BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019 Tạ Ơn Chúa

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 17/11/2019
Tạ Ơn Chúa
Lu-ca 17:11-19
Câu gốc: “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, mà tạ ơn Ngài” (câu 15-16).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1. Có bao nhiêu người phong hủi được Chúa chữa lành và bao nhiêu người trở lại tạ ơn Chúa? How many lepers were healed by the Lord and how many returned to thank the Lord? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ông bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào? How did he express his gratitude to God?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa ra sao? How do you express your gratitude to God?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Điều gì thường ngăn trở bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa? What often prevents you from expressing gratitude to God?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tạ Ơn Chúa
Lu-ca 17:11-19
Con người thường có thái độ vô ơn hơn là biết ơn. Người ta luôn nhanh nhẹn trong sự cầu xin nhưng lại chậm chạp hoặc quên lời tạ ơn. Khi Chúa Giê-xu gặp mười người phong hủi, họ xin Chúa thương xót chữa lành cho họ, nhưng khi đã được Chúa chữa lành, thì chỉ có một người Sa-ma-ri, là người ngoại bang, trở lại sấp mình tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn của ông được bày tỏ qua hành động. Ông đã quay “trở lại” với Chúa (câu 15). Ông sống khác với chín người cũng được Chúa chữa lành; họ vô ơn, nhưng ông biết ơn. Ông đã “đến sấp mặt xuống đất” bày tỏ lòng khiêm nhu của mình trước Đấng đã chữa lành cho mình. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách lớn tiếng chúc tụng Đức Chúa Trời. Ông không giữ sự biết ơn trong lòng, nhưng mạnh dạn bày tỏ lòng biết ơn của mình cho mọi người. Ông biết ơn Đức Chúa Trời, cũng biết ơn người đã cứu mình. Ông đã quỳ nơi chân Chúa Giê-xu “mà tạ ơn Ngài.” Khi ông bày tỏ lòng biết ơn thì Chúa đã ban cho ông điều lớn hơn ông cầu xin. Ông xin Chúa chữa lành bệnh phong hủi trên cơ thể, nhưng Chúa không những đã chữa lành thể xác, mà cũng chữa lành tâm linh của ông nữa. Chúa phán với ông: “Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Kinh nghiệm được phép lạ chữa bệnh thể xác là điều kỳ diệu, nhưng kinh nghiệm phép lạ của sự cứu rỗi tâm linh lại càng kỳ diệu hơn.
Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để gánh tội lỗi và ban sự sống đời đời cho chúng ta, nhưng mấy ai trong chúng ta biết ơn Chúa. Nhiều người chỉ chăm vào đời sống vật chất tạm bợ, mà quên đi ơn cứu rỗi của Ngài. Họ chỉ xem Chúa như “Thầy” (câu 13), là Đấng phù hộ mình, Đấng ban sự thịnh vượng trên đời tạm này, nhưng không tin Chúa như là Đấng Cứu Chuộc linh hồn mình. Muốn bày tỏ cho mọi người những phước hạnh vật chất Chúa ban cho là điều quý, nhưng bày tỏ phước hạnh thuộc linh Chúa ban quan trọng hơn vạn lần.
Chúa phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” (câu 17). Đã bao lần chúng ta nhận những ơn phước nhưng không cảm tạ Chúa. Chúa cũng đang hỏi chúng ta: Các con đang ở đâu? Trước khi phê phán chín người phong hủi quên ơn Chúa, chúng ta hãy nhìn lại xem mức độ biết ơn Chúa của chúng ta ra sao.
Có ơn phước nào bạn nhận lãnh mà lại vô ơn với Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa về mọi ơn lành Ngài ban cho. Xin giúp con biết bày tỏ cho người khác biết về ơn cứu chuộc do ân sủng của Chúa để họ cũng nhận được sự giải cứu cho linh hồn mình.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Tạ Ơn Chúa
Lu-ca 17:11-19
ĐIỂM TÊN & HỌ:____________
Nộp Bài: Chúa Nhật 17/11/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu học sách Ê-XƠ-TÊ
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy
Xin cho biết bài 9 của sách Ê-xơ-tê, Chúa muốn bạn học điều gì trong phân đoạn 9 nầy?
1.
Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh, bởi người Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. Mordecai was prominent in the palace; his reputation spread throughout the provinces, and he became more and more powerful.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. thì dân Giu-đa hiệp lại tại các thành, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình; chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm. The Jews assembled in their cities in all the provinces of King Xerxes to attack those determined to destroy them. No one could stand against them, because the people of all the other nationalities were afraid of them.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3._ tức là mười người con trai của Ha-man, cháu Ham-mê-đa-tha, là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa; nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. the ten sons of Haman son of Hammedatha, the enemy of the Jews. But they did not lay their hands on the plunder.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn, lấy ngày mười bốn thánh A-đa làm một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gởi cho lẫn nhau những lễ vật. That is why rural Jews—those living in villages—observe the fourteenth of the month of Adar as a day of joy and feasting, a day for giving presents to each other.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Bà Ê-xơ-tê thưa rằng: Nếu đẹp ý vua; xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay; và cho phép treo nơi mộc hình mười con trai của Ha-man. “If it pleases the king,” Esther answered, “give the Jews in Susa permission to carry out this day’s edict tomorrow also, and let Haman’s ten sons be impaled on poles.”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_6 người lấy lời hòa bình và chơn thật mà gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong một trăm hai mươi bảy tỉnh của nước A-suê-ru, And Mordecai sent letters to all the Jews in the 127 provinces of Xerxes’ kingdom—words of goodwill and assurance—
