Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện –Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-17

Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện

Công-vụ Các Sứ-đồ 12:1-17

12:1 Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 12:2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 12:3 thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 12:4 Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ Vượt Qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. 12:5 Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. 12:6 Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. 12:7 Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sường Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 12:8 Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 12:9 Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. 12:10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. 12:11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. 12:12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. 12:13 Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, 12:14 nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. 12:15 Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên sứ của người. 12:16 Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. 12:17 Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác. Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17

Câu gốc: “…tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30b).

Câu hỏi suy ngẫm: Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang gặp nan đề nào? Hội Thánh đã làm gì và kết quả ra sao? Hội Thánh Chúa ngày nay chiến đấu trong sự cầu nguyện như thế nào?

Hội Thánh Chúa trong thế kỷ đầu tiên phải chịu áp lực của sự bức hại từ Vua Hê-rốt. Nhiều môn đệ theo Chúa Giê-xu bị bức hại dữ dội, thậm chí bị giết. Được sự ủng hộ của người Do Thái, vua sai bắt Sứ đồ

Phi-e-rơ và có kế hoạch sẽ đem xử ông trước dân chúng sau lễ Vượt Qua. Suốt những ngày Sứ đồ Phi-e-rơ bị giam trong ngục để chờ ngày đem ra xét xử, Hội Thánh Chúa đã hiệp một lòng khẩn thiết kêu cầu cùng Đức Chúa Trời cho ông (câu 5). Điều này thể hiện rõ một tinh thần yêu thương, hiệp một và quan tâm đến nan đề của nhau trong Hội Thánh đầu tiên. Họ đã không chống lại lệnh của vua, nhưng đặt đức tin nơi Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và hết lòng cầu nguyện cho Sứ đồ Phi-e-rơ. Họ đã hiệp một lòng, chung một đức tin cùng nhau chiến đấu trong sự cầu thay cho anh em mình. Kết quả là một phép lạ diệu kỳ đã xảy ra với Sứ đồ Phi-e-rơ ngay trong ngục. Chúng ta tin rằng chính nhờ sự khẩn thiết cầu xin của Hội Thánh đã lay động cánh tay của Đức Chúa Trời và trong ý muốn tốt lành của Chúa, Ngài đã giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ cách ngoạn mục (câu 6-10).

Việc Chúa giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ khỏi ngục để ông trở về gặp các môn đệ đã củng cố đức tin của họ, giúp họ càng thêm vững lòng tin nơi Chúa. Đọc suốt những chương trong sách Công Vụ, chúng ta thấy khi Hội Thánh càng bị bức hại thì đạo Chúa càng được gia tăng. Và khi các tín hữu đầu tiên càng hiệp một lòng, giữ trọn đức tin và cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện thì Đức Chúa Trời càng hành động qua những phép lạ, nhiều điều kỳ diệu xảy đến với Hội Thánh. Từ đó, quyền năng của Chúa càng được thể hiện và nhiều người nhận biết Ngài.

Mỗi Cơ Đốc nhân đều đang ở trong chiến trận thuộc linh mỗi ngày vì ma quỷ không ngừng tấn công, giăng bẫy, và dụ dỗ chúng ta phạm tội, xa lìa Chúa và chối bỏ đức tin. Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh tỉnh và hết lòng hiệp một trong sự cầu nguyện để chiến đấu chống lại kẻ thù. Giữa vòng Hội Thánh Chúa khắp nơi, chúng ta thấy nơi nào có tinh thần hiệp một cầu nguyện thì nơi đó Hội Thánh được gây dựng và phát triển. Vì vậy, con cái Chúa hãy hiệp lòng cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Hội Thánh, cho con dân Chúa khắp nơi, và cho chính anh chị em mình trong Hội Thánh.

Khi một tín hữu gặp hoạn nạn, Hội Thánh có hiệp lại khẩn thiết cầu nguyện cho anh chị em mình không?

Cảm tạ Chúa vì đặc ân con được kêu cầu với Chúa trong sự cầu nguyện mọi lúc mọi nơi; xin dạy con luôn hiệp lòng cùng nhau chiến đấu trong sự cầu nguyện cho anh em mình.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

NGUONSUOITAMLINH Copy from VietChristian.com      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *