Blink and Think of God (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/5/2017

Blink and Think of God

He shielded him and cared for him; he guarded him as the apple of his eye. Deuteronomy 32:10

“God is like an eyelid,” my friend Ryley said, and I blinked in surprise. What could she mean by that?

“Tell me more,” I replied. Together, we had been studying surprising pictures of God in the Bible, things like God as a laboring mother (Isa. 42:14) or as a beekeeper (7:18), but this one was new to me. Ryley pointed me to Deuteronomy 32, where Moses praises the way God takes care of His people. Verse 10 says that God shields and protects His people, guarding them “as the apple of his eye.”

God shields and protects His people.

But the word we translate apple, Ryley told me, literally means pupil. And what encircles and guards the pupil? The eyelid, of course! God is like the eyelid, which instinctively protects the tender eye. The eyelid guards the eye from danger, and by blinking helps remove dirt or dust. It keeps sweat out of the eye. It lubricates the eyeball, keeping it healthy. It closes, allowing rest.

As I considered the picture of God as an eyelid, I couldn’t help but thank God for the many metaphors He’s given us to help us understand His love for us. When we close our eyes at night and open them in the morning, we can think of God, and praise Him for His tender protection and care for us.

Deuteronomy 32:1-12New International Version (NIV)

32 Listen, you heavens, and I will speak;
    hear, you earth, the words of my mouth.
Let my teaching fall like rain
    and my words descend like dew,
like showers on new grass,
    like abundant rain on tender plants.

I will proclaim the name of the Lord.
    Oh, praise the greatness of our God!
He is the Rock, his works are perfect,
    and all his ways are just.
A faithful God who does no wrong,
    upright and just is he.

They are corrupt and not his children;
    to their shame they are a warped and crooked generation.
Is this the way you repay the Lord,
    you foolish and unwise people?
Is he not your Father, your Creator,[a]
    who made you and formed you?

Remember the days of old;
    consider the generations long past.
Ask your father and he will tell you,
    your elders, and they will explain to you.
When the Most High gave the nations their inheritance,
    when he divided all mankind,
he set up boundaries for the peoples
    according to the number of the sons of Israel.[b]
For the Lord’s portion is his people,
    Jacob his allotted inheritance.

10 In a desert land he found him,
    in a barren and howling waste.
He shielded him and cared for him;
    he guarded him as the apple of his eye,
11 like an eagle that stirs up its nest
    and hovers over its young,
that spreads its wings to catch them
    and carries them aloft.
12 The Lord alone led him;
    no foreign god was with him.

Chớp Mắt Và Nghĩ Về Chúa

Phục Truyền Luật Lệ 32:1-121934 Vietnamese Bible (VIET)

32  Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói; Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.

Đạo của tôi rải ra như mưa; Lời tôi sa xuống khác nào sương móc, Tợ mưa tro trên cây cỏ, Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh.

Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!

Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Aáy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.

Chúng đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài, Chẳng phải con trai của Ngài nữa: quả là một dòng dõi gian tà và điên-đảo!

Hỡi dân khờ dại không trí, Các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao?

Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho. Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.

Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, Phân rẽ những con cái A-đam, Thì Ngài định bờ cõi của các dân, Cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.

Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài.

10 Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc ngươi, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.

11 Như phụng hoàng phấp phới dởn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,

12 Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người.

 

Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ; gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài. Phục truyền luật lệ ký 32:10

Người bạn tên Ryley của tôi từng nói rằng: “Đức Chúa Trời giống như cái mí mắt vậy,” và tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Cô ấy có ý gì khi nói như vậy?

Tôi nói: “Bạn có thể nói rõ hơn được không.” Thế là chúng tôi cùng nhau khám phá những hình ảnh đáng kinh ngạc về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, những hình ảnh mô tả Đức Chúa Trời như người mẹ đang sanh con (Ês. 42:14), như người nuôi ong (7:18), nhưng hình ảnh “mí mắt” thì hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Ryley chỉ cho tôi phần Kinh Thánh trong Phục truyền luật lệ ký chương 32, nơi Môi-se ca ngợi cách Đức Chúa Trời gìn giữ dân sự của Ngài. Trong câu 10 chép rằng Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ, gìn giữ họ “như con ngươi của mắt Ngài.”

Tuy nhiên, từ được dịch là con ngươi ở đây, theo Ryley cho tôi biết thì có nghĩa là tròng đen của mắt. Thế thì con mắt của chúng ta được bảo vệ bởi gì? Tất nhiên, đó là mí mắt! Đức Chúa Trời cũng giống như mí mắt là lá chắn tự nhiên bảo vệ cho đôi mắt của chúng ta. Mí mắt giữ cho mắt tránh khỏi những nguy hiểm, và qua việc chớp mắt, nó còn giúp loại bỏ bụi bẩn. Nó cũng giúp cho mắt luôn được giữ ẩm. Nó bôi trơn và giúp cho mắt khỏe mạnh. Khi đóng lại, nó giúp cho mắt được nghỉ ngơi.

Khi tôi suy nghĩ về hình ảnh Đức Chúa Trời giống như mí mắt, tôi không thể làm gì khác hơn là cảm tạ Chúa về nhiều hình ảnh ẩn dụ mà Ngài dùng để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Khi nhắm mắt lại vào ban đêm và mở mắt ra khi trời sáng, chúng ta có thể nhớ đến Chúa và tạ ơn Ngài vì sự chăm sóc và gìn giữ tuyệt vời của Ngài đối với chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã dùng những ẩn dụ tuyệt vời để giúp chúng con hiểu về Ngài hơn. Cảm ơn Ngài đã gìn giữ chúng con giống như mí mắt bảo vệ mắt của chúng con.

Khi bạn chớp mắt, hãy nhớ cảm tạ Chúa vì sự bảo vệ của Ngài.

CHÚ GIẢI:

Chính Chúa Jêsus xác nhận lẽ thật về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khi Ngài dạy chúng ta đừng lo lắng về sự sống mình: “Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con… các con quý giá hơn nhiều chim sẻ” (Mat. 10:29-31; Lu. 12:1-6).

Trong hoàn cảnh nào bạn cần nhớ rằng Chúa luôn bảo vệ và chu cấp? Làm thế nào bạn có thể nhắc nhở bản thân và người khác về giá trị của chúng ta trong mắt Chúa?

 

 

Thank You, God, for using surprising metaphors to help us understand You better. Thanks for guarding us just as the eyelid guards the eye.

When you blink, remember to thank God for His protection.

INSIGHT:

Jesus Himself verifies the truth of God’s protection when He tells us not to worry about our lives: “Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father’s care. . . . You are worth more than many sparrows” (Matt. 10:29–31; Luke 12:1–6).

In what situation do you need to remember that God protects and provides? How can you remind yourself and others of our worth in God’s eyes? 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *