ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

ANTICHRIST TRONG THƯ TÍN GIĂNG

Trần Đình Tâm

 

Từ ngữ Antichrist (tiếng Hy-lạp: Antichristos) được tạo thành bởi hai từ “anti” và “christos”. “Anti” có nghĩa là đối kháng (opposite), chống lại (against); “christos” có nghĩa là chịu xức dầu.Vậy, “antichrist” có nghĩa đối kháng hay chống nghịch lại tất cả mọi điều gì thuộc về Chúa Jesus Christ.

1. Antichrist trong thư I Giăng và II Giăng.

Trong cả Kinh Thánh, “antichrist” chỉ xuất hiện trong thư tín thứ nhất và thứ hai của sứ đồ Giăng, 5 lần trong 4 câu. Lưu ý là sách Khải Huyền cũng được viết bởi sứ đồ Giăng nhưng không thấy có từ “antichrist”. Xin khảo sát bốn câu trong thư Giăng thứ nhất và thứ hai sau:

1. I Giăng 4:3:

“Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ (spirit of antichrist) , mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”

Câu trên dường như cho thấy nhân vật “antichrist” đã xuất hiện trên thế giới rồi, kể từ trước khi Giăng viết thư tín thứ nhất.

Câu hỏi: Có phải Antichrist đã có mặt trên thế giới rồi chăng?

2. I Giăng 2:18:

“Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist) phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ (số nhiều: antichrists); bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.”

Câu trên cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist) phải đến trong giờ cuối cùng (last time), và sẽ có nhiều (số nhiều) kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện.

Câu hỏi: Có phải sẽ xuất hiện nhiều antichrists chứ không phải chỉ một antichrist?

3. I Giăng 2:22:

“Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist), tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!”

Câu trên cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ là những người khước từ hay phủ nhận Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus. Kinh Thánh kể họ là hạng người nói dối.

4. II Giăng 7:

“Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist).”

Câu trên cho thấy không phải chỉ có một, nhưng có nhiều antichrist, đó là những kẻ chuyên dỗ dành hay lừa dối người khác.

2. Antichrist trong thư I Giăng và II Giăng có phải là Antichrist của thời kỳ sau cùng?

Trước hết, chúng ta cần phân biệt antichrist theo ý nghĩa tổng quát và ý nghĩa đặc biệt:

1. “antichrist” (mẫu tự “a” không viết hoa) theo ý nghĩa tổng quát có thể là một người hay nhiều người, hay một nhóm người, những người nầy đã từng xuất hiện trước thời Giăng, trong thời Giăng và càng gần thời kỳ sau cùng, những người nầy xuất hiện càng nhiều.

2. “Antichrist” (mẫu tự “A” được viết hoa) theo ý nghĩa đặc biệt, chỉ về một cá nhân mà thôi, đây là nhân vật sẽ chỉ xuất hiện trên thế giới vào thời kỳ sau cùng, và chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời cho phép. Hiện nay, căn cứ vào các Lời tiên tri trong Kinh Thánh về Antichrist, thì nhân vật nầy chưa xuất hiện.

Tất cả các câu Kinh Thánh trích dẫn bên trên đều chỉ về antichrist theo ý nghĩa tổng quát:

1/ Trong I Giăng 4:3, “antichrist” theo ý nghĩa tổng quát có thể bao gồm nhiều người có tinh thần (spirit) chống nghịch Đấng Christ, những người nầy hay nhóm người nầy có thần của kẻ địch lại Đấng Christ (spirit of antichrist), theo Giăng cho biết trong I Giăng 4:1-3, những người nầy phủ nhận thần tính của Chúa Jesus, họ không công nhận Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người (tức là phủ nhận sự nhập thể của Chúa Jesus mà Kinh Thánh bày tỏ qua Giăng 1:14, Phi-líp 2:6-8), giáo lý của những người nầy không đến từ Thần của Đức Chúa Trời (Spirit of God, là Đức Thánh Linh) nhưng đến từ thần của kẻ địch lại Đấng Christ (spirit of antichrist), hay nói cách chính xác hơn là: sự dạy dỗ của họ đến từ linh của sự chống nghịch Đấng Christ:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời (Spirit of God); còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ (spirit of antichrist), mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (I Giăng 4:1-3).

2. Trong I Giăng 2:18,22, và II Giăng 7,  “antichrist” nên được hiểu theo ý nghĩa tổng quát, dễ thấy rằng đã có nhiều antichrist xuất hiện khắp nơi và thời nào cũng thấy xuất hiện hạng người nầy, vì thời nào mà lại không có những người có “tôn giáo” mà phủ nhận Đức Chúa Trời và Chúa Jesus Christ. Những thành phần nầyxuất hiện càng nhiều khi thế giới càng tiến gần đến ngày sau cùng. Những người nầy không ám chỉ về một cá nhân nổi bật đặc biệt, nhưng có thể chỉ về những người thuộc thành phần lãnh đạo một nhóm tôn giáo, có ảnh hưởng trên những người khác, chính yếu tố nầy tạo điều kiện thuận lợi cho sự gieo rắc các giáo lý sai lạc, trái ngược với lẽ thật trong Kinh Thánh. Những antichrist nầy chuyên lừa dối mọi người bởi các giáo lý đến từ Sa-tan, nên họ được kể là những kẻ nói dối. Sứ đồ Giăng cảnh báo trong I Giăng 2:26: “Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con.”. Chúng ta có thể gọi những thành phần nầy là giáo sư giả hay tiên tri giả ngày nay.

3. Kết luận:

Khi đọc đến Kẻ địch lại Đấng Christ (antichrist) trong các thư tín của Giăng, chúng ta thường nghĩ đến một nhân vật đặc biệt gian ác, tuy nhiên, khi đọc kỹ văn mạch của cả đoạn và cả sách, chúng ta sẽ thấy kẻ địch lại Đấng Christ trong thư tín của Giăng không hẳn phải là một nhân vật đặc biệt gian ác, xảo quyệt ngoại hạng nào đó, nhưng là những người chống nghịch Chúa qua sự giảng dạy các giáo lý sai trật đến từ linh của sự chống nghịch Chúa (spirit of antichrist). Những người nầy có thể tìm thấy trong mọi thời đại, và đặc biệt họ hoạt động tích cực hơn khi thế giới càng tiến gần đến thời kỳ sau cùng.

Tuy nhiên, về sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, vượt trội hơn bất cứ ai khác về mức độ gian ác, gọi là Antichrist thì chúng ta tìm thấy trong nhiều sách khác trong Kinh Thánh chứ không thấy trong thư Giăng, mặc dù bản chất của nhân vật nầy cũng là một với bản chất của antichrist trong thư Giăng. Nhân vật đặc biệt nầy chỉ xuất hiện đúng vào thời điểm thế giới thật sự bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tháng 8 / 2013

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *