A Façade

A Façade
By ODB

Give your gifts in private, and your Father, who sees everything, will reward you. Matthew 6:4 NLT

Kerri tries hard to get people to admire her. She acts happy most of the time so that others will notice and compliment her on her joyful attitude. Some affirm her because they see her helping people in the community. But in a transparent moment Kerri will admit, “I love the Lord, but in some ways I feel like my life is a façade.” Her own sense of insecurity is behind much of her effort of trying to look good to others, and she says she’s running out of energy to keep it up.

We can probably all relate in some way because it’s not possible to have perfect motives. We love the Lord and others, but our motives for how we live the Christian life are sometimes mixed with our desire to be valued or praised.

He created us in His image and values us so much that He gave us His Son.

Jesus talked about those who give, pray, and fast in order to be seen (Matt. 6:1–18). He taught in the Sermon on the Mount to “give your gifts in private,” to “pray to your Father in private,” and “when you fast, don’t make it obvious” (vv. 4, 6, 16 nlt).

Serving is most often done publicly, but maybe a little anonymous service could help us learn to rest in God’s opinion of us. He who created us in His image values us so much that He gave us His Son and shows us His love each day.

Dear Lord, please forgive me for desiring praise from others more than from You. Please help me as I struggle to keep my motives pure.

Our desire to please God should be our highest motive for obeying God.

Bề Ngoài

Nhưng khi con làm việc từ thiện…[hãy] để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Ma-thi-ơ 6:3-4

Kerri cố gắng hết sức để khiến mọi người ngưỡng mộ mình. Hầu như lúc nào cô cũng giả vờ vui để người khác chú ý và khen cô về thái độ vui mừng. Một số người tưởng cô là vậy vì thấy cô luôn giúp đỡ những người trong cộng đồng. Nhưng một lần nọ, Kerri thú nhận: “Tôi yêu Chúa, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mình chỉ sống bề ngoài.” Cảm giác bất an của cô tồn tại đằng sau nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt người khác, và cô nói cô đang đuối sức khi phải làm như vậy.
Có thể tất cả chúng ta đều giống như vậy trong một khía cạnh nào đó, vì không thể lúc nào động cơ của chúng ta cũng đúng. Chúng ta yêu Chúa và yêu người, nhưng động cơ để sống cuộc đời Cơ Đốc của chúng ta đôi khi lẫn lộn với mong muốn được coi trọng và khen ngợi.

Chúa Giê-xu đã nói về những người ban cho, cầu nguyện, và kiêng ăn để được người ta thấy (Mat. 6:1-6). Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài dạy “trao những tặng vật của con một cách riêng tư”, “cầu nguyện với Cha của con một cách riêng tư”, và “khi con kiêng ăn, đừng làm để người ta thấy” (c. 4,6,16).

Việc phục vụ thường được làm ở nơi công cộng, nhưng có lẽ một công tác phục vụ vô danh nhỏ bé có thể giúp chúng ta học an yên trong cái nhìn của Chúa về chúng ta. Đấng tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài quá quý trọng chúng ta đến nỗi đã ban cho chúng ta Con Ngài và bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Ngài mỗi ngày.

Chúa yêu dấu ơi! Xin tha thứ cho con vì đã mong đợi được khen ngợi từ người khác hơn là từ Ngài. Xin giúp con khi con tranh chiến để giữ cho động cơ của mình được trong sạch.

Mong muốn làm vui lòng Chúa phải là động cơ lớn nhất khiến chúng ta vâng lời Ngài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *