Chúa cấm thờ hình tượng , Mười điều răn của Thiên Chúa, Mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu & Tường Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *