BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 4/8/2019 Kết Ước Với Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 4/8/2019
Kết Ước Với Chúa
I Cô-rinh-tô 7:12-16
Câu gốc: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).
Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Giải pháp Sứ đồ Phao-lô đưa ra cho những tình huống vợ hoặc chồng chưa tin Chúa muốn phân rẽ với người phối ngẫu của mình là gì?What is the Apostle Paul’s solution for situations where an unbelieving spouse wants to separate from his or her spouse?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Lời dạy này có mâu thuẫn với điều ông đã nêu ra trong câu 10-11? Does this teaching contradict what he pointed out in verse 10-11?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Kết ước quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân là gì?What is the most important commitment of a Christian?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Kết ước với Chúa có phải là quý nhất với bạn không, và bạn thể hiện quyết tâm giữ kết ước này ra sao?Is the agreement with God the most precious to you, and how do you show your determination to keep this agreement?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kết Ước Với Chúa
I Cô-rinh-tô 7:12-16
Một số tín hữu ở thành Cô-rinh-tô tin Chúa sau khi lập gia đình, nhưng người phối ngẫu của họ chưa tin Chúa. Giải pháp của Sứ đồ Phao-lô đưa ra cho những trường hợp vợ hoặc chồng chưa tin Chúa không muốn tiếp tục chung sống với người bạn đời Cơ Đốc nhân là: “Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ…” (câu 15). Trong trường hợp này, người tín hữu sẽ được tự do, không bị ràng buộc phải tiếp tục duy trì mối quan hệ đã kết ước. Vì Đức Chúa Trời kêu gọi để vợ chồng sống trong sự bình an, nhưng khi người phối ngẫu đã quyết đòi phân rẽ do bất đồng niềm tin, nếu cứ tiếp tục duy trì thì gia đình sẽ thường xuyên sống trong sự xung đột.
Giải pháp này hoàn toàn không mâu thuẫn với những điều Đức Chúa Giê-xu đã dạy: Vợ chồng không nên phân rẽ nhau. Chính Sứ đồ Phao-lô từng khuyên vẫn nên tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng sau khi một trong hai người tin Chúa, vì đây sẽ là cơ hội cho người còn lại và con cái của họ cũng sẽ được cứu. Kết ước hôn nhân vẫn có giá trị và vợ chồng có trách nhiệm gìn giữ lời kết ước này. Tuy nhiên, nếu vợ hoặc chồng không tin Chúa quyết đòi phân rẽ, thì Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Cơ Đốc nhân trong trường hợp này được phép phân rẽ.
Điều chúng ta cần sáng suốt để nhận biết rằng không phải vì lý do tin Chúa mà vợ chồng phải phân rẽ nhau. Nhưng vì người chưa tin Chúa không muốn tiếp tục giữ kết ước với người bạn đời đã tin Chúa. Quyết định phân rẽ là do người chưa tin Chúa chứ không phải của người đã tin Chúa. Khi người chưa tin Chúa cương quyết đòi phân rẽ thì Cơ Đốc nhân thà chấp nhận ly hôn để tiếp tục giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ hơn là từ bỏ niềm tin để tiếp tục duy trì kết ước hôn nhân không có Chúa. Giải pháp ly hôn trong trường hợp này mới thực sự đem đến đời sống bình an cho người đã tin Chúa. Trên hết mọi sự, dù trong trường hợp nào thì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là điều quý nhất và kết ước với Chúa là kết ước mà mỗi Cơ Đốc nhân cần giữ trọn trong cuộc đời mình như Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong thư Phi-líp 3:8.
Kết ước với Chúa có phải là quý nhất với bạn không, và bạn thể hiện quyết tâm giữ kết ước này ra sao?
Lạy Chúa, con vui mừng chúc tụng Chúa vì được nhận biết Ngài. Xin giúp con ghi nhớ đây là điều quý nhất của đời sống con, quý hơn cả các mối quan hệ con có trong cuộc đời này. Xin giúp con giữ gìn kết ước với Chúa trọn cuộc đời con.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Kết Ước Với Chúa
I Cô-rinh-tô 7:12-16
ĐIỂM TÊN & HỌ:________________________
Nộp Bài: Chúa Nhật 4/8/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Đọc Sách RU-TƠ
Tất cả câu trả lời nằm trong phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy?

1.   Người tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. The man’s name was Elimelek, his wife’s name was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Kilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.   Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về.  When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3      Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta!
Then Naomi said to her two daughters-in-law, “Go back, each of you, to your mother’s home. May the Lord show you kindness, as you have shown kindness to your dead husbandsand to me.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.  Na-ô-mi và Ru-tơ, người Mô-áp, dâu của Na-ô-mi, từ ở xứ Mô-áp trở về là như vậy. Hai người đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. So Naomi returned from Moab accompanied by Ruth the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.    mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!  Where you die I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me.” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.  Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình; còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người.  At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her.
_________________________________________________________________________________________________________________________________7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách rU-TƠ ĐOẠN 1? What do you learn through the Word of God in Ruth1?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Commit With God
I Cor. 7: 12-16
“What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ” Philipians 3:8
Questions to ponder: What is the Apostle Paul’s solution for situations where an unbelieving spouse wants to separate from his or her spouse? Does this teaching contradict what he pointed out in verse 10-11? What is the most important commitment of a Christian?
Some believers in Corinth believe in God after marriage, but their spouse does not believe in God. The Apostle Paul’s solution is given to unbelieving spouses who do not want to continue to live with their Christian partners: “If the unbeliever wants to separate, let him be separated … ”(V. 15). In this case, the believer will be free, not bound to continue to maintain the relationship that has ended. Because God calls for spouses to live in peace, but when the spouse has insisted on separating due to disagreement, if the family continues, the family will often live in conflict.
This solution is completely inconsistent with what Jesus taught: Spouses should not separate. The Apostle Paul once advised to continue to maintain the spousal relationship after one of the two believers, as this will be an opportunity for the other and their children will also be saved. The marriage agreement is still valid and the couple is responsible for keeping this agreement. However, if the spouse does not believe in the Lord’s decision to separate, the Apostle Paul teaches that Christians in this case are allowed to separate.
What we need to be wise to realize is that it is not for the reason of the Lord that the couple must separate. But because the unbelievers do not want to keep their agreement with their believing mate. The decision to divide is caused by an unbeliever who is not a believer. When unbelievers insist on separating, Christians would rather accept divorce to continue their faith in Jesus Christ rather than abandon their faith to continue their marriage without God. The divorce solution in this case really brings a peaceful life to the believer. Above all, in any case, the knowledge of Jesus Christ is the most precious and enduring thing with God is the end that every Christian needs to keep in his life like the Apostle Paul affirmed in Phil. 3: 8
Is the agreement with God the most precious to you, and how do you show your determination to keep this agreement?
Lord, I am glad to praise You for being able to know Him. Please help me remember that this is the most precious thing of my life, more precious than the relationships I have in this life. Help me to keep the agreement with the Lord my whole life.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

Chúa dạy muốn tìm người yêu sống trọn đời, hãy tìm người trong Chúa tốt nhất cho hôn nhân. Chúa dạy 2 Cô-rinh-tô 6:14 “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.” Nếu chúng ta cố gằng lập gia đình với người ngoại đạo, khi có con rất khó dạy để con cái đi đúng đường lối Chúa muốn.
Một trong hai người có vợ hoặc chồng là người ngoại đạo, người Cơ đốc nhân phải ăn ở xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, để người phối ngẫu thấy được tình thương và cách đối xử, họ có thể tin Chúa thay đổi niềm tin.
Mỗi Cơ-đốc-nhân phải sáng suốt chọn lựa người phối ngẫu theo ý Chúa, để hôn nhân luôn được hạnh phúc.
Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *