Bốn định luật thuộc linh là gì?

Bốn định luật thuộc linh là gì?


Câu hỏi: Bốn định luật thuộc linh là gì?

Trả lời: Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ tin mừng về sự cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đây là cách đơn giản sắp xếp lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành bốn điểm.

Định luật thứ nhất của Bốn Định Luật Thuộc Linh: “Đức Chúa Trời yêu bạn và có kế hoạch kỳ diệu cho cuộc đời bạn.” Giăng 3:16 nói với chúng ta: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 10:10 cho chúng ta biết lý do Chúa Giê-xu đến thế gian: “…Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” Điều gì đã ngăn chặn chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời? Điều gì đang ngăn cản không cho bạn sống một đời sống sung mãn?

Định luật thứ hai của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Con người bị tội lỗi làm cho hư hoại và do đó bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Hậu quả là chúng ta không biết một chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Rô-ma 3:23 đã xác nhận điều này: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Rô-ma 6:23 cho biết kết quả của tội lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta để có mối tương quan bạn hữu với Ngài. Tuy nhiên con người đã mang tội vào trong thế giới do đó làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta đã hủy phá mối liên lạc với Đức Chúa Trời mà Ngài đã dự định cho chúng ta. Giải quyết bằng cách gì?

Định luật thứ ba của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Chúa Giê-xu Christ là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của chúng ta. Qua Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình và được phục hồi mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời. Rô-ma 5:8 nói với chúng ta: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” I Cô-rinh-tô 15:3-4 cho chúng ta biết về những gì chúng ta cần biết và tin để được cứu: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” Chính Chúa Giê-xu là Đấng tuyên bố rằng Ngài là đường lối duy nhất của sự cứu rỗi. Giăng 14:6 nói: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha.”. Làm thế nào tôi có thể nhận được món quà kỳ diệu này của sự cứu rỗi?

Định luật thứ tư của Bốn Định Luật Thuộc Linh: Chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu Christ như là Cứu Chúa để nhận món quà của sự cứu rỗi và biết kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Giăng 1:12 diễn tả điều này cho chúng ta: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” Công vụ 16:31 nói rất rõ ràng: Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” Chúng ta được cứu duy nhờ ân điển, duy bởi đức tin, trong duy Chúa Giê-xu Christ. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn hãy nói với Đức Chúa Trời những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Xin lưu ý, nói lời cầu nguyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác không cứu bạn. Duy chỉ niềm tin vào Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội lỗi.. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn với Đức Chúa Trời và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội).

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn đã đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”

What are the four spiritual laws?


videofour spiritual lawsaudio
Question: “What are the four spiritual laws?”

Answer: The Four Spiritual Laws are a way of sharing the good news of the salvation that is available through faith in Jesus Christ. It is a simple way of organizing the important information in the Gospel into four points.

The first of the Four Spiritual Laws is, “God loves you and has a wonderful plan for your life.” John 3:16 tells us, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” John 10:10 gives us the reason that Jesus came, “I have come that they may have life, and have it to the full.” What is blocking us from God’s love? What is preventing us from having an abundant life?

The second of the Four Spiritual Laws is, “Humanity is tainted by sin and is therefore separated from God. As a result, we cannot know God’s wonderful plan for our lives.” Romans 3:23 affirms this information, “for all have sinned and fall short of the glory of God.” Romans 6:23 gives us the consequences of sin, “the wages of sin is death.” God created us to have fellowship with Him. However, humanity brought sin into the world, and is therefore separated from God. We have ruined the relationship with Him that God intended us to have. What is the solution?

The third of the Four Spiritual Laws is, “Jesus Christ is God’s only provision for our sin. Through Jesus Christ, we can have our sins forgiven and restore a right relationship with God.” Romans 5:8 tells us, “But God demonstrates His own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.” 1 Corinthians 15:3-4 informs us of what we need to know and believe in order to be saved, “…that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures…” Jesus Himself declares that He is the only way of salvation in John 14:6, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” How can I receive this wonderful gift of salvation?

The Fourth of the Four Spiritual Laws is, “We must place our faith in Jesus Christ as Savior in order to receive the gift of salvation and know God’s wonderful plan for our lives.” John 1:12 describes this for us, “Yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God.” Acts 16:31 says it very clearly, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved!” We can be saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone (Ephesians 2:8-9).

If you want to trust in Jesus Christ as your Savior, say the following words to God. Saying these words will not save you, but trusting in Christ will! This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. “God, I know that I have sinned against you and deserve punishment. But Jesus Christ took the punishment that I deserve so that through faith in Him I could be forgiven. I place my trust in You for salvation. Thank You for Your wonderful grace and forgiveness – the gift of eternal life! Amen!”

Have you made a decision for Christ because of what you have read here? If so, please click on the “I have accepted Christ today” button below.

If you have any questions, please use the question form on our Bible Questions Answered page.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *