Always Loved, Always Valued by ODB Anh & Viet

Always Loved, Always Valued by ODB Anh & Viet

Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Romans 8:35

We serve a God who loves us more than our work.

Oh, it’s true that God wants us to work to feed our families and to responsibly take care of the world He created. And He expects us to serve the weak, hungry, naked, thirsty, and broken people around us even as we remain alert to those who have not yet responded to the Holy Spirit’s tug on their lives.

And yet we serve a God who loves us more than our work.

We must never forget this because there may come a time when our ability to “do for God” is torn from us by health or failure or unforeseen catastrophe. It is in those hours that God wants us to remember that He loves us not for what we do for Him but because of who we are: His children! Once we call on the name of Christ for salvation, nothing—“trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword”—will ever again separate us “from the love of God that is in Christ Jesus our Lord” (Rom. 8:35, 39).

When all we can do or all we have is taken from us, then all He wants us to do is rest in our identity in Him.

 

Father, help us never lose sight of the unconditional love You have for us, and let us hold on to that hope when our labor—and the fruit of our labor—are gone.

The reason we exist is to be in fellowship with God.

Luôn Được Yêu, Luôn Được Quý

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? Rô-ma 8:35

Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta nhiều hơn công việc chúng ta làm.

Ồ, đúng là Chúa muốn chúng ta làm việc để nuôi sống gia đình mình và có trách nhiệm chăm sóc thế giới Ngài đã dựng nên. Và Chúa mong muốn chúng ta phục vụ người yếu đuối, đói khát, trần truồng và đau khổ xung quanh mình trong lúc tiếp tục cảnh báo những người chưa đáp ứng với sự thúc giục của Đức Thánh Linh trong đời sống họ.

Tuy nhiên, chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta nhiều hơn công việc chúng ta làm.

Chúng ta không bao giờ được quên điều này vì sẽ đến lúc khả năng “làm công việc Chúa”của chúng ta bị mất đi bởi sức khỏe, thất bại hay tai họa không lường trước. Chính những lúc đó, Chúa muốn chúng ta nhớ rằng Ngài yêu thương chúng ta không phải vì những gì chúng ta làm cho Ngài mà vì chúng ta là con cái của Ngài! Một khi chúng ta kêu cầu danh Đấng Christ để được cứu, thì không có gì—“hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo”—có thể phân rẽ chúng ta “khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô. 8:35, 39).

Khi tất cả những điều chúng ta có thể làm hay sở hữu bị mất đi, thì tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm là yên nghỉ với địa vị của chúng ta nơi Ngài.

Cha ôi, xin giúp chúng con không bao giờ quên tình yêu vô điều kiện mà Ngài dành cho chúng con và xin cho chúng con nắm chắc niềm hy vọng đó khi công khó của chúng con và mọi kết quả mất đi.
Lý do chúng ta tồn tại là để được ở trong mối tương giao với Chúa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *