Monthly Archives: March 2020

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu?

Chúa Jesus chịu chết vào ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Trần Đình Tâm   1. Ngày Thứ Tư hay Thứ Sáu? Hàng năm, các Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới kỷ niệm Chúa Jesus chịu thương khó và chết vào ngày Thứ Sáu và sống lại vào ngày Chủ …

Read More »

SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI TỒN TẠI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/03

SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI TỒN TẠI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200331-TNHN-SONG-CHU-KHONG-CHI-TON-TAI.mp3 Nhiều người nghĩ rằng mình đang sống nhưng thực ra họ chỉ đang cố gắng để tồn tại. Khi đối diện với thế giới mà tội ác ngày càng gia tăng, họ không dám làm gì, nhìn đâu …

Read More »