KẾT LUẬN BÀI 9 (Chương 9)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Give Thanks to the Lord Luke 17: 11-19
Bible Verse: 15 One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. 16 He threw himself at Jesus’ feet and thanked him—and he was a Samaritan. Luke 17:15-16).
Meditation question: How many lepers were healed by the Lord and how many returned to thank the Lord? How did he express his gratitude to God? How do you express your gratitude to God? What often prevents you from expressing gratitude to God?
People tend to be more ungrateful than grateful. People are quick to ask but slow or forget to give thanks. When Jesus met the ten lepers, they asked God to mercifully heal them, but when They were healed by the Lord, only one Samaritan, a foreigner, returned to bow. thanks God. His gratitude is expressed through action. He turned “back” to God (verse 15). He lived different from the nine who were also healed by the Lord; they were ungrateful, but he was grateful. He “fell on his face” to show his humility to the One who had healed him. Besides, he also expressed his gratitude by praising God aloud. He did not keep the gratitude in his heart, but boldly expressed his gratitude to everyone. He was grateful to God, also grateful to the person who saved him. He knelt at Jesus’ feet “and thanked Him.” When he expressed his gratitude, the Lord gave him something greater than he asked. He asked God to heal leprosy on the body, but God not only healed his body, but also his spirit. The Lord said to him, “Stand up, walk; Your faith has saved you. ”The miracle of physical healing is miraculous, but the miracle experience of spiritual salvation is even more wonderful.
Jesus died on the cross to bear our sins and give us eternal life, but few of us are grateful to God. Many people only focus on the transient material life, forgetting His salvation. They only see God as “Teacher” (verse 13), who is his protector, who gives prosperity in this temporary life, but does not believe in God as the Redeemer of his soul. Wanting to show everyone the material blessings God bestows is precious, but expressing the spiritual blessings God gives is over ten thousand times more important.
The Lord said, “Not all ten are clean? Where are the other nine? ”(Verse 17). How often do we receive blessings but do not thank God. The Lord is also asking us: Where are you? Before criticizing the nine lepers who forget God’s grace, let’s look back at how grateful we are for God.
Is there any blessing you receive that is ungrateful to God?
Lord, may I always thank You for all the blessings You have given. Help me to show others the redemption of Your grace so that they too will receive salvation for their souls.
Give Thanks to the Lord Luke 17: 11-19
Bible Verse: 15 One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. 16 He threw himself at Jesus’ feet and thanked him—and he was a Samaritan. Luke 17:15-16).
Meditation question: How many lepers were healed by the Lord and how many returned to thank the Lord? How did he express his gratitude to God? How do you express your gratitude to God? What often prevents you from expressing gratitude to God?
People tend to be more ungrateful than grateful. People are quick to ask but slow or forget to give thanks. When Jesus met the ten lepers, they asked God to mercifully heal them, but when They were healed by the Lord, only one Samaritan, a foreigner, returned to bow. thanks God. His gratitude is expressed through action. He turned “back” to God (verse 15). He lived different from the nine who were also healed by the Lord; they were ungrateful, but he was grateful. He “fell on his face” to show his humility to the One who had healed him. Besides, he also expressed his gratitude by praising God aloud. He did not keep the gratitude in his heart, but boldly expressed his gratitude to everyone. He was grateful to God, also grateful to the person who saved him. He knelt at Jesus’ feet “and thanked Him.” When he expressed his gratitude, the Lord gave him something greater than he asked. He asked God to heal leprosy on the body, but God not only healed his body, but also his spirit. The Lord said to him, “Stand up, walk; Your faith has saved you. ”The miracle of physical healing is miraculous, but the miracle experience of spiritual salvation is even more wonderful.
Jesus died on the cross to bear our sins and give us eternal life, but few of us are grateful to God. Many people only focus on the transient material life, forgetting His salvation. They only see God as “Teacher” (verse 13), who is his protector, who gives prosperity in this temporary life, but does not believe in God as the Redeemer of his soul. Wanting to show everyone the material blessings God bestows is precious, but expressing the spiritual blessings God gives is over ten thousand times more important.
The Lord said, “Not all ten are clean? Where are the other nine? ”(Verse 17). How often do we receive blessings but do not thank God. The Lord is also asking us: Where are you? Before criticizing the nine lepers who forget God’s grace, let’s look back at how grateful we are for God.
Is there any blessing you receive that is ungrateful to God?
Lord, may I always thank You for all the blessings You have given. Help me to show others the redemption of Your grace so that they too will receive salvation for their souls.
PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy, chúng ta học Đề tài “Tạ Ơn Chúa?”

• Năm nay Chúa Nhật ngày 24/11/2019 là ngày con cái Chúa tổ chức Lễ tạ Ơn Chúa. Chúa kể câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về Chúa chữa lành cho 10 người phung, nhưng chỉ có một người Sa-ma-ri trở lại cảm ơn Chúa. Cho chúng ta thấy con người rất vội quên ơn. Trong mùa tạ ơn năm nay, Chúa muốn chúng ta phải nhớ những gì Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải tạ ơn Chúa, đừng giống như 9 người phung kia được Chúa chữa lành, nhưng không có lời tạ ơn.
• Hơn thế nữa, Ngài đã chết trên thập giá để tội lỗi chúng ta được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Đây là một ơn lớn lao mà chúng ta không thể quên ơn Ngài được. Mùa cảm tạ năm nay chúng ta làm gì để cảm tạ ơn Ngài?

• Hãy Cầu Nguyện:

• Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy, chúng ta học Đề tài “Tạ Ơn Chúa?”

• Năm nay Chúa Nhật ngày 24/11/2019 là ngày con cái Chúa tổ chức Lễ tạ Ơn Chúa. Chúa kể câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về Chúa chữa lành cho 10 người phung, nhưng chỉ có một người Sa-ma-ri trở lại cảm ơn Chúa. Cho chúng ta thấy con người rất vội quên ơn. Trong mùa tạ ơn năm nay, Chúa muốn chúng ta phải nhớ những gì Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải tạ ơn Chúa, đừng giống như 9 người phung kia được Chúa chữa lành, nhưng không có lời tạ ơn.
• Hơn thế nữa, Ngài đã chết trên thập giá để tội lỗi chúng ta được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Đây là một ơn lớn lao mà chúng ta không thể quên ơn Ngài được. Mùa cảm tạ năm nay chúng ta làm gì để cảm tạ ơn Ngài?

• Hãy Cầu Nguyện:

Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *