BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 28/7/2019 Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 28/7/2019
Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn


I Cô-rinh-tô 6:13-14

Câu gốc: “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma 14:17).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
Mối liên hệ giữa các yếu tố “thức ăn, thân thể, và linh hồn” ra sao?What is the relationship between the elements “food, body, and soul”? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Giá trị của những yếu tố này trước mặt Đức Chúa Trời là gì? What is the value of these elements before God?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn bày tỏ sự quan tâm của mình đối với thân thể và đời sống tâm linh ra sao? How do you express your concern for body and spiritual life?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn đã quan tâm đúng mức cho đời sống tâm linh mình chưa?Have you paid due attention to your spiritual life?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn

I Cô-rinh-tô 6:13-14

Từ “mọi sự” mà Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 12 chỉ về mọi việc làm không phải là tội lỗi, trong đó còn bao gồm cả việc ăn gì và ăn như thế nào. Câu nói “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn” (câu 13) chính là lập luận của các tín hữu Cô-rinh-tô khi họ bày tỏ quan điểm cho rằng những vấn đề liên quan đến thức ăn và những quy định cần tuân giữ trong việc ăn uống chỉ liên quan đến bụng hay bao tử. Về một phương diện, quan điểm của họ là đúng, nhưng về phương diện tâm linh thì một ngày kia trên thiên đàng thức ăn và bụng không còn cần nữa. Và Sứ đồ Phao-lô khẳng định với họ rằng “cái nọ và cái kia”—tức cả bụng và thức ăn—là những điều Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt trong ngày cuối cùng, cho nên những điều ấy cần trong hiện tại nhưng chẳng có giá trị gì trong cõi vĩnh hằng.

Mặc dù Đức Chúa Trời có quy định rất rõ ràng, khắt khe về những thức ăn nên hoặc không nên ăn, ăn như thế nào, và thức ăn cho từng đối tượng cụ thể trong các sách Ngũ Kinh của ông Môi-se. Làm trọn những quy định này đem đến cho người tuân giữ những giá trị nhất định về kỷ luật tâm linh, song hoàn toàn không phải là phương cách để giúp họ được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Những luật lệ ấy mang ý nghĩa là một dấu chỉ để phân biệt tuyển dân của Đức Chúa Trời với Dân Ngoại.

Điều quan trọng Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô là việc tuân giữ các sự kiêng cữ về ăn uống không giúp con người có được địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời, song chỉ duy nhờ “nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời” (câu 11) cho chúng ta sự rửa sạch tội, sự nên thánh, và sự xưng công bình, xứng đáng hưởng được Nước Đức Chúa Trời. Thức ăn, việc tuân giữ những luật kiêng cữ là những điều mà chúng ta không thể nhờ đó vào Nước đời đời và cũng chẳng có thể mang chúng vào Nước đời đời. Điều mà chúng ta có thể mang vào cõi vĩnh hằng chính là thân thể được sống lại (câu 14). Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ, thân thể dù chỉ có giá trị ngắn hạn, tạm thời mà chúng ta còn quan tâm, chăm sóc bằng thức ăn, huống chi đời sống tâm linh có giá trị đời đời, lại chẳng được chúng ta quan tâm chăm sóc bằng thức ăn thiêng liêng là Lời Đức Chúa Trời sao.

Bạn đã quan tâm đúng mức cho đời sống tâm linh mình chưa?

Lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Xin giúp con nhận biết giá trị của những điều con đang hướng sự quan tâm đến, để con luôn đầu tư đúng nhằm giữ được những điều có giá trị còn lại đời đời, ích lợi cho đời sống tâm linh của con.

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Thức Ăn, Thân Thể, Và Linh Hồn
I Cô-rinh-tô 6:13-14
    ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 28/7/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 12
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.   và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1.    Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi người ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;2Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come  and the years approach when you will say, “I find no pleasure in them”—

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3      Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không. “Meaningless! Meaningless!” says the Teacher. “Everything is meaningless!”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4.     Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.    Lời của người khôn ngoan giống như đót; sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt: nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra. The words of the wise are like goads, their collected sayings like firmly embedded nails—given by one shepherd.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.    Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Now all has been heard; here is the conclusion of the matter:Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 12 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 12?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Food, Body, and Soul
I Corinthians 6: 13-14

The original verse: “For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit,” (Romans 14:17).

Questions to ponder: What is the relationship between the elements “food, body, and soul”? What is the value of these elements before God?How do you express your concern for body and spiritual life?
The word “everything” that the Apostle Paul says in verse 12 points to all things that are not sin, including what to eat and how to eat.

 The statement “Food for the abdomen, belly for food” (v. 13) is the argument of the Corinthians when they express their views that the issues related to food and regulations need to keep in eating only related to the stomach or stomach. In a way, their views are right, but spiritually, one day in heaven food and belly are no longer needed. And the Apostle Paul affirmed to them that “that and that” – both belly and food – are things that God will destroy in the last day, so those things need to be present but there is no value in eternity.
Although God has very clear, strict rules about what food should or should not eat, eat, and food for each specific subject in the Mose Pentateuch books. Fulfilling these rules brings people to certain values of spiritual discipline, but not entirely a way to help them be justified by God. These rules are meant to be a sign to distinguish God’s people from the Gentiles.

It is important that the Apostle Paul reminded the Corinthians that keeping the abstinence from eating did not help people gain righteous status before God, but only by ” in the name of Jesus Christ, and by the Spirit of God ”(verse 11) gives us the cleansing of sin, sanctification, and justification, worthy of God’s Kingdom. Food, the observance of abstinence laws are things that we cannot rely on for eternity and cannot bring them into eternal Heaven. What we can bring into eternity is the resurrected body (v. 14). This is the thingwe need to think, body, even if we have only short-term and temporary values, we still care and care with food, let alone the spiritual life has eternal value, we are not interested How to take care of spiritual food is God’s Word.

Have you paid due attention to your spiritual life?

God of the Trinity! Please help me to realize the value of what I am paying attention to, so that I always invest properly to keep things of eternal value, beneficial for my spiritual life.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

  • Thức ăn cũng là vật làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta ăn tất cả thức ăn trên đất mà Ngài tạo ra, miễn là phải cầu nguyện thánh hóa trước khi ăn. Xin nhớ là đừng ăn các đồ cung các thần tượng.
  • Chúng ta nhớ Chúa dạy chúng ta rằng thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời. Xin đừng phạm tội tà dâm với bất cứ người nào khác ngoài người vợ người chồng của mình  mà Chúa đã kết hiệp..
  • Linh hồn là phần quan trọng nhất của một con người. Thân thể cần thức ăn hằng ngày, thì Linh hồn cũng cần thức ăn hằng ngày là LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, để  được mạnh khỏe đến ngày gặp Chúa.
  • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
  • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
  • Con cái Chúa vắng nhóm lại
  • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
  • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *