Biết Sửa Chữa Sai Lầm-I Sử-ký 15:1-15

Biết Sửa Chữa Sai Lầm

I Sử-ký 15:1-15

15:1 Đa-vít cất cho mình những cung đền tại thành Đa-vít, và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy. 15:2 Khi ấy Đa-vít bèn nói rằng: Ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, và hầu việc Ngài luôn luôn. 15:3 Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về nơi người đã sắm sửa cho hòm. 15:4 Đa-vít cũng hội lại các con cháu A-rôn và người Lê-vi: 15:5 về dòng Kê-hát có U-ri-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm hai mươi người; 15:6 về dòng Mê-ra-ri có A-sa-gia, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được hai trăm hai mươi người; 15:7 về dòng Ghẹt-sôn có Giô-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm ba mươi người; 15:8 về dòng Ê-li-sa-phan có Sê-ma-gia, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được hai trăm người; 15:9 về dòng Hếp-rôn có Ê-li-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được tám mươi người; 15:10 về dòng U-xi-ên có A-mi-na-đáp, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm mười hai người. 15:11 Đa-vít gọi thầy tế lễ Xa-đốc, A-bia-tha, và những người Lê-vi, tức U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên, và A-mi-na-đáp, mà bảo rằng: 15:12 Các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi; vậy, hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. 15:13 Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va; nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hạ chúng ta. 15:14 Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15:15 Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy bảo tùy lời của Đức Giê-hô-va. 1 Sử-ký 15:1-15

Câu gốc: “Vì người công bình dù sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy” (Châm-ngôn 24:16a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao lần rước Hòm Giao Ước trước đây thất bại? Vua Đa-vít sửa sai bằng cách nào? Nếu phạm sai lầm nào đó trong đời sống và trên bước đường theo Chúa, bạn thường bỏ cuộc hay tiếp tục nhờ Chúa để đứng dậy?

Dù ba tháng trước đây đã thất bại trong việc đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem (I Sử-ký 13), Vua Đa-vít vẫn không nản lòng. Ông nhận biết lý do thất bại của lần trước vì không cầu hỏi ý Chúa và đã không khiêng Hòm theo đúng luật lệ đã định (câu 13). Lần này, ông chuẩn bị mọi sự thật chu đáo. Trước tiên, ông dựng một lều để làm nơi đặt Hòm Giao Uớc. Kế đến, ông triệu tập dân chúng, chuẩn bị nhân sự để di chuyển Hòm. Ông cũng triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi, bảo họ dọn mình thánh sạch để khiêng Hòm Giao Ước. Hòm của Chúa không được đặt trên một cỗ xe như lần trước (I Sử-ký 13:7), nhưng sẽ được những người Lê-vi khiêng bằng đòn đặt trên vai của họ theo lời dạy của Chúa (Dân Số Ký 4:15). Ông cũng chuẩn bị cả những người ca hát cầm theo các thứ nhạc khí để đi theo Hòm (câu 16). Bởi sự chuẩn bị chu đáo, Vua Đa-vít đã đem được Hòm của Chúa về Giê-ru-sa-lem trong sự vui mừng (câu 28).

Ba tháng trôi qua là thời gian đủ để Vua Đa-vít nhận biết những sai lầm của mình. Hẳn vua đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện, xưng tội, tìm cầu Chúa, và tra xem Lời Ngài. Ông đã công khai xưng nhận lỗi lầm của chính mình và của cả dân Ít-ra-ên khi không để người Lê-vi khiêng Hòm, nên đã nói, “Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va” (câu 13) nên mới bị Ngài “hành hại.”

Dù trước đây thất bại do không làm theo Lời Chúa nhưng Vua Đa-vít vẫn tin rằng nếu nhận biết lỗi lầm, ăn năn, và biết sửa sai thì Ngài sẽ ban cho cơ hội thứ hai (Thi Thiên 51:13-15). Ông Phi-e-rơ sau khi chối Chúa ba lần, nhận biết lỗi lầm cũng đã được Chúa Giê-xu ban cho cơ hội thứ hai khi Ngài phán, “Hãy chăn chiên Ta” (Giăng 21:17). Ông đã sửa chữa sai lầm, sống tận hiến, và sẵn sàng chết vì đức tin của mình. Chúng ta không thể tránh khỏi những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nếu biết ăn năn, xưng tội, biết sửa sai, làm lại mọi sự theo ý Chúa thì cũng sẽ được Ngài tha thứ và ban cho cơ hội thứ hai. Nếu trước đây đã thất bại trong sự phục vụ Chúa hoặc trong đời sống tâm linh hay đạo đức, gia đình… vì không làm theo Lời Ngài, thì xin đừng bỏ cuộc, hãy sửa sai và tin Chúa sẽ ban cho cơ hội thứ hai để tiếp tục sống phục vụ Ngài. Và chúng ta cũng nhớ, hãy cho những người đã phạm lỗi lầm với mình cơ hội để sửa sai.

Bạn có từng học được điều gì từ một sai lầm trong quá khứ và xin Chúa cho cơ hội thứ hai không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con những lỗi lầm, thiếu sót đã khiến con thất bại trong đời sống theo Ngài. Xin dạy con biết mình sửa chữa sai lầm thế nào để sống và làm theo Lời Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

NGUONSUOITAMLINH Copy from VietChristian.com      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *