BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 2/6/2019
Bí Quyết Để Kết Quả
Giăng 15:4-5

Câu gốc: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).
Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1.Bạn có kinh nghiệm gì khi nỗ lực làm cho đời sống mình kết quả? What experience do you have when trying to make your life work?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Lời Chúa hôm nay cho bạn biết bí quyết nào để có đời sống Cơ Đốc nhân kết quả? The Word of God today tells you the secret to a productive Christian life?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Muốn đời sống có kết quả bạn phại sống liên hiệp với Chúa thế nào? Do you want your life result, how do you live in union with God?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Bạn có cảm thấy thất vọng trong cố gắng làm cho mình tốt hơn để thành người xứng đáng với Chúa không? Do you feel frustrated in trying to make yourself better to be worthy of God?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bí Quyết Để Kết Quả

Giăng 15:4-5

Mục đích đời sống Cơ Đốc nhân là kết quả để làm sáng Danh Chúa (Giăng 15:16). Trong Kinh Thánh từ “trái” mô tả những hành động bên ngoài của một người kết quả từ mối liên hệ giữa người tin Chúa với Chúa Cứu Thế. Nhiều người tin Chúa cảm thấy thất vọng trong việc sống đời sống kết quả cho Chúa. Họ nghĩ họ cần “phải làm” nhiều việc để kết quả. Họ nói: Tôi phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhiều hơn! Tôi phải đi nhà thờ, phải phục vụ, và dâng hiến nhiều hơn, v.v… Họ xưng tội, tái cam kết mỗi Chúa Nhật, nhưng rồi vẫn thấy mình thất bại. Họ thất vọng về chính mình. Họ thường đến nhà thờ với mặc cảm thất bại vì đã không làm điều lành họ muốn, nhưng làm điều ác họ không muốn. Vậy Cơ Đốc nhân phải làm gì để đời sống được kết quả?

Chúa Giê-xu dạy bí quyết để có đời sống kết quả là liên hiệp với Ngài: Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Cá nhân người tin Chúa không thể tự sinh ra trái, vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Nhánh khi liền với cây thì không cần làm gì mà chỉ yên nghỉ trong sự gắn bó của nó với cây để có sự sống và tự nhiên sinh bông trái. Những việc chúng ta làm mà chúng ta nghĩ là sẽ giúp chúng ta sinh trái như đọc, suy ngẫm Lời Chúa, cầu nguyện, và làm theo Lời Chúa là kết quả của mối liên hệ với Chúa, là “những phương tiện của ân sủng” chứ không phải là việc làm để chúng ta có thể sinh trái.

Lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là “mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Chúa đã làm xong mọi việc chúng ta không thể làm được cho sự cứu rỗi và sự kết quả của đời sống Cơ Đốc nhân. Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết: “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình” (Hê-bơ-rơ 4:10a). Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta cần “nghỉ công việc mình” và để Chúa Thánh Linh hành động khiến chúng ta kết quả. Cơ Đốc nhân kết quả một cách tự nhiên qua mối liên hệ gắn bó với Chúa Cứu Thế Giê-xu “vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta xứng đáng trong Chúa Giê-xu! Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nên thánh trong Chúa Giê-xu! Chúng ta cần giữ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa để giữ sự thánh khiết và kết nhiều quả.

Bạn có cảm thấy thất vọng trong cố gắng làm cho mình tốt hơn để thành người xứng đáng với Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ ở trong Chúa, đừng tách tẻ khỏi Ngài, vì chỉ ở trong Ngài con mới kinh nghiệm đời sống đắc thắng tội lỗi và kết quả.

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Bí Quyết Để Kết Quả
Giăng 15:4-5
ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 2/6/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 7
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.

 

Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.  Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Do not be quickly provoked in your spirit,  for anger resides in the lap of fools.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting,for death is the destiny of everyone;  the living should take this to heart.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3     Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh. A good name is better than fine perfume,  and the day of death better than the day of birth.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.   Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội; cớ sao ngươi chết trước kỳ định? Do not be overwicked,  and do not be a fool— why die before your time?
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.    Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội. Indeed, there is no one on earth who is righteous,  no one who does what is right and never sins.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: trong một ngàn người đờn ông ta đã tìm được một người; còn trong cả thảy người đờn bà ta chẳng tìm được một ai hết. while I was still searching but not finding—
I found one upright man among a thousand,but not one upright woman among them all.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 7 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 7?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Key To The Result

John 15: 4-5

Bible verse:  “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. (John 15:5).

 

Questions to ponder: What experience do you have when trying to make your life work? The Word of God today tells you the secret to a productive Christian life?

The purpose of Christian life is the result of making the Name of God known (John 15:16). In the Bible the word “left” describes a person’s external actions resulting from a believer’s relationship with Christ. Many believers feel disappointed in living a fruitful life for God. They think they need to “do” a lot of work to get results. They said: I have to read the Bible, pray more! I have to go to church, have to serve, and give more, etc. They confess, commit every Sunday, but still find themselves failing. They are disappointed about themselves. They often go to church with their guilt for failing to do good things they want, but doing evil they don’t want. So what do Christians have to do to make their lives work?

Jesus teaches the secret to having life as a result of union with Him: God is in us and we are in God. Individual believers cannot give birth to themselves, because apart from God we cannot do anything. The branch when attached to the tree does not need to do anything but only rests in its attachment to the tree for life and naturally produces fruit. The things we do that we think will help us to bear fruit like reading, pondering the Word of God, praying, and following the Word of God as a result of our relationship with God, “means of grace “Not work so we can bear fruit.

Jesus’ last word on the cross is “everything has been fulfilled” (John 19:30). The Lord has done everything we cannot do for salvation and the fruit of the Christian life. Before Hebrews wrote: “For whoever enters into the rest of God rests his work” (Hebrews 4: 10a). When we receive God’s salvation, we need to “rest our work” and let the Holy Spirit act to make us productive. Christians naturally result through a relationship with Jesus Christ “because beyond me, you cannot do it.” God made us worthy in Jesus. ! God has made us holy in Jesus! We need to keep our relationship with God to keep holiness and fruitfulness.

Do you feel frustrated in trying to make yourself better to be worthy of God?

Lord, help me to remain in You, not separate from Him, because only in You will experience the victorious life of sin and results.

 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:
 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng luôn nhờ cậy Chúa Giê xu Christ khi làm mọi việc trong đời sống sinh hoạt của chúng ta.
 • Chúng ta nên nhớ Lời phán “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5).Ngoài Chúa Giê xu ra chúng ta không làm gì được.
 • Chúng ta phải biết rằng, chúng ta là con cái của Đức CHúa Trời, nếu không có đức tin nơi Chúa Giê xu chúng ta không làm được gì cả.
 • Xin chúng ta đừng cố gắng làm bất cứ việc gì mà không cầu hỏi sự giúp đỡ của Ngài.
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *