BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 29/3/2020 Quang Cảnh Đau Thương Ma-thi-ơ 27:45-56

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 29/3/2020
Quang Cảnh Đau Thương
Ma-thi-ơ 27:45-56

Câu gốc: “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt” (câu 45).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1. Quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha khi Chúa bị đóng đinh như thế nào? What is the view of Calvary’s hill when the Lord was crucified?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Có những hiện tượng nào xảy ra? What phenomena occur?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Thái độ của những người hiện diện tại đó ra sao? What are the attitudes of those present?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Nếu có mặt tại đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? If you were there, how would you feel?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Quang Cảnh Đau Thương
Ma-thi-ơ 27:45-56

Kinh Thánh mô tả quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha trong lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh thật vô cùng đau thương và ảm đạm. Bầu trời tối tăm mịt mù bao trùm cả xứ kéo dài trong ba giờ (câu 45). Tiếng rên xiết của những người bị đóng đinh phải vật vã với cơn đau đớn. Tiếng khóc thương cho Chúa Giê-xu của những người đi theo Ngài, đặc biệt là các người nữ (câu 55). Chúng ta có thể hình dung một khung cảnh u buồn và đầy kinh khiếp trong ngày đau thương đó trên Đồi Sọ.
Rồi ngay tại khoảnh khắc Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng sau khi Ngài kêu một tiếng thật lớn (câu 50), có nhiều hiện tượng hết sức lạ lùng xảy ra để minh chứng rằng đây không phải là một sự kiện bình thường. Bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé ra làm hai, không phải từ dưới lên nhưng lại từ trên xuống dưới. Trời đất thì rúng động, đá bể ra, mồ mả cũng mở ra,… (câu 51-52). Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, thầy đội và quân lính canh giữ Chúa Giê-xu vô cùng sợ hãi. Trước đó họ nhạo báng, sỉ nhục Chúa, thản nhiên bắt thăm chia nhau áo xống của Ngào, thì giờ đây họ lại run sợ mà nhìn nhận rằng: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời” (câu 54). Thật vậy, chỉ có Con Trời chịu chết thì trời đất mới rung chuyển như vậy. Và bức màn trong đền thờ bị xé ra để cho biết chính Chúa Giê-xu đã phá vỡ bức màn ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Ngài đã mở ra con đường mới và sống cho con người (Hê-bơ-rơ 10:20).
Mỗi năm khi đến mùa Thương Khó, Phục Sinh, khi đọc qua những phân đoạn Kinh Thánh mô tả về quang cảnh Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá tại đồi
Gô-gô-tha, chúng ta có cảm nhận được nỗi đau Chúa phải chịu, cảnh trạng ảm đạm xung quanh, và tấm lòng tan vỡ của Đức Chúa Trời khi Con Ngài phải gánh tội lỗi của chúng ta không? Chắc hẳn khung trời hôm ấy rất buồn với sự tối tăm mù mịt bao trùm. Điều này nhắc nhở chúng ta nhớ rằng, để chúng ta có thể tự do đến được với Đức Chúa Trời thì chính Chúa Giê-xu phải bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì Ngài mang lấy tội của chúng ta (câu 46). Không nỗi đau nào bằng khi bị Chúa Cha lìa bỏ, nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng gánh chịu chỉ vì yêu con người và vâng phục chương trình của Đức Chúa Trời. Quang cảnh đau thương của ngày Chúa bị đóng đinh năm xưa, nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa vì chúng ta.
Bạn có sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa không?
Lạy Chúa, mỗi khi nhớ lại quang cảnh đau thương tại đồi Gô-gô-tha năm xưa khi Chúa phải chịu đau đớn vì tội của con, con biết ơn Ngài và cảm thương về sự hy sinh của Chúa. Xin giúp con sống xứng đáng để không làm Chúa đau lòng.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&

HỌC SÁCH RÔ MA 12
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 29/3/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 12 . Xin cho biết nội dung đọan 10 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Painful View
Matthew 27: 45-56
The Bible Verse: 45 From noon until three in the afternoon darkness came over all the land. (verse 45).
Meditation Question: What is the view of Calvary’s hill when the Lord was crucified? What phenomena occur? What are the attitudes of those present? If you were there, how would you feel?
The Bible describes the scene at Calvary while Jesus was crucified with great pain and sorrow. The dark, dark sky covering the whole country lasted for three hours (verse 45). The wail of the crucified people struggled with pain. Wailing for Jesus of his followers, especially for women (verse 55). We can imagine a gloomy and terrifying scene on that traumatic day oncalvary’s Hill.Then, at the moment Jesus took his last breath after He cried out in a loud voice (v. 50), many very strange phenomena happened to prove that this was not an ordinary event. . The curtain separating the holy place and the holy place in the temple was torn in two, not from the bottom but from the top to the bottom. Heaven and earth trembled, the stone broke open, the tomb was opened, … (verses 51-52). Witnessing the horrific scene, the guards and soldiers guarding Jesus were terrified. Previously they ridiculed and insulted God, casually drawing lots of Jesus clothes, but now they are afraid to admit, “This man is really the Son of God” (verse 54). Indeed, only the Son of God will die, so will the earth and heaven tremble. And the curtain in the temple was torn open to show that Jesus Himself broke the curtain between man and God. He opened a new way and lived for humans (Hebrews 10:20).
Each year, when the season of Passion and Resurrection comes, reading through Bible passages describing the scene of the crucifixion of the Lord at the calvery at Golgotha, do we feel the suffering of God, the bleak surroundings, and the broken heart of God when His Son incurs our sins? Surely the sky that day was very sad with the dark darkness covered. This reminds us that, in order for us to be able to freely reach God, Jesus Himself must be rejected by God because He took our sins (v. 46). There is no pain like being left by the Father, but Jesus willingly suffered just because he loved humans and obeyed God’s plan. The painful scene of the day when the Crucifixion occurred, reminds us to live a life worthy of the Lord’s sacrifice for us.
Do you live worthy of God’s sacrifice?
Lord, every time you remember the painful scene at Calvary’s golgothal in the old days when You suffered for my sins, I am grateful to You and compassion for Your sacrifice. Help me to live worthily so that I don’t grieve you.

• PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy, Đề tài “Quang Cảnh Đau Thương”
‘MỪNG CHÚA PHỤC SINH” năm nay nhằm Chúa Nhật ngày 12/4/2020. Nhà thờ tạm đóng cửa vì vi rút Corona. Không biết Hội Thánh chúng ta có nhóm lại được không? Mấy ngày trước nghe Tổng Thống Trump khích lệ là các nhà thờ sẽ mở cửa ngay ngày “MỪNG CHÚA PHỤC SINH” để ca ngợi thờ phượng Chúa. Chúng ta hy vọng là vậy. Tiếp tục cầu nguyện Chúa thướng xót nước Mỹ và toàn thế giới đang gặp đại dịch lớn nầy, có thể giết chết lên hằng trăm ngàn người.
– Tuần vừa qua, chúng ta học Thi Thiên 91 và Thi Thiên 121 rất được khích lệ. Trong Thi Thiên 91 câu 1, 2 và 3 Chúa hứa: Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim,Và khỏi dịch lệ độc hại,
– Chúng ta là con người, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta là con cái Chúa được núp trong cánh bóng toàn năng của Ngài, thì chắc chắn là được Ngài bảo vệ chăm sóc và gìn giữ, che chở chúng ta khỏi dịch lệ độc hại hiện nay.
* MÙA PHỤC SINH năm nay nhắc nhở chúng ta tình yêu thương về sự Cứu chuộc của Ngài đối với nhân loại thật tuyệt vời. Ngài muốn mỗi chúng ta hãy vững vàng đặt niềm tin nơi Ngài cho đến ngày gặp Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh, để rõ hiểu Lời Ngài, đừng nghe theo một tà giáo nào làm cho bạn xao lòng bỏ niềm tin nơi Chúa Giê xu mà mất sự cứu rỗi. Amen!

* Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà
Thờ thờ phượng Chúa.
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
• KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *