What Are You Worth? by ODB Anh & Việt

What Are You Worth? by ODB Anh & Việt

 It was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed . . . but with the precious blood of Christ. 1 Peter 1:18–19

There is a story that in 75 bc a young Roman nobleman named Julius Caesar was kidnapped by pirates and held for ransom. When they demanded 20 talents of silver in ransom (about $600,000 today), Caesar laughed and said they obviously had no idea who he was. He insisted they raise the ransom to 50 talents! Why? Because he believed he was worth far more than 20 talents.

What a difference we see between Caesar’s arrogant measure of his own worth and the value God places on each of us. Our worth is not measured in terms of monetary value but by what our heavenly Father has done on our behalf.

Our worth is measured by what God paid to rescue us.

What ransom did He pay to save us? Through the death of His only Son on the cross, the Father paid the price to rescue us from our sin. “It was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ” (1 Peter 1:18–19).

God loved us so much that He gave up His Son to die on the cross and rise from the dead to ransom and rescue us. That is what you are worth to Him.

Father, thank You for the love You have shown to me and for the price You paid for my forgiveness. Help my life to be an ongoing expression of gratitude, for You are the One whose worth is beyond measure.

Our worth is measured by what God paid to rescue us.

What Are You Worth?

Bạn Đáng Giá Ra Sao?

Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ. I Phi-e-rơ 1:18-19

Có một câu chuyện kể rằng vào năm 75 trước công nguyên, một chàng quý tộc La Mã tên là Julius Caesar đã bị cướp biển bắt cóc và đòi tiền chuộc. Khi chúng đòi 20 ta-lâng bạc làm tiền chuộc (khoảng 600,000 đô-la Mỹ ngày nay), Caesar cười và nói rõ ràng chúng không biết chàng là ai. Chàng nài nỉ chúng nâng số tiền chuộc lên 50 ta-lâng! Tại sao? Bởi vì chàng tin rằng chàng xứng đáng hơn nhiều so với 20 ta-lâng.

Đâu là sự khác biệt mà chúng ta thấy giữa sự đánh giá ngạo mạn của Caesar về giá trị của chàng và giá trị mà Chúa đặt để trên mỗi chúng ta? Giá trị của chúng ta không được đo lường bằng tiền bạc, mà dựa trên những gì Cha Thiên Thượng của chúng ta đã làm thay cho chúng ta.

Ngài đã trả số tiền chuộc nào để cứu chúng ta? Qua sự chết của Con Một Ngài trên thập tự giá, Cha đã trả giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi mình. “Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ” (I Phi. 1:18-19).

Chúa quá yêu chúng ta đến nỗi đã phó Con Ngài chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết để chuộc và cứu chúng ta. Bạn có giá trị với Ngài vậy đó!

Cha ơi! Cảm ơn Ngài về tình yêu mà Ngài đã dành cho con và về cái giá mà Ngài đã trả để tha thứ con. Xin giúp cuộc đời con luôn bày tỏ lòng biết ơn, vì Ngài là Đấng cao quý không gì sánh bằng.

Giá trị của chúng ta được thẩm định bởi những gì Chúa đã trả để cứu chúng ta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *