BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/3/2020 Con Đường Làm Theo Ý Cha

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/3/2020
Con Đường Làm Theo Ý Cha

Lu-ca 22:39-46
Câu gốc: “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1. Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại các môn đệ phải làm gì?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Khi gặp khó khăn, thử thách ngăn trở bạn vâng theo ý Chúa, bạn cần làm gì để vượt qua?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn được nhắc nhở gì khi xét lòng mình với Chúa?What reminders do you have when you consider your heart to God?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Con Đường Làm Theo Ý Cha
Lu-ca 22:39-46

Chúa Giê-xu và các môn đệ sắp bước vào thử thách nghiệt ngã nhất. Chính trong đêm nay Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt, và sáng hôm sau sẽ bị đóng đinh. Các môn đệ sẽ sợ hãi, có người sẽ chối Ngài. Chúa Giê-xu muốn chuẩn bị để có thể thắng sự yếu đuối. Cả cuộc sống của Ngài trên đất là sống theo ý Cha và chết cũng theo ý Cha để cứu chuộc nhân loại. Do đó, Ngài đi lên núi
Ô-li-ve để cầu nguyện. Các môn đệ đi theo Ngài vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài hiểu rất rõ vai trò của cầu nguyện trong đời sống của người muốn làm theo ý Đức Chúa Trời. Bởi sự yếu đuối của thân xác, con người thường bị cám dỗ không làm theo ý Chúa. Do đó, Ngài nhắc nhở các môn đệ “Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.” Chúa Giê-xu đi ra xa một chút, các môn đệ có thể thấy Ngài quỳ xuống cầu nguyện. Thật không có gì khó hơn cho một Đấng có nhân tính như Ngài chấp nhận con đường thập tự mà mình sắp phải đi qua. Ngài cầu xin “nếu Cha muốn” xin cất đi sự thương khó dành sẵn cho mình, “Dù vậy, ý Cha được nên chứ không theo ý tôi.” Nhưng Ngài đã không cô đơn trong cuộc tranh chiến nội tâm khốc liệt này. Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài để làm theo ý Cha.
Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta noi theo gương cầu nguyện và vâng phục của Ngài. Khi gặp khó khăn chúng ta thường làm theo ý mình hoặc từ bỏ con đường thập tự Chúa muốn chúng ta đi. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng phải đi theo Chúa Giê-xu như các môn đệ ngày xưa. Nhưng chúng ta không đi theo Ngài đến một nơi chốn về địa lý mà đi theo Ngài trên con đường làm theo ý muốn của Cha. Chính con đường đó đã đưa Ngài đến với thập giá, nhưng cũng chính con đường đó đưa Ngài đến sự phục sinh vinh quang. Ngài muốn chúng ta bước đi trên con đường đó để được đến nơi vinh quang như Ngài. Bí quyết để đi trọn con đường này chính là “cầu nguyện… để khỏi sa vào sự cám dỗ.”
Trong Mùa Thống Khổ và Phục Sinh này, chúng ta hãy sẵn sàng đi theo Chúa Giê-xu trên con đường làm theo ý Cha dù đó là con đường thập tự chông gai. Hãy theo Ngài vào “khu vườn Ghết-sê-ma-nê” của chính bạn để cầu nguyện, để được thêm sức, để cứ tiến bước trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.
Bạn có bằng lòng làm theo ý Cha dù phải trả giá không?
Lạy Chúa, xin cho con luôn sống noi gương Chúa trong đời sống cầu nguyện và vâng theo Lời Ngài dù có bất cứ khó khăn nào để con làm trọn theo ý Cha.
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
HỌC SÁCH RÔ MA 11
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 22/3/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 11 . Xin cho biết nội dung đọan 10 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
The Way Of Doing Your Father’s Will
Luke 22: 39-46
The original verse: 40 On reaching the place, he said to them, “Pray that you will not fall into temptation. (verse 40).
Meditation Question: Why did Jesus go to the Mount of Olives? Jesus repeated his followers what to do? When difficulties and challenges prevent you from obeying God’s will, what should you do to overcome them?
Jesus and his disciples are about to enter the most severe test. It is tonight that He will be betrayed, arrested, and the next morning will be crucified. The disciples will be afraid, some will reject Him. Jesus wanted to prepare so that he could overcome weakness. His whole life on earth is to live according to His will and to die according to His will to redeem mankind. Therefore, he went up the mountain Oli to pray. The disciples followed him into the garden of Gethsemane. He fully understands the role of prayer in the life of a person who wants to do God’s will. Because of the weakness of the body, people are often tempted not to do God’s will. Therefore, He reminded his disciples, “Pray, that ye may not fall into temptation.” Jesus went a little further away, the disciples could see Him kneeling down to pray. It is no more difficult for a human being like him to accept the path of the cross that he is about to go. He prayed that “if Father wishes” to take away the hardships that are available to him, “Even so, Father’s will should be done, not mine.” But He was not alone in this fierce internal war. God sent an angel to strengthen Him to do His Father’s will.
Jesus also wants us to follow His example of prayer and obedience. When we encounter difficulties, we often do our own way or abandon the way the cross wants God to take. Jesus said, “If anyone wants to come after me, let him take his own risk, and follow me” (Matthew 16:24). As Christians, we must follow Jesus as the disciples of the past. But we do not follow Him to a geographical place but follow Him on the path of doing the Father’s will. It was that same path that brought Him to the cross, but that same path that led Him to the glorious resurrection. He wants us to walk on that path to reach glory like Him. The secret to going this way is to “pray … to avoid falling into temptation.”
In this season of Misery and Resurrection, let us be ready to follow Jesus on the path of doing our Father’s will, even if it is a thorny cross. Follow Him into your own “Gethsemane garden” to pray, to strengthen, to keep walking in obedience to God.
Are you willing to follow Father’s will even if you have to pay the price?
Lord, may I always follow Your example in prayer and obey Your Word, no matter what difficulties I have to fulfill Your will.

•PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Tuần nầy, Đề tài “Con Đường Làm Theo Ý Chúa”
‘MỪNG CHÚA PHỤC SINH” năm nay nhằm Chúa Nhật ngày 12/4/2020. Nhà thờ tạm đóng cửa vì vi rút Corona. Không biết Hội Thánh chúng ta có nhóm lại được không? Chúng ta cần cầu nguyện nhiều hằng ngày cho các nhân, gia đình, Hội thánh chúng ta và đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống, cũng như toàn thế giới và nhất là Việt Nam quê hương chúng ta. Cầu xin Chúa thương xót ngưng cơn dịch nầy để các nhà mở cửa lại để con dân Chúa thờ phượng Ngài.
+ Mỗi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm về sự thương khó, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê xu là Đấng chúng ta tôn thờ chưa? Bài học hôm nay dạy chúng ta phải hòa mình với sự khổ nạn của CHÚA GIÊ XU tại vườn Ghê-sê-ma-nê, để làm theo ý muốn của Cha trên trời.
* MÙA PHỤC SINH năm nay nhắc nhở chúng ta tình yêu thương về sự Cứu chuộc của Ngài đối với nhân loại thật tuyệt vời. Ngài muốn mỗi chúng ta hãy vững vàng đặt niềm tin nơi Ngài cho đến ngày gặp Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh, hiểu Lời Ngài đừng nghe theo một tà giáo nào làm cho bạn xao lòng bỏ niềm tin nơi Chúa Giê xu mà mất sự cứu rỗi. Amen!

* Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà
Thờ thờ phượng Chúa.
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
• KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *