The Daily Prayer– Ephesians 6:18

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/9/2017

The Daily Prayer

Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ephesians 6:18

Singer/songwriter Robert Hamlet wrote “Lady Who Prays for Me” as a tribute to his mother who made a point of praying for her boys each morning before they went to the bus stop. After a young mom heard Hamlet sing his song, she committed to praying with her own little boy. The result was heartwarming! Just before her son went out the door, his mother prayed for him. Five minutes later he returned—bringing kids from the bus stop with him! His mom was taken aback and asked what was going on. The boy responded, “Their moms didn’t pray with them.”

In the book of Ephesians, Paul urges us to pray “on all occasions with all kinds of prayers” (6:18). Demonstrating our daily dependence on God is essential in a family since many children first learn to trust God as they observe genuine faith in the people closest to them (2 Tim. 1:5). There is no better way to teach the utmost importance of prayer than by praying for and with our children. It is one of the ways they begin to sense a compelling need to reach out personally to God in faith.

Daily prayers lessen daily worries.

When we “start children off” by modeling a “sincere faith” in God (Prov. 22:6; 2 Tim. 1:5), we give them a special gift, an assurance that God is an ever-present part of our lives—continually loving, guiding, and protecting us.

Ephesians 6:18-19New International Version (NIV)

18 And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people. 19 Pray also for me,that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel,

 

Help me to depend more fully on You in every moment of the day and to rest in the assurance that You are always with me. 

Daily prayers lessen daily worries.

By Cindy Hess Kasper | See Other Authors

INSIGHT

Ask God to help you model faith and prayer this week to the younger generation—children or grandchildren, youth in your church, or children in your neighborhood.

For more on prayer, visit ourdailybread.org/topics/prayer/.

Cầu Nguyện Hằng Ngày

Ê-phê-sô 6:18-191934 Vietnamese Bible (VIET)

18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.

19 Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành,

 

Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Ê-phê-sô 6:18

Ca sĩ và là nhà viết nhạc Robert Hamlet, đã viết bài hát “Người Phụ Nữ Cầu Nguyện cho Tôi” (Lady Who Prays For Me) như là lời tri ân đối với mẹ mình, là người đã cầu nguyện cho từng đứa con của mình mỗi buổi sáng trước khi chúng đến trạm xe buýt. Sau khi một người mẹ trẻ nghe Hamlet hát bài hát này, cô đã cam kết cầu nguyện với đứa con trai nhỏ của mình. Kết quả thật khích lệ! Trước khi con trai ra khỏi nhà, người mẹ đã cầu nguyện cho cậu bé. Năm phút sau cậu bé trở lại… dẫn theo những đứa trẻ đang đứng chờ ở trạm xe buýt với mình! Mẹ cậu ngạc nhiên và hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu bé nói: “Mẹ của các bạn ấy không có cầu nguyện cho các bạn ấy!”

Trong sách Ê-phê-sô, Phao-lô khuyên nài chúng ta “thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin” (6:18). Bày tỏ sự lệ thuộc nơi Chúa mỗi ngày là điều quan trọng cần làm trong mỗi gia đình bởi vì nhiều đứa trẻ đã học biết tin cậy Chúa khi quan sát đức tin chân thành của những người gần gũi với chúng nhất (II Tim. 1:5). Không có cách nào tốt hơn để dạy về tầm quan trọng của sự cầu nguyện hơn là cầu nguyện cho con cái và cầu nguyện với con cái. Đây là một trong những cách giúp con cái bắt đầu ý thức rằng chúng cần đặt niềm tin nơi Chúa cách cá nhân.

Khi chúng ta “bắt đầu dạy trẻ” bằng cách làm gương về một “đức tin chân thành” nơi Chúa (Châm. 22:6; II Tim. 1:5), thì chúng ta đang tặng chúng một món quà đặc biệt, một sự đảm bảo rằng Chúa luôn hiện diện trong đời sống chúng ta – luôn yêu thương, hướng dẫn và bảo vệ chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con nương dựa hoàn toàn nơi Ngài trong mỗi giây phút của cuộc đời con và xin giúp con cứ yên nghỉ trong sự hiện diện chắc chắn của Ngài.

Cầu nguyện mỗi ngày làm vơi bớt những âu lo.

bởi Cindy Hess Kasper | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Hãy cầu xin Chúa giúp bạn làm gương về đức tin và sự cầu nguyện trong tuần này cho thế hệ trẻ – con cháu, giới trẻ trong hội thánh hoặc trẻ con ở xóm của bạn.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *