Priceless Worship–Mark 12:44 ( Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  3/9/2017

Priceless Worship

She, out of her poverty, put in everything—all she had to live on. Mark 12:44

I use writing to worship and serve God, even more so now that health issues often limit my mobility. So, when an acquaintance said he found no value in what I wrote, I became discouraged. I doubted the significance of my small offerings to God.

Through prayer, study of Scripture, and encouragement from my husband, family, and friends, the Lord affirmed that only He—not the opinions of other people—could determine our motives as a worshiper and the worth of our offerings to Him. I asked the Giver of all gifts to continue helping me develop skills and provide opportunities to share the resources He gives me.

We offer You the best of the gifts You’ve first given to us.

Jesus contradicted our standards of merit regarding our giving (Mark 12:41–44). While the rich tossed large amounts of money into the temple treasury, a poor widow put in coins “worth only a few cents” (v. 42). The Lord declared her gift greater than the rest (v. 43), though her contribution seemed insignificant to those around her (v. 44).

Although the widow’s story focuses on financial offerings, every act of giving can be an expression of worship and loving obedience. Like the widow, we honor God with intentional, generous, and sacrificial gifts given from whatever He’s already given us. When we present God the best of our time, talents, or treasure with hearts motivated by love, we are lavishing Him with offerings of priceless worship.

Mark 12:38-44New International Version (NIV)

Warning Against the Teachers of the Law

38 As he taught, Jesus said, “Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces, 39 and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. 40 They devour widows’ houses and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely.”

The Widow’s Offering

41 Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. 42 But a poor widow came and put in two very small copper coins, worth only a few cents.

43 Calling his disciples to him, Jesus said, “Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. 44 They all gave out of their wealth; but she, out of her poverty, put in everything—all she had to live on.”

 

Lord, thank You for never comparing us with others when we offer You the best of the gifts You’ve first given to us.

Sacrificial offerings motivated by our love for God will always be priceless expressions of worship.

By Xochitl Dixon | See Other Authors

INSIGHT:

Do you ever feel like you have little or nothing to offer? It’s a lousy feeling, isn’t it? Maybe that’s one reason the gospel of Mark tells us about the day Jesus sat down by the collection box in the temple to watch people drop in their offerings. He noticed those who gave out of their wealth, and then he watched as a poor widow stopped by to drop in her two-cent offering. Why did she even bother? Even more important, what was she thinking? She put in everything she had. Jesus’s disciples must have been nearby, because He called their attention to this poor woman and made a point of the largeness of her gift.

Now maybe you’re wondering, What was Jesus thinking? He didn’t actually say we all should be like this woman who dropped everything she had in the collection box. What our Teacher did imply, though, is that God counts differently than we do. There was something about that woman’s heart that determined the value of what she had to offer to God.

Sự Thờ Phượng Vô Giá

Mác 12:38-441934 Vietnamese Bible (VIET)

38 Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ₫

39 muốn ngôi cao nhứt trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc,

40 nuốt các nhà đờn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa.

41 Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào.

42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu.

43 Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào.

44 Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

 

Còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. Mác 12:44

Tôi thường dùng khả năng viết lách để thờ phượng và phục vụ Chúa, đặc biệt là trong lúc này, khi mà sức khỏe của tôi không cho phép đi lại nhiều. Do vậy, khi một người quen với tôi nói rằng những gì tôi viết không có giá trị, tôi đã cảm thấy nản lòng. Và tôi nghi ngờ tầm quan trọng của những gì tôi đang dâng lên Chúa.

Nhờ sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và sự khích lệ từ chồng, gia đình và bạn bè, Chúa khẳng định với tôi rằng chỉ một mình Ngài mới có thể đánh giá động cơ của chúng ta có phải thờ phượng Chúa hay không và của lễ đó có xứng đáng dâng lên Ngài hay không, chứ không phải lời nhận xét của người khác. Tôi đã xin Đấng ban mọi ân tứ tiếp tục giúp tôi phát triển những kỹ năng và cho tôi có cơ hội chia sẻ những điều mà Ngài ban cho.

Khi đề cập đến sự dâng hiến, Chúa Jêsus cho thấy tiêu chuẩn khác biệt của Ngài về giá trị (Mác 12:41-44). Trong khi người giàu bỏ nhiều tiền vào thùng dâng hiến thì có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó vài đồng “trị giá một phần tư xu” (c.42). Chúa tuyên bố bà đã dâng nhiều hơn hết thảy những người còn lại (c.43), dù phần dâng hiến của bà dường như chẳng đáng là bao so với những người kia (c.44).

Mặc dù câu chuyện về người đàn bà góa này nói đến việc dâng hiến tài chính, nhưng qua đó chúng ta học được rằng mỗi hành động dâng hiến đều có thể là biểu hiện của sự thờ phượng và vâng lời Chúa xuất phát từ lòng yêu mến Ngài. Giống như người đàn bà góa kia, chúng ta cũng tôn kính Chúa bằng cách dâng hiến cách rộng rãi và vui lòng với tất cả những điều Ngài ban. Khi chúng ta dâng cho Chúa thời gian, tài năng hoặc tiền bạc với lòng yêu mến Ngài, thì chúng ta đang dâng lên Ngài những của lễ thờ phượng vô giá.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài không bao giờ so sánh con với người khác khi con dâng lên cho Ngài những điều quý nhất mà Ngài đã ban cho con.

Của lễ dâng lên Chúa xuất phát từ lòng yêu mến Ngài là sự thờ phượng vô giá.

bởi Xochitl E. Dixon | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Có bao giờ bạn cảm thấy những gì mình có quá ít ỏi hoặc chẳng có gì để dâng hiến không? Thật là một cảm giác tồi tệ phải không? Có thể đó là một lý do Phúc Âm Mác kể cho chúng ta nghe về ngày Chúa Jêsus ngồi xuống bên cạnh hộp đựng tiền dâng trong đền thờ để quan sát mọi người dâng hiến. Ngài thấy có những người dâng nhiều tiền của, rồi Ngài thấy một người đàn bà góa nghèo dừng lại để bỏ hai đồng xu. Tại sao bà lại phiền muộn như vậy? Điều quan trọng hơn là bà đang nghĩ gì? Bà đã dâng mọi thứ mình có. Các môn đồ của Chúa Jêsus chắc hẳn đang ở gần đó, bởi vì Ngài bảo họ xem người đàn bà nghèo này và nhấn mạnh rằng bà đã dâng rất nhiều.

Có thể bây giờ bạn đang tự hỏi: Chúa Jêsus đang nghĩ gì? Thật sự thì Ngài không nói rằng tất cả chúng ta nên như người đàn bà này, dâng mọi thứ mình có vào thùng dâng hiến. Nhưng điều mà Người Thầy của chúng ta muốn nói là Đức Chúa Trời đánh giá mọi điều khác với chúng ta. Điều quyết định nên giá trị của những gì người đàn bà này dâng cho Chúa là tấm lòng của bà.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *