admin

Loving The People You Might Overlook with Rick Warren

Read More »

SỰ HIỆP MỘT DẪN ĐẾN SỰ CHẾT sứ điệp 07 / 01 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khải Tượng Của VBC

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:15 – Sẵn Sàng | Đèn Soi Bước 127

Read More »

Trông Cậy Sự Hư Không–Giê-rê-mi 7:8-15

  Trông Cậy Sự Hư Không Giê-rê-mi 7:8-15 “Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của Ta tại Si-lô, là nơi trước kia Ta đã gởi Danh Ta, mà xem, vì tội ác của dân Ít-ra-ên Ta, …

Read More »

It’s in the Attitude–James 1:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  22/1/2018 It’s in the Attitude Consider it pure joy . . . whenever you face trials of many kinds. James 1:2 Regina drove home from work discouraged and tired. The day had started with tragic news in a text message from a friend, then spiraled …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 7:7-8

Verse of the Day for Monday, January 22, 2018 [ Previous Devotionals ]   “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will …

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Để Làm Một Sự Khác Biệt

Read More »

TIN LÀNH LÀ ĐẤNG CHRIST sứ điệp ngày 24 / 12 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:14 – Lẽ Thật Và Sự Công Bình | Đèn Soi Bước 126

Read More »