BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/9/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 22/9/2019
Hiệp Một Phục Vụ
Mác 2:1-12

Câu gốc: “Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống” (Mác 2: 3-4).
Câu hỏi suy ngẫm -Ponder Question:
1. Bốn người khiêng giường người bại đã làm gì để có thể đưa người bại đến với Chúa? What have the four people carrying the paralyzed person on the bed to bring to God? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Tinh thần hiệp một trong việc khiêng giường người bại đến với Chúa như thế nào? What is the spirit of unity in carrying the bed of the disabled to God?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn học gì qua gương của bốn người khiêng giường người bại? What do you learn from the example of four people carrying a bed of the paralyzed person?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn có hiệp chung với anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện, làm chứng, và phục vụ không? Do you join brothers and sisters in the Church in prayer, witnessing, and service?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?

Hiệp Một Phục Vụ
Mác 2:1-12
Khi biết tin Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong một ngôi nhà gần đó, bốn người bạn của người bại đã bàn với nhau để tìm cách giúp đưa bạn mình đến với Chúa. Việc di chuyển người bại nằm trên giường là việc một người không thể làm được. Cần phải có sự hiệp lực của bốn người mới có thể khiêng giường người bại đi. Điểm nổi bật trong câu chuyện này là đức tin của họ nơi Chúa khiến họ có thể hiệp một để thực hiện mục đích đưa người bại đến với Chúa. Họ hiệp một phục vụ vì tin tưởng Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành cho người bạn bất hạnh của mình. Họ muốn giúp đỡ bạn mình, và họ đã quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hoàn thành mục đích. Khi thấy dân chúng tụ họp quá đông trước nhà nơi Chúa đang giảng dạy, họ nghĩ ra một phương cách giải quyết táo bạo: khiêng giường lên mái nhà, rồi dỡ mái nhà dòng giường bạn mình xuống ngay chỗ Chúa đang ngồi giảng dạy.
Dù bốn người khiêng giường có chiều cao và sức mạnh khác nhau, nhưng tinh thần hiệp một khiến họ hành động nhịp nhàng để người bại nằm trên giường không bị rơi xuống đất lúc khiêng đi, lúc đưa giường lên mái nhà cũng như khi dòng giường xuống ngay đúng nơi Chúa đang giảng dạy.
Chúng ta học được gương hiệp một trong sự phục vụ của bốn người khiêng giường người bại: Hiệp một trong đức tin, trong mục đích phục vụ, và trong phương cách hành động. Khi chúng ta có niềm tin nơi Chúa, nhìn thấy mục đích phục vụ, chúng ta sẽ quyết tâm vượt qua những trở ngại và thách thức để đạt được mục đích. Qua đó, chắc chắn Chúa thấy đức tin, tấm lòng, và nỗ lực của chúng ta trong sự phục vụ, và Ngài sẽ hoàn thành cách kỳ diệu cho mơ ước của sự phục vụ của chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta ngày nay, cũng còn rất nhiều người đang có nhu cầu được gặp Chúa. Họ cần được chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Con cái Chúa trong Hội Thánh hiệp một trong phục vụ sẽ đưa được người khác đến với Chúa, giúp họ kinh nghiệm phép lạ của Chúa, gây dựng đức tin cho người khác và hoàn thành những công tác khó khăn Chúa đặt để trong lòng chúng ta. Khi con cái Chúa hiệp lòng phục vụ và giúp đỡ người khác thì Danh Chúa được bày tỏ và nhiều người sẽ chúc tụng Chúa.
Bạn có hiệp chung với anh chị em trong Hội Thánh trong sự cầu nguyện, làm chứng, và phục vụ không?
Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng cộng tác với con cái Chúa trong Hội Thánh trong tinh thần hiệp một để làm những việc một người không thể làm được hầu ích lợi cho người khác và Danh Chúa được tôn vinh.
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Hiệp Một Phục Vụ
Mác 2:1-12
ĐIỂM TÊN & HỌ:________________________
Nộp Bài: Chúa Nhật 15/9/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu học sách Ê-XƠ-TÊ
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy
Xin cho biết bài 1 của sách Ê-xơ-tê, Chúa muốn bạn học điều gì trong phân đoạn 1 nầy?

1. Trong nhiều ngày, tức trong một trăm tám mươi ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. For a full 180 days he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty.
___________________________________________
2.  nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bộc mình. Đạo binh nước Phe-rơ-sơ và Mê-đi, các bực sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. and in the third year of his reign he gave a banquet for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media, the princes, and the nobles of the provinces were present.
________________________________________________3._ Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau, và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bực giàu sang của vua. Wine was served in goblets of gold, each one different from the other, and the royal wine was abundant, in keeping with the king’s liberality.
________________________________________________4.  Ngày nay, các vợ quan trưởng Phe-rơ-sơ và Mê-đi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. This very day the Persian and Median women of the nobility who have heard about the queen’s conduct will respond to all the king’s nobles in the same way. There will be no end of disrespect and discord.

5.  Bấy giờ vua hỏi chúng rằng: Hoàng hậu Vả-thi chẳng có vâng theo mạng lịnh của vua A-suê-ru cậy các hoạn quan truyền cho; vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thể nào? “According to law, what must be done to Queen Vashti?” he asked. “She has not obeyed the command of King Xerxes that the eunuchs have taken to her.”
________________________________________________
_6.__ Lời nầy đẹp ý vua và các quan trưởng; vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận, The king and his nobles were pleased with this advice, so the king did as Memukan proposed.
KẾT LUẬN BÀI 1.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unity in Serve
Mark 2: 1-12
The Biblel verse: “ Some men came, bringing to him a paralyzed man,carried by four of them. 4 Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on.”(Mark 2: 3-4).
Personal reflection question: What have the four paralyzed people on the bed done to bring the disabled to God? What is the spirit of unity in carrying the bed of the defeated to God? What do you learn from the example of four people carrying a bed of the defeated?
Upon learning that Jesus was teaching in a nearby house, the four friends of the paralyzed met together to find ways to help bring their friends to the Lord. Moving a person lying in bed is something a person cannot do. The synergies of four people need to be able to carry the bed of the paralyzed. The highlight of this story is that their faith in God enabled them to unite in order to bring the paralyzed to the Lord. They served one service believing that Jesus had the power to heal their unfortunate friend. They wanted to help their friends, and they were determined to overcome all obstacles and difficulties to accomplish their goals. When they saw the crowds gathering in front of the house where the Lord was teaching, they came up with a bold solution: carry the bed to the roof, then unburden the roof of his friend’s bed right where the Lord was teaching.
Although the four people carrying the bed had different heights and strengths, the spirit of unity made them act rhythmically so that the paralyzed person lying in bed would not fall to the ground when being carried, when he would bring the bed to the roof of the house as well as the stream. The bed fell right where the Lord was teaching.
We learn the example of unity in the service of four people carrying the bed of the paralyzed: One in faith, in the purpose of service, and in the way of action. When we have faith in God, see the purpose of service, we will be determined to overcome obstacles and challenges to achieve it. Thereby, surely God sees our faith, our hearts, and our efforts in service, and He will miraculously accomplish the dream of our service. In our lives today, there are also many who are in need of meeting God. They need to be healed both physically and spiritually. God’s children in the Church who are united in service will bring others to God, help them to experience God’s miracles, build faith for others, and complete the difficult tasks God places in them. When God’s children unite to serve and help others, God’s Name is revealed and many will praise Him.
Do you join brothers and sisters in the Church in prayer, witnessing, and service?
Lord, help me to be ready to collaborate with Your children in the Church in a spirit of unity to do what one cannot do in order to benefit others and Your Name to be honored.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin bạn học câu chuyện của bốn người bạn để giúp đỡ cho anh em mình trong Hội Thánh.

Chúng ta vừa học bài học với tinh thần hiệp một của bốn người bạn giúp người bạn tàn tật nằm trên giường bệnh. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có đoàn kết hiệp một với nhau chia xẻ nỗi buồn của người khác không? Nếu bạn chưa có được tình yêu nầy, hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn.

Bạn đọc câu chuyện của bốn người bạn nầy, bạn có cảm động việc làm của họ không? Công việc giúp người bạn tật nguyền nầy rất là khó khăn không dễ dàng chút nào cả. Nhưng mà họ làm được là do tình yêu thương và đức tin chữa lành của Chúa Giê xu.

Hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho mỗi con cái Chúa có tình yêu thương như bốn người bạn trong câu chuyện, hầu việc ích lợi cho người khác và làm sánh Danh Đức Chúa Trời.
Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *