BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 –Thấy

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019
Thấy
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14
Câu gốc: “13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.” Xuất 14:13
Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1.Ông Môi-se và tuyển dân có những phản ứng thế nào khi thấy Pha-ra-ôn và quân đội Ai Cập đuổi kịp?How did Israel and Moses react when they saw Pharaoh and the Egyptian army catching up?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Bí quyết nào tạo ra sự khác biệt như thế?Which key creates such a difference? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn “thấy” gì khi đối diện với nan đề, nghịch cảnh?What do you “see” when facing problems or adversity?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Khi đối diện với nghịch cảnh, bạn có thấy Chúa là Đấng đang tể trị không?When faced with adversity, do you see God as the ruler?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Thấy
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14
Người Ít-ra-ên ngước mắt lên thấy Pha-ra-ôn và quân đội Ai Cập rượt đuổi kịp thì họ hãi hùng! Họ nhìn thấy ngõ cụt và thấy sự tuyệt diệt của cả dân tộc mình.Trong lúc hoang mang, họ đã quên Đức Chúa Trời là ai, Ngài đang ở đâu, và những gì Ngài đã làm cho họ.Họ vừa kêu van với Chúa, vừa trách cứ và đổ lỗi cho ông Môi-se trong việc đưa họ vào hoang mạc. Họ quá hối hận vì đã rời Ai Cập! Thực tế, ông Môi-se là người đại diện của Chúa, ông chỉ làm theo mọi điều Chúa truyền lệnh. Như vậy, tuyển dân đang oán trách và đổ tội cho chính Đức Chúa Trời! Thay vì hãi hùng, lằm bằm, và đổ lỗi; chúng ta nên chú tâm vào Đức Chúa Trời thành tín trong quá khứ để có can đảm đối diện với những thử thách trong hiện tại.
Ngược lại, ông Môi-se không hề rúng động, ông nhìn thấy sự tận cùng của đại binh Ai Cập. Bị bao vây bởi người Ai Cập, biển Đỏ và đầm lầy chưa phải là ngõ cụt, vì không điều chi quá khó với Chúa toàn năng. Ông Môi-se nhìn thấy Chúa năng quyền ở với tuyển dân, nên đại binh hùng mạnh của Ai Cập không hề đáng sợ. Ông nhận biết đây là chiến sự của Chúa và ông có thể an nhiên chờ xem Ngài sẽ giải cứu tuyển dân như thế nào. Ông Môi-se động viên dân Chúa đừng sợ, điều họ cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời sẽ chiến cự cho họ (câu 13-14).Đây là chiến trận đầu tiên tuyển dân phải đối diện trong hành trình vào đất hứa. Chúa muốn họ yên lặng và nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng chiến đấu cho họ và Ngài sẽ đưa họ qua nhiều chiến trận nữa!
Đã bao lần chúng ta hãi hùng và lo lắng luống công? Chúng ta đối diện với áp lực về cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ đổ vỡ, bệnh tật, sự cô đơn hay sự chết như thế nào?Chúa đứng ở đâu trong các áp lực của chúng ta?Chúa Toàn Năng vẫn đang chăm sóc và tể trị mọi sự, và Ngài biết chúng ta cần gì. Những sự thử thách trong cuộc sống không vượt quá sức Chúa đã ban cho chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy đi trong đức tin với Chúa suốt hành trình về thiên đàng và mạnh dạn nói như Vua Đa-vít “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì… Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:1, 4).
Khi đối diện với nghịch cảnh, bạn có thấy Chúa là Đấng đang tể trị không?
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con một đức tin sống động nơi Ngài. Xin cho con nhìn thấy Chúa tể trị trong mọi thử thách của cuộc sống, và nhắc nhở con luôn an lòng vì Chúa Toàn Năng đang chiến đấu cho con.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Thấy
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14
ĐIỂM TÊN & HỌ:________________________
Nộp Bài: Chúa Nhật 11/8/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Đọc Sách RU-TƠ 2
Tất cả câu trả lời nằm trong phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy?

1. Vả, nầy Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, “The LORD be with you!”
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Na-ô-mi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. And Ruth the Moabite said to Naomi, “Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor.”
_________________________________________________________________________________________
3 Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta; So Boaz said to Ruth, “My daughter, listen to me. Don’t go and glean in another field and don’t go away from here. Stay here with the women who work for me.
___________________________________________________________________________________________________________4. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đãđến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. May the LORD repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the LORD, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge.”____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. 14 Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại.514 At mealtime Boaz said to her, “Come over here. Have some bread and dip it in the wine vinegar.”.”When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over.
__________________________________________________________________________________________________________
6. Na-ô-mi đáp dùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại “The LORD bless him!” Naomi said to her daughter-in-law.“He has not stopped showing his kindness to the living and the dead.” She added, “That man is our close relative; he is one of our guardian-redeemers.[b]”
________________________________________________________________________________________7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách RU-TƠ ĐOẠN 2? What do you learn through the Word of God in Ruth2?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

See
Exodus 14: 10-14
Bible verse: “Do not be afraid, be there, and see today the deliverance of Jehovah will do for you; For the Egyptians that you see today, you will never see again ”(v. 13).
The question pondered: How did Israel and Moses react when they saw Pharaoh and the Egyptian army catching up? Which key creates such a difference? What do you “see” when facing problems or adversity?
The little Israel looked up to see Pharaoh and the Egyptian army chasing after them, and they were terrified! They see dead ends and see the extinction of their entire nation. In a panic, they forgot who God was, where He was, and what He did for them. They have just complained to God, blaming and blaming Moses for bringing them into the desert. They are too regretful for leaving Egypt! In fact, Moses is the representative of God, he only does everything God commands. Thus, the people are complaining and blaming God for himself! Rather than being frightened, grumbling, and blaming; we should focus on faithful God in the past to have the courage to face the challenges of the present.
On the contrary, Moses did not shake, he saw the end of the Egyptian army. Surrounded by Egyptians, the Red Sea and swamp are not dead ends, because nothing is too difficult for the Almighty God. Moses saw the Lord’s power to stay with the people, so the mighty Egyptian army was not scary. He realized this was the Lord’s battle and he could safely wait to see how He would rescue the people. Moses encourages the people of God not to be afraid, what they need to remember is that God will fight for them (vv. 13-14). This is the first battle to recruit people to face in the journey to the promised land. The Lord wants them to be quiet and recognize Him as Jehovah, who fights for them and He will take them through many battles!
How many times have we been scared and worried? How do we face the pressure of rice, clothings and money, broken relationships, sickness, loneliness or death? Where does God stand in our pressures? The Almighty God is still taking care of and controlling everything, and He knows what we need. The trials in life do not exceed the power God has given us. All things work together for the good of those who love God. Go in faith with God throughout the journey to heaven and boldly say like King David “Jehovah is my keeper; I will not lack anything … Although I will die in a shadow of death, I will not fear any evil, because God is with me “(Psalm 23: 1, 4).

When faced with adversity, do you see God as the ruler?

Lord, I pray that You’ll give me a living faith in Him. May I see the Lord in every challenge of life, and remind me to be relieved because Almighty God is fighting for me.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

• Câu chuyện người Y-sơ-ra-ên bị quân đội Pha-ra-ôn đuổi theo sau lưng. Lòng họ tan vỡ, vừa kêu van cùng Chúa, vừa trách cứ đổ lỗi cho Môi se. Họ không biết Đức Chúa Trời đang điều hành chiến trận cho họ. Ngày nay chúng ta cũng không khác nào tuyển dân Y-sơ-ra-ên, khi có nan đề là trách Chúa, không cầu hỏi Chúa giúp đỡ.
• Chúng ta thấy Môi se là người lảnh đạo tài ba xuất chúng, ông luôn luôn cầu hỏi Đức Chúa Trời trong mọi công việc, dù việc đó cho là nhỏ nhất.
• Mỗi Cơ-đốc-nhân khi gặp nghịch cảnh phải biết đến với Chúa, vì Ngài là Đấng tể trị trên đời sống chúng ta.Amen!
• Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *