Bài giảng của mục sư Trần Công Chánh đề tài “Tấm Gương Sống Đạo Của Gai Út “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *