BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 15/3/2020 –Xét Lòng– Mác 1:9-15

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 15/3/2020
Xét Lòng
Mác 1:9-15

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (câu 14-15).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1.Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về Chúa Giê-xu?What does this passage understand about Jesus ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Học theo gương Chúa, bạn cần xét lòng mình như thế nào để chuẩn bị cho lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó và Phục Sinh?How do you follow your heart to prepare for the Memorial of Jesus Suffering and Resurrecting?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn xét lòng mình thế nào để làm sáng Danh Chúa?How do you examine your heart to make glory to the Lord ?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn được nhắc nhở gì khi xét lòng mình với Chúa?What reminders do you have when you consider your heart to God?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Xét Lòng
Mác 1:9-15
Xét lòng mình với Chúa là điều vô cùng quan trọng để mỗi Cơ Đốc nhân chuẩn bị tấm lòng trước khi bước vào mùa Kỷ Niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh đầy đủ ý nghĩa. Qua mẫu mực của Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta suy ngẫm ba khía cạnh chính để xét lòng mình với Chúa. Thứ nhất, chúng ta xét lòng mình về sự khiêm nhường như Chúa đã nêu gương. Chúa Giê-xu là “là Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã hạ mình làm người, lớn lên trong một gia đình lao động, phụ giúp cha nuôi làm thợ mộc tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Chúa khiêm nhường khi chịu ông Giăng làm phép báp-tem dưới sông
Giô-đanh, dù ông Giăng biết rằng chính ông “không đáng xách dép cho Ngài” (Ma-thi-ơ 3:11), và ông cũng biết mình không xứng đáng làm phép báp-tem cho Chúa Giê-xu: “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép
báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!” (Ma-thi-ơ 3:14). Thứ hai, chúng ta xét lòng mình trong sự vâng lời theo gương Chúa. Chúa Giê-xu đã sống đẹp ý Đức Chúa Trời hoàn toàn (câu 11). Ngài đã vâng lời để chịu quỷ Sa-tan cám dỗ, chấp nhận sống bốn mươi ngày đầy gian khổ giữa loài dã thú, sau đó vâng lời ra đi rao giảng Tin Mừng, và hoàn tất sứ mệnh của Chúa Cha khi Ngài chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con người. Thứ ba, chúng ta xét mình trong sự ăn năn với Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã rao sứ điệp ăn năn tội để con người nhận được sự tha thứ và được trở lại với Đức Chúa Trời (câu 15). Sứ điệp này vẫn tiếp tục được rao giảng để kêu gọi mọi người ăn năn và tin vào sự cứu chuộc của Chúa.
Chúng ta đang cùng Hội Thánh Chúa hướng về lễ Kỷ Niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh, bận rộn chuẩn bị sao cho các buổi lễ được tổ chức chu đáo, từ hình thức đến nội dung thật trang trọng để làm sáng Danh Chúa. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải dành thời gian chiêm nghiệm để xét lòng mình với Chúa trước khi đi vào chương trình lễ. Chúng ta đã sống khiêm nhường, vâng phục, và ăn năn xin Chúa tha thứ những vấp phạm của chúng ta như thế nào. Cũng hãy xét lòng xem niềm tin của chúng ta nơi Chúa phát triển ra sao, tình yêu và mối tương giao của chúng ta với Chúa thế nào, đồng thời cũng đánh giá việc thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Mừng ra khắp đất mà Chúa giao cho mỗi chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta dành thì giờ cầu nguyện, xét lòng mình trong Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay năm nay.
Bạn được nhắc nhở gì khi xét lòng mình với Chúa?
Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã yêu thương và cứu chuộc con. Xin Chúa cho con biết ăn năn những lỗi lầm và vững tin nơi Chúa. Xin cho con biết sống vâng theo Lời Chúa và bày tỏ nếp khiêm nhường theo gương Chúa.
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
HỌC SÁCH RÔ MA 10
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 15/3/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 10 . Xin cho biết nội dung đọan 10 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Examine Your Heart Mark 1: 9-15
The original verse: “14 After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. 15 “The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!”(verses 14-15).
Meditation Question: What does this passage understand about Jesus ? How do you follow your heart to prepare for the Memorial of Jesus Suffering and Resurrecting?
It is extremely important to consider our hearts to the Lord so that every Christian prepares his heart before entering the full anniversary of the Divine Mercy and Resurrection. Through Jesus’ example in today’s text, we ponder on three key aspects to consider our hearts to God. First, we examine our hearts for humility as the Lord has set an example. Jesus is the “beloved Son” of God, but He humbled himself as a human, grew up in a working family, assisted his foster father as a carpenter in Nazareth, Galilee. The Lord was humble when he was baptized in the Jordan river by John. Though John knew that he himself was “not worthy of bringing sandals to Him” (Matthew 3:11), and he also knew that he was not worthy of baptizing Jesus: “ I myself need to be blessed by Himbaptism, but He came to me again! ” (Matthew 3:14).
Second, we examine our hearts in obedience to the example of God. Jesus lived the life of God completely (verse 11). He obeyed to the temptation of Satan, accepted to spend forty days of hardship among the beasts, then obeyed and preached the Gospel, and fulfilled the Father’s mission when He died on the cross to repent for man.
Third, we consider ourselves in repentance with the Lord. Jesus Himself proclaimed the message of repentance so that men would receive forgiveness and be returned to God (verse 15). This message continues to be preached to call people to repent and believe in the Lord’s redemption.
We are with the Church of God facing the Memorial of the Passion and the Resurrection, busy preparing to prepare for the services, from formal to solemn content, to lighten the Name of the Lord. But the most important thing is that we must take the time to contemplate in order to examine our hearts with the Lord before going on to the feast. How we lived humbly, obeyed, and repented of the Lord to forgive our stumbles. Consider also how our faith in God develops, our love and our relationship with God, and at the same time evaluate the fulfillment of the mission of evangelizing throughout the land that God delivered to each of us. May each of us take the time to pray, to consider our hearts on the first Sunday of Lent this year.
What reminders do you have when you consider your heart to God?
Dear God, thank You for loving and redeeming me. Please let me repent of my mistakes and believe in You. Let me know how to obey Your Word and show humility in your example.
• PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Tuần nầy, Đề tài “Xét Lòng”
‘MỪNG CHÚA PHỤC SINH” năm nay nhằm Chúa Nhật ngày 12/4/2020. Mỗi
chúng ta chuẩn bị kỷ niệm về sự thương khó, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê xu là Đấng chúng ta tôn thờ chưa? Bài học hôm nay dạy chúng ta phải xét lòng mình ăn năn để đón MỪNG CHÚA GIÊ XU PHỤC SINH.
* MÙA PHỤC SINH năm nay nhắc nhở chúng ta tình yêu thương về sự Cứu chuộc của Ngài đối với nhân loại thật tuyệt vời. Ngài muốn mỗi chúng ta hãy vững vàng đặt niềm tin nơi Ngài cho đến ngày gặp Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh, hiểu Lời Ngài đừng nghe một tà giáo nào làm cho bạn xao lòng bỏ niềm tin nơi Chúa Giê xu mà mất sự cứu rỗi. Amen!

* Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà
Thờ thờ phượng Chúa.
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
• KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *