admin

Phải Đồng Một Tiếng Nói

Phải Đồng Một Tiếng Nói I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (câu 10). Câu hỏi …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:3

Verse of the Day for Wednesday, April 26, 2017 [ Previous Devotionals ] He will not let your foot slip — he who watches over you will not slumber… —Psalm 121:3 Thoughts on Today’s Verse… I still remember when my children were little. I would sneak in and watch them …

Read More »

Jesus Did It All For You with Rick Warren – Part 2

Read More »

Jesus Did It All For You with Rick Warren – Part 1

Read More »

Nguồn Sự Sống

Read More »

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THÁNH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

Trở Về Với Đấng Phục Hồi

Trở Về Với Đấng Phục Hồi Giê-rê-mi 3:19-25 “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:1-2

Verse of the Day for Tuesday, April 25, 2017 [ Previous Devotionals ] I lift up my eyes to the hills — where does my help come from? My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth. —Psalm 121:1-2 Thoughts on Today’s Verse… Since God could speak …

Read More »

Because He Lives ( Vì Giê-Xu Sống)

Read More »

Vì Jesus sống – Guitar Nhã Ca

Read More »