BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 9/6/2019
Vợ Chồng Thuộc Về Nhau
I Cô-rinh-tô 7:1-6

Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Sứ đồ Phao-lô có lời hướng dẫn nào trong đời sống vợ chồng? What guidance does Paul have in  married couple life? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Lời hướng dẫn này có liên quan gì đến lời dạy “hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (6:20)? What does this guide have to do with the teaching “take your body to honor God” (6:20)?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn nhận được bài học nào từ lời dạy này? What lesson did you get from this teaching?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bài học hôm nay có giúp bạn thay đổi quan niệm nào về hôn nhân không? Does the lesson today help you change any notion of marriage?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Vợ Chồng Thuộc Về Nhau

I Cô-rinh-tô 7:1-6

Nhân các tín hữu tại Cô-rinh-tô viết thư hỏi về những vấn đề liên quan đến nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân, Sứ đồ Phao-lô đã có lời hướng dẫn về cách sống giữa vợ và chồng trong hôn nhân. Trước nhất, chồng và vợ phải làm trọn các bổn phận đối với nhau. Những bổn phận cụ thể của chồng và vợ dù không được liệt kê trong thư này, song qua những thư khác của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết: chồng phải yêu vợ như thân mình, còn vợ có trách nhiệm vâng phục chồng (Ê-phê-sô 5:22-33). Nhưng đặc biệt hơn ở đây còn có lời dạy về cách chồng và vợ sử dụng món quà tình dục mà Đức Chúa Trời ban trong hôn nhân. Sứ đồ Phao-lô truyền dạy rằng cả chồng và vợ đều không có quyền tự chủ về thân của mình, nhưng phụ thuộc vào nhau. Hay nói cách khác, chồng phụ thuộc vợ và vợ phụ thuộc chồng.

Điều có vẻ như đơn giản, nhưng không phải mọi người đều biết và cư xử đúng đắn như điều Kinh Thánh đã truyền dạy. Cách vợ chồng sử dụng món quà tình dục trong hôn nhân cũng bày tỏ ra việc “…lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.” Về phương diện thuộc linh, thân thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, vì Chúa Giê-xu Christ đã chuộc chúng ta bằng một giá rất cao để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi (I Cô-rinh-tô 6:19-20). Tuy nhiên trong ý niệm này, về phương diện thuộc thể, thân thể chúng ta thuộc về chồng hoặc vợ, tức thuộc về nhau trong hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, để nhờ sự kết hợp giữa vợ chồng mà cả hai trở nên một (Sáng Thế Ký 2:24).

Trong ánh sáng của lời dạy đó, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh với các tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng và mọi Cơ Đốc nhân nói chung rằng phải có sự bình đẳng hoàn toàn trong các mối liên hệ tình dục trong hôn nhân. Cả người nam lẫn người nữ không ai được quyền tìm cách thống trị hoặc chuyên quyền. Thế nhưng trong thực tế vẫn có những người nghĩ rằng mình được quyền tự chủ về thân mình nên tìm cách thể hiện quyền thống trị của mình trên người còn lại, hoặc tự do sử dụng thân thể này cho tình dục ngoài hôn nhân. Như thế là vi phạm nguyên tắc hôn nhân Đức Chúa Trời đã thiết lập, và sống như thế cũng đồng nghĩa với việc không làm sáng Danh Chúa qua thân thể này.

Bài học hôm nay có giúp bạn thay đổi quan niệm nào về hôn nhân không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã thiết lập hôn nhân và ban hạnh phúc trọn vẹn trong hôn nhân, xin giúp con làm tròn những nguyên tắc Ngài đã thiết lập trong hôn nhân để con kinh nghiệm hạnh phúc trọn vẹn Ngài ban.

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Vợ Chồng Thuộc Về Nhau
I Cô-rinh-tô 7:1-6
    ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 9/6/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 8
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.

 

Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.   Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó. As no one has power over the wind to contain it,    so[a] no one has power over the time of their death.
As no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ai tuân theo lịnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Whoever obeys his command will come to no harm,  and the wise heart will know the proper time and procedure.
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3      Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. When the sentence for a crime is not quickly carried out, people’s hearts are filled with schemes to do wrong. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.    Vì kẻ có tội làm ác một trăm lần vẫn được trường thọ; dầu vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rất ắt được phước. Although a wicked person who commits a hundred crimes may live a long time, I know that it will go better with those who fear God, who are reverent before him. 
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.     Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, và vui sướng; vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời. So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6.   Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước; cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Yet because the wicked do not fear God, it will not go well with them, and their dayswill not lengthen like a shadow.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 8 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 8?
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Married Couple Belong together

          I Cô-rinh-tô 7:1-6

The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body but yields it to his wife. 

Questions to ponder: What guidance does Paul have in  married couple life? What does this guide have to do with the teaching “take your body to honor God” (6:20)? What lesson did you get from this teaching?

The believers in Corinth wrote a letter about issues related to Christian life, the Apostle Paul had instructions on how to live between a husband and wife in marriage. First, the husband and wife must fulfill their duties to each other. The specific duties of husband and wife are not listed in this letter, but through other Apostle Paul’s letters, we know: the husband must love his wife as his body, and the wife is responsible for obeying her (Ephesians 5: 22-33). But more specifically, there is also a teaching about how husbands and wives use the sexual gift that God gives in marriage. The Apostle Paul taught that both husband and wife do not have autonomy over their bodies, but depend on each other. In other words, the husband depend on wife and wife depend on husband.

It seems simple, but not everyone knows and behaves just as the Bible has taught. The way husband and wife use sex gifts in marriage also expresses “… taking the body to honor God.” Spiritually, our bodies belong to God when we return become a Christian, because Jesus Christ redeems us at a very high price to free us from sin (1 Corinthians 6: 19-20). However, in this sense, physically, our body belongs to a husband or wife, which belongs to each other in marriage. It is God who establishes marriage, thanks to the union of husband and wife, both become one (Genesis 2:24).

In the light of that teaching, the Apostle Paul wanted to emphasize to the Corinthian believers in particular and to all Christians in general that there must be complete equality in the sexual relations in marriage. Both men and women are not allowed to seek dominance or autonomy. But in fact, there are people who think that they have autonomy over their bodies, so they can find ways to express their dominance over the other, or freely use this body for extra-marital sex. Thus violating the principle of marriage God has established, and living like that also means not to lighten the Name of the Lord through this body.

Does the lesson today help you change any notion of marriage? Dear God! The one who establishes marriage and gives full happiness in marriage, help me to fulfill the principles He has established in marriage so that I can experience the full happiness He gives.

    PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho vợ chồng tuy hai mà là một thịt sống hạnh phúc với nhau trong Chúa Giê xu Christ đến ngày gặp Chúa.
 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho sự khôn ngoan cư xử đúng đắn về tình yêu và tình dục trong hôn nhân mà Chúa đã thiết lập bạn trong ân điện của Ngài.
 • Chúa dạy: chồng phải yêu thương vợ mình và vợ phải biết vâng phục chồng. Hai người phải kính trọng, yêu thương lẫn nhau.
 • Khi vợ chồng trở thành Cơ-đốc-nhân phải kính sợ Đức Chúa Trời về tình dục, chỉ quan hệ tình dục trong hôn nhân mà thôi.  
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *