Bước Vào Vùng Chiến–Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:24-37–15/7/2020

Bước Vào Vùng Chiến

Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:24-37

2:24 Hãy đứng dậy đi ngang qua khe Ạt-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn, là người A-mô-rít, cùng xứ người vào tay ngươi; hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. 2:25 Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. 2:26 Bấy giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn, vua Hết-bôn, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: 2:27 Xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua; tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. 2:28 Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn; sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, 2:29 cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ, và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy, cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đanh, đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. 2:30 Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ương ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay. 2:31 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ, ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. 2:32 Vậy, Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Gia-hát. 2:33 Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. 2:34 Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ, và các con trẻ, không chừa lại một ai. 2:35 Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. 2:36 Từ A-rô-e, ở trên mé khe Ạt-nôn, và cái thành ở trong trũng, cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. 2:37 Chỉn ngươi không có lại gần xứ của con cháu Am-môn, ở dọc khắp mé khe Gia-bốc, hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy. Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:24-37

Câu gốc: “Ngày nay, Ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau ba mươi tám năm nơi hoang mạc, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho người Ít-ra-ên làm gì? Ngài đã hứa gì với dân Chúa? Kết quả của sự vâng theo lời Chúa là gì?

Sự thảm bại của tổ phụ người Ít-ra-ên trước người A-mô-rít năm xưa giờ đây cũng chỉ là một kỷ niệm mờ nhạt. Những năm tháng dong ruổi trong hoang mạc cũng dần kết thúc để mở ra một thời kỳ mới cho thế hệ trẻ của người Ít-ra-ên. Ấy là thời kỳ để những người trẻ Ít-ra-ên bắt đầu tiến đánh và chiếm lấy vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ.

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa ra lệnh cho người Ít-ra-ên hãy đứng dậy, tiếp tục hành trình vượt qua sông Ạt-nôn, vì Chúa đã phó ông Si-hôn, Vua

Hết-bôn là người A-mô-rít cùng xứ sở người vào tay người Ít-ra-ên. Chúa không những ra lệnh cho người Ít-ra-ên tiến lên chiếm đánh Hết-bôn, nhưng Ngài còn hứa với dân Chúa rằng, “Chính hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân tộc trong thiên hạ kinh khiếp và sợ hãi các con” (câu 25a BTTHĐ). Đây là thời điểm người Ít-ra-ên sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là Chúa của những chiến trận, chính Ngài sẽ chiến đấu cùng họ và làm cho mọi dân tộc phải khiếp sợ họ. Và quả thật, dù người Ít-ra-ên không có bất kỳ kinh nghiệm quân sự nào, nhưng khi họ vâng lời đứng vào vị trí Chúa kêu gọi họ, dám chiến đấu với quân của Vua

Si-hôn, thì Ngài phó Vua Si-hôn cùng vùng đất của người vào tay người Ít-ra-ên y như lời Ngài đã hứa. Chiến thắng của toàn dân Ít-ra-ên không đến từ sức riêng của họ, nhưng đến từ việc họ tin cậy nơi quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời để dám bước vào vùng chiến trận.

Mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với những chiến trận thuộc linh khác nhau do Chúa đặt để. Có người Chúa đặt để trong chiến trận nơi công sở, có người nơi trường học hay xóm giềng. Nhưng vấn đề là không phải ai trong chúng ta cũng vâng lời Chúa, dám đứng vào những vùng chiến trận ấy để chiến đấu, để làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta sợ mình sẽ thất bại, sợ phải chiến đấu vì Danh Chúa. Chúng ta thường có xu hướng sống an phận hơn là dám đứng vào vị trí Chúa kêu gọi để thực hiện sứ mệnh Chúa giao cho. Nếu chúng ta cứ cố thủ trong nơi chúng ta cho là an toàn như tổ phụ người Ít-ra-ên năm xưa đã làm, chúng ta cũng sẽ trở nên giống họ, mãi mãi ở lại bờ bên này của sông Giô-đanh mà không có phần nơi miền đất hứa. Hãy nhớ, mỗi sự kêu gọi và mệnh lệnh của Chúa đều đi kèm với lời hứa quý báu của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta nắm chặt lời hứa của Chúa thì chúng ta mới có thể can đảm bước vào vùng chiến và đắc thắng.

Đâu là chiến trận thuộc linh Chúa đặt để bạn?

Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào lời Chúa hứa, dấn thân vào vùng chiến Ngài đặt để con, hầu cho con kinh nghiệm Ngài là Chúa của những chiến trận.

(c) 2020 svtk.net

Nguồn  VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *