BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 19/5/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 19/5/2019
Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ
Thi-thiên 103:1-12

Câu gốc: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:12).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Vua Đa-vít tạ ơn Chúa về những gì? What did King David thank God for?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Bạn có thể hòa lòng với Vua Đa-vít ở những điểm nào? Where can you get along with King David?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Tại sao sự tha thứ là trọng tâm trong phân đoạn Kinh Thánh này? Why is forgiveness central to this passage?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Tha thứ ảnh hưởng thế nào đến các khía cạnh khác của đời sống bạn? How does forgiveness affect other aspects of your life?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ
Thi-thiên 103:1-12

Vua Đa-vít viết rất nhiều Thi-thiên để tôn ngợi Chúa. Không những Vua Đa-vít tôn ngợi Chúa, ông cũng muốn mọi người đều cùng ông tôn ngợi Ngài. Bản tính con người thường mau quên, nhưng chỉ quên những điều đáng nhớ, nhưng lại nhớ rất kỹ những điều đáng quên! Vì thế, Vua Đa-vít tự nhủ với lòng đừng bao giờ quên tạ ơn Chúa.

Vua Đa-vít tạ ơn Chúa vì được tha thứ. Càng cảm nhận sự ghê tởm của tội lỗi mình, ông càng cảm nhận sự tha thứ quá lớn Chúa ban. Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất trong mối liên hệ giữa Chúa và con người. Sự tha thứ từ Chúa mở ra các phước hạnh khác trong đời sống của một người. Vua Đa-vít tạ ơn Chúa vì được chữa lành. Vua Đa-vít tạ ơn Chúa vì được giải cứu. Vua Đa-vít tạ ơn Chúa vì được sống sung mãn. Ông đã từng đội vương miện bằng vàng, nhưng đối với ông, sự nhân từ và sự thương xót của Chúa mới chính là mão miện ông luôn mong ước.

Trung tâm của những điều này là bản chất yêu thương, tha thứ của Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít cho biết, Đấng ông hết lòng thờ phượng và biết ơn là Đấng hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Vua Đa-vít dùng hai hình ảnh quen thuộc nhất trong vũ trụ này để diễn tả lòng yêu thương, tha thứ của Chúa: Khoảng cách giữa trời và đất, khoảng cách giữa đông và tây. Nói cách khác, Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại bao nhiêu, thì sự tha thứ của Ngài cũng lớn lao, khôn lường bấy nhiêu.

Sự tha thứ của Chúa hoàn toàn không làm giảm đi bản chất thánh khiết, công bình của Ngài. Kinh Thánh cho biết: “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài” (II Cô-rinh-tô 5:19). Nói cách khác, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu đại diện cho dòng giống loài người đã nhận lãnh án phạt của tội lỗi trên thân thể Ngài. Vì vậy, sự tha tội của Đức Chúa Trời cho nhân loại phải được hiểu qua thập tự giá và qua bản tính thần nhân độc nhất vô nhị của Chúa Giê-xu. Ngoài ân sủng của Chúa, không thể có sự tha thứ thật. Oswald Chambers nói rằng: “Chúng ta có thể nói huyên thuyên về sự tha thứ khi chúng ta chưa bị tổn thương; nhưng một khi đã bị tổn thương, chúng ta nhận ra rằng sự tha thứ giữa con người với nhau là điều không thể có, nếu không nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời.”

Lạy Chúa, xin cho con cứ ôn lại mỗi ngày lòng yêu thương tha thứ lớn lao kỳ diệu của Chúa dành cho con, để mỗi ngày nhờ ơn của Chúa con có thể tha thứ những người làm tổn thương con.

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ
Thi-thiên 103:1-12
ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 19/5/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 4
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.  Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến. For I too was a son to my father, still tender, and cherished by my mother.,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta; Get wisdom, get understanding;
      do not forget my words or turn away from them.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3    Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng; Listen, my sons, to a father’s instruction; pay attention and gain understanding.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1.  Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ, Và ban cho con một mão triều thiên vinh quang. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown.”

._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.     Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.515 Avoid it, do not travel on it;  turn from it and go on your way.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.    Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con. Hold on to instruction, do not let it go; guard it well, for it is your life.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sáchTruyền Đạo4? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes4?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Forgiving God

Psalm 103: 1-12

“as far as the east is from the west,so far has he removed our transgressions from us. (Psalm 103: 12).

Question contemplated: What did King David thank God for? Where can you get along with King David? Why is forgiveness central to this passage? How does forgiveness relate to the other blessings God gave to King David? How does forgiveness affect other aspects of your life?

King David wrote many Psalms to honor God. Not only did King David respect God, he also wanted everyone to honor Him. Human nature often quickly forgets, but only forgets memorable things, but remember very carefully

unforgettable things! Therefore, King David told himself to never forget to thank God.

King David thanked God for forgiveness. The more he felt the disgust of his sins, the more he felt the forgiveness of God. This is the first and most important thing in the relationship between God and man. Forgiveness from God opens up other blessings in one’s life. King David thanked God for being healed. King David thanked God for being saved. King David thanked God for his fullness. He used to wear a golden crown, but for him, God’s mercy and mercy were the crowns he always wanted.

The center of these things is God’s love and forgiveness nature. King David said, He who wholeheartedly worshiped and was grateful for was the one who was gracious, slow to anger, and full of mercy. He does not always commit sin to keep his anger forever. King David used the two most familiar images in this universe to express God’s love and forgiveness: The distance between heaven and earth, the distance between east and west. In other words, how great the great God is, His forgiveness is great, too much.

God’s forgiveness does not diminish His righteous, righteous nature. The Bible says: “For God is in Christ, reconciling the world to him” (II Corinthians 5:19). In other words, “God made Him who did not know sin to be sinful for us, that we might become God’s righteousness through Him” ​​(II Corinthians- bowl 5:21). Jesus represented the human race that received the penalty of sin on His body. Therefore, the forgiveness of God for humanity must be understood through the cross and through the unique divine nature of Jesus. Apart from the grace of God, there is no real forgiveness. Oswald Chambers said: “We can talk about forgiveness when we are not hurt; but once we are hurt, we realize that forgiveness between people is impossible. yes, if not by the grace of God. ”

Lord, let me keep reviewing every day the great love of God’s forgiveness for you, so that every day, thanks to the grace of the Lord, you can forgive those who hurt you.

 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

  Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng như vua Đa vít khi phạm tội. Người khác cho mình biết, mình biết ăn năn.
 • Muốn đừng quên ơn Chúa, chúng ta phải làm một việc gì đó để luôn nhớ ơn Ngài. Vua Đa vít đã viết nhiều sách Thi thiên tôn vinh ca ngợi ơn Chúa.
 • Cảm tạ Chúa là Đấng yêu thương và luôn tha thứ . Vua Đa-vít cho biết, Đấng ông hết lòng thờ phượng và biết ơn là Đấng hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Hãy đến với Chúa để được Ngài tha thứ mọi tội ác chúng ta.
 • Cầu nguyện cảm tạ Chúa luôn trong đời sống của chúng ta khi theo Chúa vì Ngài làm những việc kỳ diệu lạ lùng trên đời sống chúng ta.
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *