A Chuckle in the Darkness By ODB Anh & Viet

A Chuckle in the Darkness By ODB Anh & Viet

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John 3:16

In a Washington Post article titled “Tech Titans’ Latest Project: Defy Death,” Ariana Cha wrote about the efforts of Peter Thiele and other tech moguls to extend human life indefinitely. They’re prepared to spend billions on the project.

They are a little late. Death has already been defeated! Jesus said, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die” (John 11:25–26). Jesus assures us that those who put their trust in Him will never, ever, under any circumstances whatever, die.

Jesus, help me to live a life that is pleasing to You.

To be clear, our bodies will die—and there is nothing anyone can do to change that. But the thinking, reasoning, remembering, loving, adventuring part of us that we call “me, myself, and I” will never, ever die.

And here’s the best part: It’s a gift! All you have to do is receive the salvation Jesus offers. C. S. Lewis, musing on this notion, describes it as something like “a chuckle in the darkness”—the sense that something that simple is the answer.

Some say, “It’s too simple.” Well, I say, if God loved you even before you were born and wants you to live with Him forever, why would He make it hard?

Dear Jesus, I believe You died for my sins and rose from the dead. I want to accept You as my Lord and Savior and follow You. Please forgive my sins and help me, from this moment on, to live a life that is pleasing to You.

Christ has replaced the dark door of death with the shining gate of life.

INSIGHT:

Often when confronted with death, we are tempted to either deny how painful it is or to live without hope, only seeing the grief. In this passage, Jesus holds together both the horror of death and the sure promise of life. Because death is a tragic distortion of God’s good creation, Jesus as the Resurrection and Life is all that is opposed to it. If we read the whole story of Lazarus’s resurrection, we see a fuller picture of how Jesus responds to death and grief. He is “deeply moved” and “troubled” (John 11:33) and He weeps (v. 35). Seeing death in all its horror, He defiantly overcomes it and raises Lazarus to life. Jesus’s shout, “Lazarus, come out!” (v. 43) points to the hope of our own bodily resurrection.

Tiếng Cười Thầm Trong Bóng Đêm

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16

Trong bài báo “Dự án Mới nhất của Những Gã Khổng Lồ Công Nghệ: Thách Thức Cái Chết” của tờ Washington Post, Ariana Cha viết về những nỗ lực giúp con người trường thọ của Peter Thiele và những gã khổng lồ công nghệ khác. Họ chuẩn bị bỏ hàng tỉ đô-la vào dự án này.

Nhưng họ làm hơi trễ một chút vì sự chết đã bị đánh bại rồi! Chúa Jêsus nói: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26). Chúa Jêsus đảm bảo với chúng ta rằng những ai đặt lòng tin nơi Ngài sẽ không bao giờ và không hề chết dưới bất cứ hoàn cảnh nào.

Nói rõ hơn là, thân thể của chúng ta rồi sẽ chết đi – và không ai có thể thay đổi sự thật này. Nhưng phần suy nghĩ, lập luận, nhớ thương và phiêu lưu mà chúng ta gọi là “tôi, chính tôi” thì sẽ không bao giờ và không hề chết đi.

Và đây là tin tốt lành nhất: Đó là một tặng phẩm! Tất cả những gì chúng ta cần làm là tiếp nhận ơn cứu chuộc Chúa Jêsus ban cho. Suy ngẫm về ý niệm này, C. S. Lewis đã mô tả nó như thể một “tiếng cười thầm trong đêm” – ý muốn nói một điều gì đó hết sức giản đơn nhưng lại chính là lời giải đáp.

Một số người nói rằng: “Sao đơn giản thế!” Tôi nói, nếu Đức Chúa Trời yêu bạn ngay từ trước khi bạn sinh ra và muốn bạn sống với Ngài mãi mãi, thì tại sao Chúa lại phải làm cho nó trở nên khó khăn và phức tạp?

Lạy Chúa Jêsus yêu quý, con tin Ngài đã chết vì tội lỗi của con và đã sống lại từ kẻ chết. Con muốn tiếp nhận Ngài làm chủ và làm Đấng Cứu Chuộc con và con xin đi theo Ngài. Xin tha tội cho con và giúp con, từ giờ phút này trở đi, sống cuộc đời làm vui lòng Ngài.

Đấng Christ đã thay cánh cửa tối tăm của sự chết bằng cổng sự sống ngập tràn ánh sáng.

CHÚ GIẢI: Khi đối diện với cái chết, chúng ta thường có khuynh hướng phủ nhận sự đau đớn hoặc rơi vào tình trạng sống trong tuyệt vọng, chỉ nhìn thấy đau buồn. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Jêsus cho thấy sự kinh khiếp của sự chết lẫn sự đảm bảo về sự sống. Vì sự chết là hình ảnh méo mó đầy đau buồn đối với công trình sáng tạo tốt lành của Chúa, nên Chúa Jêsus chính là sự sống lại và sự sống hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đó. Nếu chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện về sự sống lại của La-xa-rơ, chúng ta sẽ có được một bức tranh đầy đủ hơn về phản ứng của Chúa Jêsus trước sự chết và đau buồn. Ngài “bồi hồi trong lòng” và “xúc động” (Giăng 11:33) và Ngài đã khóc (c.35). Nhìn thấy tất cả những kinh khiếp của sự chết, Ngài đã chiến thắng sự chết và khiến La-xa-rơ sống lại. Việc Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” (c.43) cho chúng ta thêm hy vọng về sự sống lại của thân thể này.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *