admin

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?

Khôn Ngoan Hay Rồ Dại? I Cô-rinh-tô 1:18-25 “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là người được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Very Good! (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  26/6/2017 Very Good! Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good! Genesis 1:31 nlt Some days seem to have a theme running through them. Recently I had one of those days. Our pastor began his sermon on Genesis 1 …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 3:25-26

Verse of the Day for Monday, June 26, 2017 [ Previous Devotionals ] Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked, for the LORD will be your confidence and will keep your foot from being snared. —Proverbs 3:25-26 Thoughts on Today’s Verse… What guards …

Read More »

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa Gióp 8:8-22 “Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy …

Read More »

Soaking Up God’s Word (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  25/6/2017 Soaking Up God’s Word These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Deuteronomy 6:6–7 When our son Xavier was a toddler, we took a family trip to the Monterey Bay Aquarium. As we entered …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 6:25

Verse of the Day for Sunday, June 25, 2017 [ Previous Devotionals ] Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than …

Read More »

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa I Cô-rinh-tô 1:17 “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17). …

Read More »

Here to Serve (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  24/6/2017 Here to Serve [Jesus] poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet. John 13:5 It was time for our church to commission a new group of leaders. To symbolize their roles as servant-leaders, the church elders participated in a memorable foot-washing …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 73:23-26

Verse of the Day for Saturday, June 24, 2017 [ Previous Devotionals ] Top of Form   Bottom of Form Yet I am always with you; you hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but …

Read More »

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao I Cô-rinh-tô 1:17 “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét …

Read More »