Chúa Không Quên

Chúa Không Quên

Công-vụ Các Sứ-đồ 9:36-42

9:36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. 9:37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. 9:38 Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. 9:39 Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. 9:40 Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. 9:41 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. 9:42 Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa. Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-42

Câu gốc: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (Hê-bơ-rơ 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Đô-ca sống cuộc đời như thế nào? Nhờ đâu chúng ta biết Chúa không quên công việc và tấm lòng yêu thương, phục vụ người khác của bà? Khi biết Chúa không quên những điều bạn làm cho Ngài và cho tha nhân, bạn được khích lệ như thế nào?

Bà Đô-ca, hay tên theo tiếng Hê-bơ-rơ là Ta-bi-tha, được kể là nữ môn đệ và được biết đến qua những việc lành và hay bố thí của bà (câu 36). Bà đã sống một cuộc đời hết lòng giúp đỡ người khác, nhất là những người có hoàn cảnh neo đơn. Vì thế, khi bà qua đời, không phải chỉ một, hai bà nhưng tất cả bà góa đều khóc và đưa cho Sứ đồ Phi-e-rơ xem những sản phẩm bà đã may cho họ (câu 39). Điều này cho thấy bà Đô-ca đã giúp đỡ rất nhiều người. Và Đức Chúa Trời đã không quên bà, Ngài dùng Sứ đồ Phi-e-rơ để cầu nguyện cho bà sống lại (câu 40). Sự qua đời của bà sẽ đem bà đến nơi phước hạnh trọn vẹn với Chúa. Nhưng Chúa đã cho bà sống lại. Về một phương diện, những người đang sống xem đó là một phần thưởng Chúa ban cho bà để khích lệ tấm lòng yêu thương và việc lành bà đã làm cho nhiều người. Mặt khác, qua phép lạ Chúa bày tỏ trên đời sống bà đã cứu được thêm nhiều người nữa trong thời điểm đó (câu 42).

Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không chậm trễ về lời hứa của Ngài (II Phi-e-rơ 3:9). Ngài cũng không “bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của chúng ta đã bày tỏ ra vì Danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ khác” (Hê-bơ-rơ 6:10 BTTHĐ). Khi chúng ta phục vụ Chúa hay phục vụ người khác, Chúa đều ghi nhận và sẽ ban thưởng tùy theo công việc của mỗi người. Chính Chúa Giê-xu phán rằng: “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (Ma-thi-ơ 10:42). