Chia Sẻ Niềm Tin

Sau-lơ và người đàn bà cầu hồn Sa-mu-ên

              Khao Luan      Sau-lơ và người đàn bà cầu hồn Sa-mu-ên                                                               …

Read More »

Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

   Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn bị tù chỉ về …

Read More »

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?

Phao-lô có mở trường thần học Thần Học Ti-ra-nu?   Công Vụ Các Sứ Đồ 19:9 “Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người (sứ đồ Phao-lô) phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, …

Read More »

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?

“Ngày của Chúa” trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?   Khải Huyền 1:10: “Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa” Câu hỏi: “Ngày của Chúa” là ngày nào? Ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Giải …

Read More »

“Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?

  “Tiếng mới” trong Mác 16:17,18 là loại ngôn ngữ gì?   Mác 16:17,18: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt …

Read More »

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP-RA-HAM?   Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1 “Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, …

Read More »

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?

CÓ BAO NHIÊU VUA HÊ-RỐT ĐƯỢC KỂ TRONG TÂN ƯỚC?   Câu hỏi: Có bao nhiêu vị vua Hê-rốt được nói đến trong Kinh Thánh? Giải đáp: Có 6 vị vua Hê-rốt khác nhau nhưng cùng gia tộc được Tân Ước nói đến: 1. Hê-rốt Đại đế (Herod the Great). …

Read More »

Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?

Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?   Câu hỏi: Ba sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Lu-ca và Giăng cho thấy ngay sau khi Phi-e-rơ chối Chúa, gà gáy một lần. Nhưng sách Mác lại cho biết gà gáy đến hai lần. Ai đúng? Làm thế nào …

Read More »

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa? II Sa-mu-ên 6:6,7: Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa …

Read More »

ÁP-RA-HAM CÓ MẮC TỘI NÓI DỐI?

ÁP-RA-HAM CÓ MẮC TỘI NÓI DỐI? Sáng Thế Ký 12:11-13: “Khi sắp vào xứ Ê-díp-tô, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó, họ …

Read More »