BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 14/7/2019 Vượt Quá Mong Đợi Ê-xơ-tê 5:1-8

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 14/7/2019
Vượt Quá Mong Đợi
Ê-xơ-tê 5:1-8

Câu gốc: Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi. (Ê-xơ-tê 5:3).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
Vua A-suê-ru đã phản ứng thế nào khi thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê? How did the king of Xerxes react when he saw the Queen of Esther?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Hoàng hậu cầu xin Vua A-suê-ru điều gì? What does the queen ask for Xerxes‘s King?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Nhà vua đáp ứng ra sao? How did the king respond?  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn làm gì khi đối diện với nghịch cảnh? What do you do when faced with adversity?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vượt Quá Mong Đợi

Ê-xơ-tê 5:1-8

Sau ba ngày toàn dân Giu-đa kiêng ăn, Hoàng hậu Ê-xơ-tê mặc triều phục đi yết kiến Vua A-suê-ru. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với bà ngoài Đức Chúa Trời. Khi Vua A-suê-ru nhìn thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu vua nơi nội điện, một lần nữa bà lại được ơn trước mặt vua. Nhà vua đã đưa cây phủ việt về hướng hoàng hậu, để bà lại gần và rờ vào cây phủ việt ấy, đây là dấu hiệu cho phép bà yết kiến vua. Điều khiến chúng ta ngạc nhiên là Vua A-suê-ru chẳng những không nổi giận khi Hoàng hậu Ê-xơ-tê tự ý yết kiến vua, mà vua còn hỏi bà Ê-xơ-tê muốn cầu xin điều chi, ông sẵn sàng ban cho, dù là xin phân nửa vương quốc. Thật là một lời hứa hào phóng làm sao! Dẫu Vua A-suê-ru đã mở lời trước, nhưng không vì thế mà Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại vội vàng tố cáo ông Ha-man ngay tại cung điện. Bởi bà biết rằng Vua A-suê-ru trong phút chốc, rất khó lòng tin rằng một quan chức cấp cao như ông Ha-man mà vua hết lòng tin tưởng lại có thể làm điều gì gian ác. Thêm vào đó, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bà vạch trần tội ác của ông Ha-man. Thế nên Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã mời vua và ông Ha-man đến dự yến tiệc do bà chuẩn bị. Không ngần ngại gì cả, Vua A-suê-ru liền nhận lời và cũng truyền cho ông Ha-man đến dự. Trong bữa tiệc, Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng đã thật khôn khéo khi lại tiếp tục mời Vua A-suê-ru và ông

Ha-man đến dự thêm một yến tiệc nữa vào ngày hôm sau để bà tiến hành kế hoạch tố cáo ông Ha-man.

Kế hoạch giải cứu dân tộc Giu-đa xem ra đã thành công bước đầu. Mọi việc xảy ra suông sẻ và vượt quá sự mong đợi của người Giu-đa. Một lần nữa trong đời, Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại kinh nghiệm được ơn thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho bà và dân tộc bà.

Có nhiều lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không còn chút hy vọng. Nhưng nếu chúng ta dám can đảm đối diện với nghịch cảnh, nhờ cậy Chúa để tiếp tục bước đi, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Chúa trên cuộc đời mình y như Hoàng hậu Ê-xơ-tê và người Giu-đa. Những điều Chúa làm là những điều vượt quá mọi sự suy tưởng và mong đợi của chúng ta. Thế nên, thay vì đau buồn tuyệt vọng trước nghịch cảnh, chúng ta hãy mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn ấy, nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy những điều lớn và lạ lùng Chúa làm trên cuộc đời mình.

Bạn có vững tin vào quyền năng giải cứu kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về cách mở đường kỳ diệu của Ngài cho con trong những gian truân của cuộc sống. Xin cho con cứ vững tin vào sự giải cứu của Ngài dù hoàn cảnh ra sao.

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Vượt Quá Mong Đợi
Ê-xơ-tê 5:1-8
    ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 14/7/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 10
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.  Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải rán sức còng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt. If the ax is dull  and its edge unsharpened,more strength is needed, but skill will bring success.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.   Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3       Trái tim của người khôn ở bên hữu; còn trái tim của kẻ dại ở bên tả. The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.     Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó, vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành. The toil of fools wearies them;
      they do not know the way to town.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.      Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp; vì tay nhác nhớn nên nhà dột. Through laziness, the rafters sag; because of idle hands, the house leaks.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.    Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. A feast is made for laughter,  wine makes life merry, and money is the answer for everything.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 10 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 10?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

More than expectation
Esther 5: 1-8
Original verse: Then the king asked, “What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you.”3).

Questions to ponder: How did the king of Xerxes react when he saw the Queen of Esther? What does the queen ask for Xerxes’s King? How did the king respond? What do you do when faced with adversity?

After three days of all the Jews fasting, the Empress of Esther wore a uniform to see King Xerxes. Nobody knows what will happen to her but God. When King Xerxes saw the Queen of Esther at the king’s house, she was once again grateful in front of the king. The king gave the stick to the queen, leaving her close and touching the  king’s stick cover, this was the sign that allowed her to see the king. What surprised us was that King Xerxes not only did not get angry when the queen of Esther considered the king himself, but the king also asked Mrs. Esther to ask for anything, he was available willing to give, even if it is half the kingdom. What a generous promise! Even though King Xerxes had spoken first, it was not so that Esther Empress hastily accused Haman at the palace. Because she knew that King Xerxes was in a moment, it was hard to believe that a high-ranking official like Haman that the king trusted so much could do something evil. In addition, this is not the right time for her to expose Haman’s crime. So the Queen of Esther invited the king and Haman to the banquet she prepared. Without hesitation, King A-su-ru received the invitation and also passed on to Haman. In the banquet, the Queen of Esther was clever enough to continue inviting the King of Xerxes and him.

Haman attended another feast the next day for her to carry out a plan to accuse Haman.
The plan to rescue the Jews seems to have succeeded initially. Everything happened smoothly and exceeded the expectations of the Jews. Once again in life, Esther Empress experienced the great mercy God had for her and her people.
There are times when we fall into extremely difficult circumstances, seemingly without hope. But if we dare to bravely face adversity, relying on the Lord to continue to walk, we will also experience God’s mercy on our lives like the queen of Esther and the Jews -Multiple The things God does are things that exceed all our thoughts and expectations. So, instead of desperate grief before adversity, let us be strong to face those difficulties, relying on God in all circumstances, we will surely see great and strange things God does. on my life.

Do you firmly believe in His miraculous rescue power in all circumstances?

Thank You, Lord, for the way of opening Your miraculous path to me in the tribulations of life. Let me keep on believing in His rescue no matter what the circumstances.

 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:
 • Chúng ta học bài học của hoàng hậu Ê-xơ-tê, trước khi bà làm một việc lớn , bà cần cả dân tốc của bà kêu cầu Chúa cứu giúp.
 • Bà hoàng hậu Ê-xơ-tê được ơn thương xót của Đức Chúa Trời giúp bà giải cứu dân tộc của bà khỏi sự tiêu diệt bởi mưu kế độc ác của  tướng Ha-man.
 • Chúng ta cũng học được kế độc ác của tướng Ha-man làm cây mộc hình treo cổ Mạc-đô-chê, nhưng cuối cùng Chúa đã dung cây mộc hình đó treo cổ tướng Ha-man. Đúng là cậy ông đập lưng ông.
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước  and money is the answer for everything.20 Do not revile the king even in your thoughts,
    or curse the rich in your bedroom,
because a bird in the sky may carry your words,
    and a bird on the wing may report what you say

Vượt Quá Mong Đợi

Ê-xơ-tê 5:1-8

Câu gốc: “Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dú xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru đã phản ứng thế nào khi thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Hoàng hậu cầu xin Vua A-suê-ru điều gì? Nhà vua đáp ứng ra sao? Bạn làm gì khi đối diện với nghịch cảnh?

Sau ba ngày toàn dân Giu-đa kiêng ăn, Hoàng hậu Ê-xơ-tê mặc triều phục đi yết kiến Vua A-suê-ru. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với bà ngoài Đức Chúa Trời. Khi Vua A-suê-ru nhìn thấy Hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu vua nơi nội điện, một lần nữa bà lại được ơn trước mặt vua. Nhà vua đã đưa cây phủ việt về hướng hoàng hậu, để bà lại gần và rờ vào cây phủ việt ấy, đây là dấu hiệu cho phép bà yết kiến vua. Điều khiến chúng ta ngạc nhiên là Vua A-suê-ru chẳng những không nổi giận khi Hoàng hậu Ê-xơ-tê tự ý yết kiến vua, mà vua còn hỏi bà Ê-xơ-tê muốn cầu xin điều chi, ông sẵn sàng ban cho, dù là xin phân nửa vương quốc. Thật là một lời hứa hào phóng làm sao! Dẫu Vua A-suê-ru đã mở lời trước, nhưng không vì thế mà Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại vội vàng tố cáo ông Ha-man ngay tại cung điện. Bởi bà biết rằng Vua A-suê-ru trong phút chốc, rất khó lòng tin rằng một quan chức cấp cao như ông Ha-man mà vua hết lòng tin tưởng lại có thể làm điều gì gian ác. Thêm vào đó, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bà vạch trần tội ác của ông Ha-man. Thế nên Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã mời vua và ông Ha-man đến dự yến tiệc do bà chuẩn bị. Không ngần ngại gì cả, Vua A-suê-ru liền nhận lời và cũng truyền cho ông Ha-man đến dự. Trong bữa tiệc, Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng đã thật khôn khéo khi lại tiếp tục mời Vua A-suê-ru và ông

Ha-man đến dự thêm một yến tiệc nữa vào ngày hôm sau để bà tiến hành kế hoạch tố cáo ông Ha-man.

Kế hoạch giải cứu dân tộc Giu-đa xem ra đã thành công bước đầu. Mọi việc xảy ra suông sẻ và vượt quá sự mong đợi của người Giu-đa. Một lần nữa trong đời, Hoàng hậu Ê-xơ-tê lại kinh nghiệm được ơn thương xót lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho bà và dân tộc bà.

Có nhiều lúc chúng ta rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tưởng chừng như không còn chút hy vọng. Nhưng nếu chúng ta dám can đảm đối diện với nghịch cảnh, nhờ cậy Chúa để tiếp tục bước đi, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được ơn thương xót của Chúa trên cuộc đời mình y như Hoàng hậu Ê-xơ-tê và người Giu-đa. Những điều Chúa làm là những điều vượt quá mọi sự suy tưởng và mong đợi của chúng ta. Thế nên, thay vì đau buồn tuyệt vọng trước nghịch cảnh, chúng ta hãy mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn ấy, nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy những điều lớn và lạ lùng Chúa làm trên cuộc đời mình.

More than expectation

Esther 5: 1-8

Original verse: Then the king asked, “What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you.”3).

Questions to ponder: How did the king of Xerxes react when he saw the Queen of Esther? What does the queen ask for Xerxes’s King? How did the king respond? What do you do when faced with adversity?

After three days of all the Jews fasting, the Empress of Esther wore a uniform to see King Xerxes. Nobody knows what will happen to her but God. When King Xerxes saw the Queen of Esther at the king’s house, she was once again grateful in front of the king. The king gave the stick to the queen, leaving her close and touching the  king’s stick cover, this was the sign that allowed her to see the king. What surprised us was that King Xerxes not only did not get angry when the queen of Esther considered the king himself, but the king also asked Mrs. Esther to ask for anything, he was available willing to give, even if it is half the kingdom. What a generous promise! Even though King Xerxes had spoken first, it was not so that Esther Empress hastily accused Haman at the palace. Because she knew that King Xerxes was in a moment, it was hard to believe that a high-ranking official like Haman that the king trusted so much could do something evil. In addition, this is not the right time for her to expose Haman’s crime. So the Queen of Esther invited the king and Haman to the banquet she prepared. Without hesitation, King A-su-ru received the invitation and also passed on to Haman. In the banquet, the Queen of Esther was clever enough to continue inviting the King of Xerxes and him.

Haman attended another feast the next day for her to carry out a plan to accuse Haman.

The plan to rescue the Jews seems to have succeeded initially. Everything happened smoothly and exceeded the expectations of the Jews. Once again in life, Esther Empress experienced the great mercy God had for her and her people.

There are times when we fall into extremely difficult circumstances, seemingly without hope. But if we dare to bravely face adversity, relying on the Lord to continue to walk, we will also experience God’s mercy on our lives like the queen of Esther and the Jews -Multiple The things God does are things that exceed all our thoughts and expectations. So, instead of desperate grief before adversity, let us be strong to face those difficulties, relying on God in all circumstances, we will surely see great and strange things God does. on my life.

Bạn có vững tin vào quyền năng giải cứu kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về cách mở đường kỳ diệu của Ngài cho con trong những gian truân của cuộc sống. Xin cho con cứ vững tin vào sự giải cứu của Ngài dù hoàn cảnh ra sao.

 Do you firmly believe in His miraculous rescue power in all circumstances?

Thank You, Lord, for the way of opening Your miraculous path to me in the tribulations of life. Let me keep on believing in His rescue no matter what the circumstances.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *