admin

Israel Trong Lòng Của Chúa | Carl Gustav

Read More »

God the Holy Spirit – Our Helper – Dr. Charles Stanley

Read More »

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Tuổi Già Tuổi Trẻ. Mục sư Nguyễn Anh Tài. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương –Gióp 27:11-23

Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương Gióp 27:11-23   Câu gốc: “Lại nếu người nào nghe Lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán người đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (Giăng 12:47). Câu hỏi suy ngẫm: Ông …

Read More »

Listening to Your Brother-Nghe Lời Anh (Anh & Việt) ngày 23/9/2018 – Link from ODB

Listening to Your Brother- Nghe Lời Anh  (Anh & Việt) ngày 23/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Romans 5:3-4

Verse of the Day for Sunday, September 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   We also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope. —Romans 5:3-4 Thoughts on Today’s Verse… I remember the old Corrie ten Boom phrase, “Thank God for the fleas.” The fleas …

Read More »

PHÂN BIỆT HAI SỰ KIỆN: CHÚA TIẾP RƯỚC HỘI THÁNH VÀ CHÚA TÁI LÂM.

PHÂN BIỆT HAI SỰ KIỆN: CHÚA TIẾP RƯỚC HỘI THÁNH VÀ CHÚA TÁI LÂM. Trần Đình Tâm   Việc nghiên cứu cẩn thận các phần Kinh Thánh có liên quan đến sự trở lại của Chúa Jesus, chúng ta sẽ thấy sự trở lại của Ngài bao gồm hai giai …

Read More »

Quyền Năng Trong Lời Cầu Nguyện | Kari Borgsø | HTNS 22/11/2017

Read More »

Learn How To Recognize God’s Voice with Rick Warren

Read More »