BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 7/7/2019 Số Phận Đời Đời Của Mỗi Người

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 7/7/2019
SốPhận Đời Đời Của Mỗi Người
Giăng 18:33-38

 

Câu gốc: “Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37b).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1.Diễn tiến những câu hỏi và câu trả lời của Tổng đốc Phi-lát với Chúa Giê-xu như thế nào?How did the governor Pilate’s questions and answers unfold with Jesus?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.
Ai là bị cáo thật sự trong phiên tòa này?Who is the true defendant in this trial?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Chúa giải thích cho ông Phi-lát về lẽ thật nào qua câu 36-37?What truth does God explain to Philip about verses 36-37?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc vào điều gì?What is the eternal destiny of each person?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­

Số Phận Đời Đời Của Mỗi Người

Giăng 18:33-38

Các thầy thông giáo và các trưởng lão tố cáo Chúa Giê-xu là “tay gian ác,” nhưng dường như ông Phi-lát chẳng quan tâm mà chỉ chú ý đến vấn đề chính trị thôi nên ông thắc mắc không biết Chúa có phải là vua người Giu-đa không. Ông đã nhắc đến từ “vua” ba lần (câu 33, 37, 39). Khi Chúa hỏi ông tự mình nói điều đó hay ai khác nói cho ông hay về Chúa, thì ông tránh né trả lời mà quay lại hỏi Chúa đã làm gì mà họ muốn giết Chúa? Chúa Giê-xu kéo ông trở lại vấn đề Chúa là vua nhưng không phải là vua hạ giới, Nước Ngài không ở thế gian này.Nếu là vua thế gian thì thuộc hạ của Ngài đã chiến đấu để bảo vệ Ngài không bị bắt. Ông Phi-lát nghe vậy liền hỏi: “Thế thì ngươi là vua sao?” Chúa đáp: “Thật như lời, Ta là Vua. Này, vì sao Ta đã sinh và vì sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ta” (câu 37). Nghe vậy, ông hỏi một câu có ý mỉa mai cho thấy sự cứng lòng của ông với chân lý: “Lẽ thật là cái gì?”

Chúa Giê-xu là Vua Thiên Đàng, Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc thuộc linh.Ngài là Vua muôn vua. Dù đang đứng trước mặt Tổng đốc Phi-lát, quan chức của nước trần gian, nhưng Chúa không còn là một bị cáo mà Ngài chính là Quan Tòa đang công bố lẽ thật của Nước Trời. Dù hiểu hay không thì ông Phi-lát vẫn phải chịu trách nhiệm về quyết định của ông trước Chúa và sự thờ ơ với lẽ thật. Trong câu 37, Chúa Giê-xu cho thấy nhân tính của Ngài bằng cụm từ “vì sao Ta đã sinh”; và Ngài cũng khẳng định thần tính của Ngài khi Ngài nói thêm cụm từ “và vì sao Ta đã giáng thế.” Chúa giáng sinh làm người là để làm chứng cho lẽ thật “…Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15 BTTHĐ). Những ai thuộc về lẽ thật này thì sẽ nghe và tin Chúa Giê-xu.

Lẽ thật tức chân lý, là điều Chúa Giê-xu đã bày tỏ rõ ràng khi Ngài giáng sinh làm người. Những ai không nhận biết lẽ thật thì thật là bất hạnh. Và cũng thật bất hạnh hơn khi chúng ta đã nhận biết lẽ thật nhưng không quan tâm và không sống theo lẽ thật. Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc thái độ của người đó đối với Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống.

Bạn có quan tâm và sống theo lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh quang, giáng sinh làm người để cứu con, cho con thuộc về lẽ thật và được nghe tiếng Ngài phán mỗi ngày. Xin cho con luôn lắng nghe tiếng Chúa và sống theolời Ngài dạy.

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Số Phận Đời Đời Của Mỗi Người
Giăng 18:33-38
    ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 7/7/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 10
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.    Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Lazy hands make for poverty,
    but diligent hands bring wealth
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.   Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

3       Ai thâu trử trong mùa hè là con trai khôn ngoan; Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. He who gathers crops in summer is a prudent son,  but he who sleeps during harvest is a disgraceful son.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.     Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi. The fear of the Lord adds length to life,  but the years of the wicked are cut short.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.     Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. The blessing of the Lord brings wealth,
      without painful toil for it.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.    Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa; Song nền của người công bình còn đến đời đời. When the storm has swept by, the wicked are gone,  but the righteous stand firm forever.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 10 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 10?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fate Forever Of Each Person

John 18: 33-38

Bible Verse: “In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me.” “(verse 37b).

Questions to ponder: How did the governor Pilate’s questions and answers unfold with Jesus? Who is the true defendant in this trial? What truth does God explain to Philip about verses 36-37? What is the eternal destiny of each person?

The scribes and elders accused Jesus of “evil hands,” but it seemed thatPilat did not care but only paid attention to the political issue, so he wondered if God was is the king of Judah He mentioned the word “king” three times (verses 33, 37, 39). When God asked him to say it himself or anyone else told him about God, he avoided answering and turned to ask what did God do to kill God? Jesus pulled him back to the problem of God being king but not the king in this world, His Kingdom was not in this world. If he were the king of the world, His subordinates fought to protect him from being arrested. When Pilat heard this, he asked, “Are you a king then?” The Lord replied, “It is like the word, I am the King.” Hey, why I was born and why I was come: It is to testify to the truth. Anyone who belongs to the truth listens to My voice “(v. 37). Hearing that, he asked a sarcastic sentence that showed his hardship to the truth: “What is truth?”

Jesus is the King of Heaven, His Kingdom is the Spirit Kingdom. He is the King of Kings. Although standing before the governor of Pilate, the official of the earthly kingdom, but God is no longer a defendant, he is the Judge who is proclaiming the truth of the Kingdom. Whether or not he understood, Pilate was still responsible for his decision to God and indifference to the truth. In verse 37, Jesus shows His humanity by the phrase “why I gave birth”; and He also affirmed His divinity when He added the phrase “and why I came.” The birth of Christ is a witness to the truth “… The Kingdom of God is near, ye repent and accept the gospel “(Mark 1:15 BTA). Those who belong to this truth will hear and believe in Jesus.

The truth is that truth, which Jesus expressed clearly when He was born as a human being. Those who do not know the truth are unfortunate. And it is even more unfortunate when we have realized the truth but don’t care and don’t live the truth. The eternal destiny of each person depends on his attitude towards Jesus as the way, truth and life.

Do you care and live according to the truth expressed in the Bible?
Lord, I thank You for leaving the glorious throne, Christmas as a human being to save me, to give me the truth and hear His voice every day. May I always listen to God’s voice and live according to His teachings.

 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

  Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cảm tạ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Con Một của Ngài là Chúa Giê xu Christ để bày tỏ Thiên đàng trước khi chúng ta đi đến. Amen!
 • Chúa Giê xu đến trần gian để bày tỏ lẽ thật của Thiên đàng và Ngài cũng phán tiếng Ngài thường xuyên qua Lời trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về đường lối ý chỉ của Ngài dành cho số phận đời đời của mỗi một con người.
 • Chúa Giê xu Christ chết trên thập tự giá gánh vác tất cả tội lỗi cho nhận loại. Nhưng cho ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa riêng cho dời mình thì tội lỗi người đó được tha, và linh hồn người đó được cứu rỗi. Hãy cầu nguyện cho thân thân mình để Chúa thương xót.
  Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *