BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 25/8/2019
Hiệp Một Và Tận Tâm
Phi-líp 2:19-24
Câu gốc: “Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em: ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ” Phi-líp 2:20-21
Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1.Ông Ti-mô-thê được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? How was Timothy introduced by the Apostle Paul? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Những phẩm chất nào cần thiết cho việc gây dựng Hội Thánh?What qualities are necessary for church building?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn học hỏi gì nơi ông Ti-mô-thê để tự gây dựng những phẩm chất ấy?Timothy to build those qualities yourself?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Bạn có sẵn sàng để trở nên một Ti-mô-thê cho Đức Chúa Trời và cho Hội Thánh không?Are you ready to become a Timothy for God and for the Church?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Hiệp Một Và Tận Tâm
Phi-líp 2:19-24
Tên Ti-mô-thê có nghĩa là Người Tôn Kính Chúa, và cuộc đời ông hoàn toàn đúng với tên gọi đó.Sứ đồ Phao-lô giới thiệu ông Ti-mô-thê là người “lo về việc anh em” (câu 20).Cụm từ này có nghĩa là quan tâm, lo lắng về lợi ích của người khác đến nỗi trở thành một gánh nặng trong lòng. Sự quan tâm đến Hội Thánh và công việc Chúa của ông Ti-mô-thê là “thật lòng,” không giả dối, không vì động cơ cá nhân, mà vì yêu anh em mình. Ông Ti-mô-thê đã kinh nghiệm Chúa yêu mình, chết thay vì mình, và nhìn thấy tấm gương yêu thương Hội Thánh và sẵn sàng hy sinh cho Hội Thánh của ông Phao-lô, là người thầy, người cha thuộc linh của mình, do đó ông cũng đã sống cuộc đời yêu Chúa và yêu Hội Thánh như vậy. Nhiều người trong chúng ta đang góp phần trong những công việc khác nhau của Hội Thánh địa phương, nhưng ngay giờ phút này hãy tự hỏi chính mình: “Tôi làm những điều này vì động cơ nào? Có phải vì yêu Chúa và yêu anh chị em mình cách thật lòng không?”
Ông Ti-mô-thê còn được biết đến vì “sự trung tín từng trải của người” (câu 22a).Cuộc đời và sự phục vụ Chúa của ông đã được chứng thực qua thời gian chứ không phải là phong trào trong một giai đoạn.Nhiều người có thể coi ông Ti-mô-thê chỉ là “cái bóng” của Sứ đồ Phao-lô, lại là một người trẻ tuổi, nên coi thường. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi” (I Ti-mô-thê 4:12a). Bất chấp những điều đó, ông Ti-mô-thê vẫn luôn trung tín phục vụ Chúa và yêu thương anh em.Thái độ và phản ứng của người khác không khiến ông thôi yêu thương họ, và hoàn cảnh khó khăn không khiến ông rời bỏ sự phục vụ Chúa.Không dừng ở đó, Sứ đồ Phao-lô nói rằng Hội Thánh Phi-líp “biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy” (câu 22b).Cụm từ “trung thành với tôi” có nghĩa là “cùng tôi trung thành với.”Ông Ti-mô-thê đã cùng với thầy mình là Sứ đồ Phao-lô phục vụ cho Phúc Âm trong ý muốn Chúa. Ông đã sẵn sàng trong mọi công tác để gây dựng Hội Thánh và truyền bá Phúc Âm.
Điều nổi bật nơi con người ông Ti-mô-thê không phải là những ân tứ nổi trội, những công tác vĩ đại để tiếng tăm cho đời, hay quyền cao chức trọng, nhưng là một cuộc đời yêu Chúa, yêu Hội Thánh, khiêm nhường, tận tâm phục vụ trong tinh thần thuận phục và sẵn sàng.
Bạn có sẵn sàng để trở nên một Ti-mô-thê cho Đức Chúa Trời và cho Hội Thánh không?
Tạ ơn Chúa vì tấm gương của một người âm thầm phục vụ Chúa, một người yêu thương Hội Thánh hết lòng, một người sẵn sàng cho công tác Phúc Âm của ông Ti-mô-thê. Xin giúp con là một Ti-mô-thê trên hành trình theo Chúa.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Hiệp Một Và Tận Tâm
Phi-líp 2:19-24
ĐIỂM TÊN & HỌ:________________________
Nộp Bài: Chúa Nhật 25/8/2019
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Đọc Sách RU-TƠ 3
Tất cả câu trả lời nằm trong phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong phân đoạn Kinh Thánh nầy?

1. Bô-ô hỏi: ngươi là ai? Nàng đáp: Tôi là Ru-tơ, kẻ tớ gái ông; xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. “Who are you?” he asked.“I am your servant Ruth,” she said. “Spread the corner of your garment over me, since you are a guardian-redeemer[b]of our family.”
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm. “I will do whatever you say,” Ruth answered. 6 So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do.
_________________________________________________________________________________________
3 Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh.One day Ruth’s mother-in-law Naomi said to her, “My daughter, I must find a home[a] for you, where you will be well provided for
___________________________________________________________________________________________________________4. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi: ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói; vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đờn bà hiền đức. And now, my daughter, don’t be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. ___________________________________________________________________________________________________

5. Người lại nói: Hãy giơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn giơ ra; người trút cho sáu đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi; đoạn người trở vào thành. He also said, “Bring me the shawl you are wearing and hold it out.” When she did so, he poured into it six measures of barley and placed the bundle on her. Then he[c] went back to town.
__________________________________________________________________________________________________________
6. Na-ô-mi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây, để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào vì nếu ngày nay việc này chưa rồi, thì người ấy chẳng nghỉ đâu. Then Naomi said, “Wait, my daughter, until you find out what happens. For the man will not rest until the matter is settled today.”
________________________________________________________________________________________7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách RU-TƠ ĐOẠN 3? What do you learn through the Word of God in Ruth3?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oneness and Dedication
Philippians 2: 19-24
Bible verse: “Indeed, I have no one who agrees with me to really worry about you: everyone seeks his own interests, not seeking Jesus Christ” (verse 20- 21).
Questions to ponder: How was Timothy introduced by the Apostle Paul? What qualities are necessary for church building? What do you learn from Timothy to build those qualities yourself?
Timothy’s name means the One who Respects God, and his life is exactly the same name. The Apostle Paul introduced Timothy as the “worrying about the brothers” (v. 20). This phrase means being so concerned, worried about other people’s interests, that it becomes a burden in the heart. The concern for the Church and Timothy’s work is “to be honest”, not to be false, not to personal motivation, but to love his brothers. Timothy experienced his beloved Lord, died instead of himself, and saw the example of loving the Church and being ready to sacrifice for Paul’s church, the teacher and spiritual father of I, therefore, have lived the love of God and love the Church as such. Many of us are contributing to the various tasks of the local church, but right now ask yourself: “What motivations do I do for these things? Is it true that I love God and love my brothers and sisters? ”
Timothy is also known for his “experience of faithfulness” (verse 22a). His life and service to the Lord have been validated over time, not in a period of movement. Many people may consider Timothy only a “shadow” of the Apostle Paul, a young man, so despised. So, the Apostle Paul said, “Let no man despise him for his youth” (1 Timothy 4: 12a). Despite these things, Timothy still faithfully serves the Lord and loves the brothers. The attitudes and reactions of others did not stop him from loving them, and the difficult circumstances did not make him leave the Lord’s service. Not stopping there, the Apostle Paul said that the Church of Philip “knew him who was faithful to me about the gospel, as he was with his father” (verse 22b). The phrase “faithful to me” means “to be faithful to me.” Timothy and his teacher, the Apostle Paul, serve the Gospel in the will of God. He was ready in all his work to build the Church and spread the Gospel.
What stands out among the people of Timothy is not the outstanding gifts, the great work of fame for life, or the right to power, but the love of God, the Church, humility, devotion to service in a spirit of submission and availability.
Are you ready to become a Timothy for God and for the Church?
Thanks be to God for the example of a man who secretly serves the Lord, a devoted love of the Church, one who is ready for Timothy’s work on the Gospel. Please help me as a Timothy on my journey to follow God.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

• Hiệp một và tậm tâm mà chúng ta thấy được gương của sứ đồ Phao Lô và người học trò Ti-mô-thê thật là tuyệt vời khi phục vụ Chúa.
• Sự quan tâm đến Hội Thánh và công việc Chúa của ông Ti-mô-thê là “thật lòng,” không giả dối, không vì động cơ cá nhân, mà vì yêu anh em mình.
• Tạ ơn Chúa vì tấm gương âm thầm phục vụ Chúa của Ti-mô-thê, một người yêu thương Hội Thánh hết lòng, một người sẵn sàng cho công tác Phúc Âm trên hành trình theo Chúa.
• Chúng ta là Cơ-đốc-nhân cần cầu nguyện noi gương phục vụ của Sứ đồ Phao Lô và Ti-mô-thê để công việc rao giảng Phúc Âm được kết quả.

• Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *