BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 5/4/2020 Rao Truyền Sự Chết Của Chúa I Cô-rinh-tô 11:18-29

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 5/4/2020
Rao Truyền Sự Chết Của Chúa
I Cô-rinh-tô 11:18-29

Câu gốc: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (câu 26).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều nào Chúa Giê-xu phán trong bữa ăn cuối của Ngài? What does the apostle Paul recall when Jesus spoke at His last meal?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ý nghĩa của bánh và chén là gì? What is the meaning of bread and cup?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Thái độ và điều cần nhớ khi dự Tiệc Thánh là gì? What are attitudes and things to remember when attending Communion?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn suy nghĩ gì mỗi khi dự Tiệc Thánh? What do you think about attending the Communion?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rao Truyền Sự Chết Của Chúa
I Cô-rinh-tô 11:18-29

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô về thái độ dự bữa ăn thân ái mà họ ăn chung với nhau theo truyền thống, không đúng với tinh thần Chúa dạy, và như vậy không còn gọi là “Tiệc Thánh của Chúa mà anh em ăn” được (câu 20-21). Sứ đồ Phao-lô nhận biết tình trạng thuộc linh của họ cũng như thái độ của họ khi dự Tiệc Thánh, nên ông đã nhắc lại lời của Chúa Giê-xu trong bữa ăn lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ. Chúa Giê-xu đã phán bánh là thân thể Ngài và nước nho là máu Ngài. Bánh tượng trưng cho thân thể Chúa đã bị tan nát vì tội của con người. Nước nho tượng trưng cho máu của Chúa đã đổ ra trên cây thập tự cũng vì tội của con người. Vì thế, mỗi lần dự Tiệc Thánh, mỗi chúng ta phải nhớ lại thân Chúa đã bị đánh, bị thương, bị đâm, bị đinh đóng, và máu Ngài đã đổ ra để chúng ta được sống.
Khi trao bánh và chén, Chúa Giê-xu đều dặn dò “hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 24-25), nhằm nhắc các môn đệ mỗi khi dự lễ Vượt Qua hay một bữa ăn tương giao thì phải nhớ đến sự chết hy sinh chuộc tội của Chúa. Về sau, con dân Chúa giữ Lễ Tiệc Thánh để nhắc nhau nhớ đến sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu. Ngày nay, đa số các Hội Thánh tổ chức Thánh lễ Tiệc Thánh mỗi tháng một lần, nhằm nhắc con dân Chúa nhớ lại sự hy sinh của Chúa và cũng khích lệ họ rao truyền về tình yêu và sự chết của Chúa cho người chưa được cứu.
Nhưng thật đáng buồn vì có nhiều con cái Chúa dự Tiệc Thánh như là một nghi thức chiếu lệ theo thói quen mà tâm trí để đâu đâu. Họ không thật sự đặt tấm lòng mình vào ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Thánh. Có nhiều tín hữu suốt giờ thờ phượng đi vòng vòng bên ngoài, đến khi mục sư phân phát bánh và chén thì mới bước vào để nhận, rồi cũng không xét lấy mình, hay đợi mục sư cầu nguyện mà vội vàng bước ra. Thái độ như thế có đẹp lòng Chúa không? Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ là “mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (câu 28-29). Vì thế, mỗi chúng ta cần phải hết sức nghiêm túc khi dự Tiệc Thánh để kinh nghiệm được sự linh nghiệm qua sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu cho chính mình.
Thái độ của bạn khi nhận Tiệc Thánh thế nào? Bạn có hết lòng rao truyền sự chết của Chúa cho nhiều người không?
Lạy Chúa, xin nhắc con dự Thánh lễ Tiệc Thánh đúng với ý nghĩa theo lời Chúa dạy, và cho con luôn sốt sắng rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
HỌC SÁCH RÔ MA 13
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 5/4/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 13 . Xin cho biết nội dung đọan 13 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Proclaim the Lord’s Death

1 Corinthians 11: 18-29
The verse: “Therefore, every time you eat this bread and drink this cup, proclaim the Lord’s death until He comes” (v. 26).
Meditation question: What does the apostle Paul recall when Jesus spoke at His last meal? What is the meaning of bread and cup? What are attitudes and things to remember when attending Communion? What do you think about attending the Communion?
The apostle Paul wrote a letter to blame the Corinthians about the attitude of attending the intimate meal that they ate together traditionally, disobeying the spirit of the Lord, and thus no longer calling is the “The Communion of the Lord, which you may eat” (verses 20-21). The apostle Paul recognized their spiritual condition as well as their attitude when attending the Communion, so he repeated Jesus’ words at the last Passover meal with the disciples. Jesus said that bread is His body and grape juice is His blood. The bread represents the Lord’s body, broken by the sin of man. The grape juice symbolizes the blood of the Lord poured out on the cross for human sin. Therefore, every time we attend the Communion, each of us must remember the Lord’s body that was beaten, injured, stabbed, crucified, and His blood was shed for us to live.
When Jesus gave the bread and the cup, Jesus said “do this to remember Me” (verses 24-25), in order to remind the disciples when they celebrate the Passover or a fellowship meal. death and atoning sacrifice of the Lord. Later, God’s people kept the sacrament meeting to remind each other of Jesus’ passion and death. Today, the majority of Churches hold sacrament meeting once a month, to remind God’s people of God’s sacrifice and also encourage them to proclaim God’s love and death to those who have not been assist.
But sadly, there are so many children of the Lord attending the sacrament as a customary ritual based on where the mind is. They do not really put their hearts into the meaning of sacrament meeting. There were many members of the worshipers who walked all the time walking around outside, until the pastor distributed the bread and cups before they came in to receive them, nor did they consider themselves, or waited for the pastor to pray and hurry out. Does such an attitude please God? Here, the Apostle Paul made it very clear that “each one must judge himself, and thus eat that bread and drink; for anyone who does not distinguish the body of God eats the bread and drink that cup, that is to eat and to judge himself ”(verses 28-29). Therefore, each of us needs to be extremely serious when attending the sacrament to experience the miraculous experience through Jesus’ own suffering and death.
What was your attitude when receiving the sacrament? Do you wholeheartedly proclaim the death of God to many people?
Lord, remind me to attend the sacrament meeting according to your meaning, and allow me to zealously proclaim your death until you come.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Tuần nầy, Đề tài “Quang Cảnh Đau Thương”
‘MỪNG CHÚA PHỤC SINH” năm nay nhằm Chúa Nhật ngày 12/4/2020. Nhà thờ tạm đóng cửa vì con vi rút Corona. Không biết Hội Thánh chúng ta có nhóm lại được không? Mấy ngày trước nghe Tổng Thống Trump khích lệ là các nhà thờ sẽ mở cửa ngay ngày “MỪNG CHÚA PHỤC SINH” 12/4/2020 để ca ngợi thờ phượng Chúa. Chúng ta hy vọng là vậy. Tiếp tục cầu nguyện Chúa thướng xót nước Mỹ và toàn thế giới đang gặp đại dịch lớn nầy có thể giết chết lên hằng trăm ngàn người.
– Tuần vừa qua, tôi học Thi Thiên 91 và Thi Thiên 121 rất được khích lệ. Trong Thi Thiên 91 câu 1, 2 và 3 Chúa hứa: Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. 2 Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim,Và khỏi dịch lệ độc hại,
– Chúng ta là con người, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta là con cái Chúa được ở trong cánh bóng toàn năng của Ngài, thì chắc chắn là được Ngài bảo vệ chăm sóc và gìn giữ, che chở chúng ta khỏi dịch lệ độc hại hiện nay.
* MÙA PHỤC SINH năm nay nhắc nhở chúng ta tình yêu thương về sự Cứu chuộc của Ngài đối với nhân loại thật tuyệt vời. Ngài muốn mỗi chúng ta hãy vững vàng đặt niềm tin nơi Ngài cho đến ngày gặp Chúa. Hãy đọc Kinh Thánh để hiểu Lời Ngài, đừng nghe theo một tà giáo nào làm cho bạn xao lòng bỏ niềm tin nơi Chúa Giê xu mà mất sự cứu rỗi. Amen!

* Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà
Thờ thờ phượng Chúa.
Con cái Chúa vắng nhóm lại
Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
• KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *