BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 8/3/2020

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 8/3/2020
Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi
Giê-rê-mi 12:1-4

Câu gốc: “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm -Meditation Question:
1.Người ác mà Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến là ai? Who is the wicked one whom the prophet Jeremiah mentioned?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Ông dùng những từ ngữ nào để chỉ về họ? Ông xin Chúa trừng phạt họ như thế nào?What words do you use to refer to them?How do you ask God to punish them? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Tại sao ông cầu xin như vậy?Why is he begging like that?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn làm gì với những người gian ác?What do you do with wicked people?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi
Giê-rê-mi 12:1-4
Tiên tri Giê-rê-mi đã thưa với Đức Giê-hô-va “dò xét lòng và trí” (11:20), giờ đây ông lại nói nữa, “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào” (câu 3a), tiếp theo đó ông nài xin Đức Giê-hô-va cho ông thấy “sự Ngài báo thù họ,” “Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3b).
Khi tự đưa ra lời khẳng định Đức Giê-hô-va là Đấng đã biết, đã thấy, và đã thử xem lòng của ông đối với Ngài ra sao rồi cầu xin Chúa trừng phạt người ác, thì trong lòng Tiên tri Giê-rê-mi cũng muốn ngầm so sánh sự công bình của mình với những người ông nhắc đến là “kẻ ác,” “người gian trá,” “dân cư hung ác.” Không khó để chúng ta nhận ra những người mà ông nhắc đến ở đây chính là con dân của Đức Chúa Trời, hay cụ thể hơn đó chính là người A-na-tốt. Họ chính là anh em, thuộc dòng tộc của Tiên tri Giê-rê-mi (câu 6), và được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả là những cây được “…Ngài đã vun trồng họ; họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài” (câu 2).
Chúng ta thường so sánh và tự thấy rằng mình vẫn còn tốt hơn, vẫn công bình hơn nhiều anh chị em cùng đức tin khác. Như Tiên tri Giê-rê-mi từng biện luận với Đức Chúa Trời, và thật Ngài đã biết, đã thấy, và đã thử xem lòng của chúng ta đối với Ngài thể nào. Song Chúa muốn chúng ta soi mặt mình trong tấm gương Lời Chúa (Gia-cơ 1:22-27) hơn là so sánh với người khác để thấy mình tốt hơn. Con người thường phân biệt trong vòng tội nhân có những tội nhân xấu và tội nhân ít xấu, nhưng xét trên bình diện của Chúa thì tất cả đều là tội nhân và đều “…thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Ghi nhớ điều này giúp chúng ta không vội vàng nài xin sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ trên những đối tượng có đời sống tội lỗi hiển lộ, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ cầu xin sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho mọi tội nhân, trong đó có chúng ta, để có cơ hội ăn năn và phục hồi.
Bạn có yêu thương và cầu nguyện cho những người gian ác, tội lỗi không?
Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp con biết yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi chương trình của Chúa bày tỏ hơn là nghĩ con công bình hơn những anh chị em cùng đức tin để cầu xin sự đoán phạt của Ngài trên họ.
HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
HỌC SÁCH RÔ MA 9
ĐIỂM 1. Trường Chúa Nhật _____
2. Bài Học Kinh Thánh _____
TÊN & HỌ:____________
Chúa Nhật 8/3/2020
BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN
Tuần nầy chúng ta sẽ bắt đầu HỌC SÁCH RÔ-MA 9 . Xin cho biết nội dung đọan 9 của sách và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta sẽ học theo chương trình của nhà giải kinh Warren-W-Wiersbe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¬¬¬¬¬_________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
God Knows, See, And Tries To See My Heart
Jeremiah 12: 1-4

Bible Verse: “Yet you know me, LORD; you see me and test my thoughts about you. Drag them off like sheep to be butchered!
Set them apart for the day of slaughter!”(verse 3).

Meditation question: Who is the wicked one whom the prophet Jeremiah mentioned? What words do you use to refer to them? How do you ask God to punish them? Why is he begging like that? What do you do with wicked people?
The prophet Jeremiah told Jehovah “to search hearts and minds” (11:20), now he said again, “You know me, see me, see my heart to How was he ”(verse 3a), then he pleaded with Jehovah to show him” his vengeance against them, “” draw those men as sheep to be slaughtered, separately from them. out for the kill day! ” (verse 3b).
When making a self-affirmation that Jehovah is a known, seen, and tested person of his heart towards him and begged God to punish the wicked, in the heart of the prophet Jeremiah also wanted to implicitly compare her righteousness with the people he mentioned as “wicked men,””evildoers,””cruel people.” It is not difficult for us to recognize that the people he mentioned here are God’s people, or more specifically, the good Ananias. They are brothers, of the family of Prophet Jeremiah (verse 6), and are described by the Prophet Jeremiah as the trees that were “… He planted them; they have rooted, grown and bear fruit. Their mouth is near him, but their heart is far from him ”(verse 2).
We often compare and find ourselves better, still more righteous than many of our fellow believers. As the prophet Jeremiah argued with God, and He did know, saw, and tried to see how our hearts were toward Him. But God wants us to look at ourselves in the mirror of God’s Word (James 1: 22-27) rather than compare ourselves to others to see ourselves better. Humans often distinguish among sinners with bad and less sinful sinners, but on the Lord’s face all are sinners and “… lack the glory of God” (Rom -ma 3:23). Keeping this in mind helps us not to hastily plead for God’s judgment on objects of manifest sinful life, but instead we will ask for God’s mercy and mercy. Heaven is revealed to all sinners, including us, for the opportunity to repent and recover.
Do you love and pray for wicked and sinful people?
O God of Justice! I know I am a sinner before You. Please help me to be quiet, patiently waiting for Your plan to show than to think I am more righteous than brothers and sisters of faith to ask for Your judgment on them.

• PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
Tuần nầy, Đề tài “Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi”
* Chúa dạy chúng ta đừng xét đoán anh em mình. Tiên Tri Giê-rê-mi nhiều lần hỏi Chúa về những người tội lỗi gian ác, nhưng Chúa trả lời với ông là “Chúa
Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi”. Chúng ta học được bài học hôm nay là “Chúa Biết, Thấy, Và Thử Xem Lòng Tôi”. Tất cả mọi việc, hãy trình dâng
lên cho Chúa. Vì Chúa là Đấng báo trả cho anh em.
* Tất cả lòai người dưới mắt Chúa đều là tội nhân. Như Rô-ma 3:23 “ Mọi
người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Do đó,
chúng ta đừng dội dàng xin Chúa đoán phạt bất người nào. Nhưng hãy cầu nguyện cho người đó sớm ăn năn, để Chúa hồi phục người đó.

* Cầu Nguyện:
Cho một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
• Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
• Con cái Chúa vắng nhóm lại
• Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
• Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…
• KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước.
ơn. Chúa ban phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *