu khẳng định tình yêu thương chính là một đặc tính quan trọng của cộng đồng những người thuộc về Ngài. Chính Chúa đã yêu chúng ta trước, đã bày tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta và …

Read More »

Bí Quyết-The Secret (Anh & Việt) ngày 29/2/2020 -link from ODB

Bí Quyết-The Secret  (Anh & Việt) ngày 29/2/2020 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Luke 2:29-30

Verse of the Day for Saturday, February 29, 2020 [ Previous Devotionals ]   “Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation …” —Luke 2:29-30 Thoughts on Today’s Verse… Old Simeon uttered these words when he saw the Christ child. This …

Read More »