A Personal Story by ODB Anh Viet

A Personal Story by ODB Anh Viet

Even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Psalm 27:10 nlt

A baby just hours old was left in a manger in a Christmas nativity outside a New York church. A young, desperate mother had wrapped him warmly and placed him where he would be discovered. If we are tempted to judge her, we can instead be thankful this baby will now have a chance in life.

This gets personal for me. As an adopted child myself, I have no idea about the circumstances surrounding my birth. But I have never felt abandoned. Of this much I am certain: I have two moms who wanted me to have a chance in life. One gave life to me; the other invested her life in me.

Share the love of Christ.

In Exodus we read about a loving mother in a desperate situation. Pharaoh had ordered the murder of all baby boys born to the Jewish people (1:22). So Moses’s mother hid him as long as she could. When Moses was three months old, she put him in a watertight basket and placed the basket in the Nile River. If the plan was to have the baby rescued by a princess, grow up in Pharaoh’s palace, and eventually deliver his people out of slavery, it worked perfectly.

When a desperate mother gives her child a chance, God can take it from there. He has a habit of doing that—in the most creative ways imaginable.

 

Father, today we pray for those facing desperate and lonely times. We pray especially for poor and defenseless children everywhere. Help us meet their needs as we are able.

 

Share the love of Christ.

Câu Chuyện Cá Nhân

Khi cha mẹ từ bỏ con, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận con. Thi Thiên 27:10

Một em bé mới sinh được vài giờ bị bỏ tại một hang đá bên ngoài hội thánh ở New York. Một người mẹ trẻ tuyệt vọng đã quấn đứa bé lại cho ấm áp và đặt ở nơi dễ thấy. Thay vì cám dỗ để phán xét cô ấy, chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì bây giờ đứa bé này có cơ hội được sống.

Đây là câu chuyện có ý nghĩa cá nhân đối với tôi. Là một đứa trẻ được nhận nuôi, tôi không biết gì về hoàn cảnh tôi được sinh ra. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Có một điều tôi chắc chắn: Tôi có hai người mẹ, cả hai đều muốn tôi có cơ hội sống. Một người đã ban sự sống đó cho tôi và một người đã đầu tư cuộc đời mình vào tôi.

Trong Xuất Ê-díp-tô ký, chúng ta thấy câu chuyện một người mẹ đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Pha-ra-ôn ra lệnh giết tất cả bé trai mới sinh của người Do Thái (1:22). Vì vậy mẹ của Môi-se đã giấu con mình hết mức có thể. Khi Môi-se được 3 tháng tuổi, bà đặt cậu bé vào một cái rương mây và thả trôi trên Sông Nin. Nếu kế hoạch của bà là để đứa bé được công chúa giải cứu, được lớn lên trong cung điện Pha-ra-ôn, và rồi cuối cùng giải phóng dân mình ra khỏi nô lệ, thì kế hoạch đó đã diễn ra cách hoàn hảo.

Khi một người mẹ đang tuyệt vọng cho đứa con mình một cơ hội, thì Đức Chúa Trời có thể tiếp tục hành động từ đó. Ngài thường làm như vậy – bằng những cách sáng tạo nhất.

Cha ôi, hôm nay chúng con cầu nguyện cho những người đối diện với những thời khắc cô đơn, tuyệt vọng. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho những những đứa trẻ nghèo khổ và không được che chở khắp mọi nơi. Xin giúp chúng con giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Hãy chia sẻ tình yêu của Đấng Christ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *