A Little Bit of Paradise– Revelation 21:5 (Việt & Anh )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  5/9/2017

A Little Bit of Paradise

He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Revelation 21:5

Gazing out my open study window, I hear birds chirping and hear and see the wind gently blowing in the trees. Bales of hay dot my neighbor’s newly tilled field, and large, white cumulus clouds stand out in contrast to the brilliant blue sky.

I’m enjoying a little bit of paradise—except for the almost incessant noise of the traffic that runs past our property and the slight ache in my back. I use the word paradise lightly because though our world was once completely good, it no longer is. When humanity sinned, we were expelled from the garden of Eden and the ground was “cursed” (see Gen. 3). Since then the Earth and everything in it has been in “bondage to decay.” Suffering, disease, and our deaths are all a result of humankind’s fall into sin (Rom. 8:18–23).

He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Revelation 21:5

Yet God is making everything new. One day His dwelling place will be among His people in a renewed and restored creation—“a new heaven and a new earth”—where “there will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away” (Rev. 21:1–4). Until that day we can enjoy the bright splashes and sometimes wide expanses of breathtaking beauty we see around us in this world, which is just a small foretaste of the “paradise” that will be.

Romans 8:18-23New International Version (NIV)

Present Suffering and Future Glory

18 I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. 19 For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. 20 For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope 21 that[a] the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God.

22 We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. 23 Not only so, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies.

Revelation 21:1-5New International Version (NIV)

A New Heaven and a New Earth

21 Then I saw “a new heaven and a new earth,”[a] for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them.They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes.There will be no more death’[b] or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

 

Dear Lord, thank You that in this world that can seem ugly with sin and decay You allow us to see glimpses of beauty.

Read about the life to come at discoveryseries.org/q1205.

God is making all things new.

By Alyson Kieda | See Other Authors

INSIGHT:

In Revelation 21:1–5, the word new means “of a new kind,” which is different from an updated version of something. The impact of the Revelation 21 kind of new is that when God makes “everything new” (v. 5), it will be unlike anything we have ever seen or experienced!

Một Thoáng Thiên Đàng

Rô-ma 8:18-231934 Vietnamese Bible (VIET)

18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.

19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.

20 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục.

21 Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay;

23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.

Khải Huyền 21:1-51934 Vietnamese Bible (VIET)

21  Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.

Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

Đấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.

 

Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Khải huyền 21:5

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, tôi nghe tiếng chim đang hót, lắng nghe và cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây. Xa xa trên cánh đồng mới gặt lúa, thấp thoáng những bó rơm, những cụm mây trắng nổi bật trên nền bầu trời xanh trong vắt.

Tôi thích thú đắm mình trong khoảnh khắc thiên đàng – ngoại trừ tiếng ồn không dứt của xe cộ đang chạy ngoài đường và lưng tôi đang hơi đau. Tôi dùng chữ thiên đàng cách nhẹ nhàng vì mặc dù thế giới của chúng ta đã từng hoàn toàn tốt đẹp, nhưng giờ đây không còn nữa. Khi con người phạm tội, chúng ta bị trục xuất khỏi vườn E-đen và đất bị “rủa sả” (xem Sáng. 3). Kể từ đó Trái đất này và những gì trong đó đều là “nô lệ cho sự hư nát.” Đau khổ, bệnh tật, và cái chết đều là hậu quả của việc con người phạm tội (Rô-ma 8:18-23).

Nhưng Đức Chúa Trời đang làm một điều mới. Một ngày kia, Ngài sẽ ngự giữa dân Ngài trong một cõi sáng tạo được phục hồi hoàn toàn mới – “trời mới và đất mới” – là nơi “sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải. 21:1-4). Trong khi chờ đợi đến ngày đó thì chúng ta hãy tận hưởng những vẻ đẹp rực rỡ và những cảnh đẹp tuyệt vời mà chúng ta thấy xung quanh trên thế giới này, đó chỉ là một thoáng của “thiên đàng” mà chúng ta có thể nếm trước được.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài dù trong thế giới xấu xa, tội lỗi và hư hoại này nhưng chúng con vẫn có thể thoáng thấy được những điều đẹp đẽ.

Đức Chúa Trời đang khiến muôn vật trở nên mới.

bởi Alyson Kieda | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI: Trong Khải huyền 21:1-5, từ mới có nghĩa “một dạng mới”, khác với một phiên bản cập nhật của điều gì đó. Tác động mạnh mẽ của từ mới trong Khải huyền đoạn 21 là khi Chúa làm “mới lại tất cả mọi vật” (câu 5), thì mọi thứ sẽ không giống với bất cứ điều gì mà chúng ta đã từng thấy hoặc kinh nghiệm!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *