Chiến Thắng Nằm Trong Tay Chúa–I Sử-ký 19:1-19

Chiến Thắng Nằm Trong Tay Chúa

I Sử-ký 19:1-19

19:1 Sau các việc đó, Na-hách, vua dân Am-môn, băng hà, và con trai người kế người làm vua. 19:2 Đa-vít nói: Ta muốn làm ơn cho Ha-nun con trai của Na-hách, vì cha người đã làm ơn cho ta. Đa-vít bèn sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy các đầy tớ của Đa-vít đến cùng Ha-nun tại trong xứ dân Am-môn, đặng an ủi người. 19:3 Nhưng các quan trưởng dân Am-môn tâu với Ha-nun rằng: Vua há có tưởng rằng Đa-vít sai những kẻ an ủi đến cùng vua, là vì tôn kính thân-phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến cùng vua há chẳng phải để tra xét và do thám xứ, hầu cho hủy phá nó sao? 19:4 Ha-nun bèn bắt các tôi tớ của Đa-vít, biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chặng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về. 19:5 Có người đi thuật cho Đa-vít hay việc các người nầy; người sai đi đón các người ấy, vì họ xấu hổ lắm. Vua biểu rằng: Hãy ở tại Giê-ri-cô cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bấy giờ sẽ trở về. 19:6 Khi dân Am-môn thấy Đa-vít lấy họ làm gớm ghiếc, thì Ha-nun và dân Am-môn bèn sai người đem một ngàn ta lâng bạc đặng đi đến Mê-sô-bô-ta-mi, A-ram-Ma-a-ca, và Xô-ba, mà mướn cho mình những xe cộ và quân-kỵ. 19:7 Chúng mướn cho mình ba vạn hai ngàn cỗ xe, vua xứ Ma-a-ca với dân người; họ kéo đến đóng tại trước Mê-đê-ba. Dân Am-môn từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. 19:8 Đa-vít hay điều đó, bèn sai Giô-áp và cả đạo binh, đều là người mạnh dạn. 19:9 Dân Am-môn kéo ra, dàn trận nơi cửa thành; còn các vua đã đến phù trợ, đều đóng riêng ra trong đồng bằng. 19:10 Khi Giô-áp thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đội quân Y-sơ-ra-ên mà dàn trận đối cùng quân Sy-ri; 19:11 quân lính còn lại, người phú cho A-bi-sai, là em mình; chúng bày trận đối với dân Am-môn. 19:12 Người nói: Nếu quân Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh; còn nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. 19:13 Khá vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Đức Chúa Trời ta, mà làm như cách đại trượng phu; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. 19:14 Vậy, Giô-áp và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Sy-ri đặng giao chiến; quân Sy-ri chạy trốn khỏi trước mặt người. 19:15 Khi quân Am-môn thấy quân Sy-ri đã chạy trốn, thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt A-bi-sai, em Giô-áp, mà trở vào thành. Giô-áp bèn trở về Giê-ru-sa-lem. 19:16 Khi quân Sy-ri thấy mình bị thua trước mặt Y-sơ-ra-ên, bèn sai sứ giả đến biểu dân Sy-ri ở bên kia sông ra, có Sô-phác, quan tướng của đạo binh Ha-đa-rê-xe, quản lãnh chúng nó. 19:17 Đa-vít hay điều đó, liền nhóm cả Y-sơ-ra-ên, sang qua sông Giô-đanh, đến cùng quân Sy-ri và dàn trận nghịch cùng chúng nó. Vậy, khi Đa-vít đã bày trận đối với dân Sy-ri, thì chúng nó đánh lại với người. 19:18 Quân Sy-ri chạy trốn khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên; Đa-vít giết của quân Sy-ri bảy ngàn lính cầm xe, bốn vạn lính bộ, và cũng giết Sô-phác, quan tổng binh. 19:19 Khi các đầy tớ của Ha-đa-rê-xe thấy chúng bị bại trước mặt Y-sơ-ra-ên, bèn lập hòa cùng Đa-vít và phục dịch người; về sau dân Sy-ri chẳng còn muốn tiếp cứu dân Am-môn nữa. 1 Sử-ký 19:1-19

Câu gốc: “Khá vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Đức Chúa Trời ta, mà làm như cách đại trượng phu; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Am-môn làm gì sau khi sỉ nhục Vua Đa-vít? Khi được sai đi đánh giặc, Tướng Giô-áp có chiến thuật nào? Bạn học được gì từ ông Giô-áp? Thái độ của bạn thế nào khi thấy mình bị vây hãm bởi khó khăn giống như quân Ít-ra-ên?

Sau khi sỉ nhục Vua Đa-vít, người Am-môn sợ bị trả thù nên đem thật nhiều tiền đi thuê 32,000 chiến xa cùng với lính đánh thuê Sy-ri để phối hợp với quân

Am-môn đánh lại quân của Vua Đa-vít. Vua Đa-vít sai Tướng Giô-áp điều động những chiến sĩ can đảm ra chống trả. Tướng Giô-áp thấy mình bị bao vây bởi quân

Am-môn phía trước, còn ở cánh đồng phía sau thì đầy quân Sy-ri cùng với những chiến xa và ngựa chiến, nên ông chia quân ra làm hai, một do ông chỉ huy để đánh lại quân Sy-ri, một giao cho em của ông là ông A-bi-sai chỉ huy để đánh lại quân Am-môn. Ông giao hẹn với ông A-bi-sai là nếu quân của một trong hai người yếu hơn quân thù thì người kia sẽ đem quân sang yểm trợ.

Điều chúng ta học được từ ông Giô-áp không phải là chiến thuật quân sự mà là thái độ của ông trong khó khăn, thử thách, khi bị kẻ thù bao vây cả phía trước lẫn phía sau, đặc biệt là khi ông khuyên em mình bằng những lời của đức tin “Khá vững lòng bền chí.” Ý ông muốn nói là đừng sợ hãi, hãy can đảm lên và chiến đấu cách anh dũng vì dân của Chúa, vì các thành của Chúa, và Chúa chính là Đấng sẽ ban cho chiến thắng. Quả vậy, những lời nói bởi đức tin của ông Giô-áp đã trở thành sự thật khi cuối cùng Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng cho Ít-ra-ên, và câu 19 cho biết, “Khi các đầy tớ của Ha-đa-rê-xe thấy chúng bị bại trước mặt Ít-ra-ên, bèn lập hòa cùng Đa-vít và phục dịch người.”

Có những lúc trong đời sống hay trong sự phục vụ Chúa, chúng ta cũng thấy mình bị bao vây cả phía trước lẫn phía sau bởi những đội quân hùng hậu của những kẻ thù thuộc linh. Đó là những lúc đối diện với khó khăn thử thách ngập tràn khiến cho mình muốn bỏ cuộc, đầu hàng, chạy xa khỏi Chúa hoặc khỏi công việc mà Ngài muốn mình làm. Khi bị vây hãm như vậy, xin đừng nhìn vào số lượng kẻ thù, xe cộ, người ngựa của chúng, cũng xin đừng bỏ cuộc, nhưng hãy “vững lòng bền chí,” quyết tâm chiến đấu một cách anh dũng với niềm tin vững chắc rằng chiến thắng nằm trong tay Đức Chúa Trời chứ không phải trong tay những thế lực nhìn có vẻ hùng mạnh đó. Khi gặp khó khăn, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng hết sức mình để chiến đấu vì dân Chúa và vì các thành của Chúa, còn chiến thắng hay thất bại chúng ta hãy phó thác vào tay Đức Chúa Trời.

Trước những thử thách, khó khăn phía trước và phía sau mình, bạn bỏ chạy hay đang chiến đấu anh dũng vì dân và vì các thành của Chúa?

Lạy Chúa, dù có nhiều khó khăn thử thách, xin cho con không bỏ cuộc, nhưng cứ hết sức chiến đấu, thực hiện điều Ngài muốn con làm và phó thác trọn vẹn kết quả vào tay Ngài.

(c) 2020 svtk.net

Nguồn  VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *