admin

SỰ ĐÁNG YÊU CỦA MỘT CON BẠC. MS Hứa Trung Tín. HTTLVN Sacramento. Ngày 02/25/2018

Read More »

Hình ảnh của Cơ Đốc Nhân * Mục Sư Nguyễn Thanh Bình

Read More »

How To Put Life Together When It Falls Apart with Tom Holladay

Read More »

Nick Vujicic at Telford State Prison

Read More »

Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp –Giê-rê-mi 8:4-9

Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp Giê-rê-mi 8:4-9 Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo có vai …

Read More »

Shelter from the Storm–(Anh & Việt) ngày 21/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 21/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 119:30

Verse of the Day for Saturday, July 21, 2018 [ Previous Devotionals ]   I have chosen the way of truth; I have set my heart on your laws. —Psalm 119:30 Thoughts on Today’s Verse… Jesus reminded us to “pick up your cross daily and follow” him. The way of truth is a …

Read More »

Learn How To Rediscover Your Purpose with Tom Holladay

Read More »

Rick Warren Sermons – The Holy Spirit Is Praying For Us

Read More »

Đức Thánh Linh (T2) – Ingrid

Read More »