Monthly Archives: September 2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 30/9/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 30/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 24 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

Thờ Phượng Đức Chúa Trời—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22-26

Thờ Phượng Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22-26 20:22 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng; 20:23 vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. …

Read More »