Biệt Thánh Ca Băng Giá Cuộc Đời – Nhạc và Lời: Mục Sư Trần Văn Trọng – Trình Bày Xuân Phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *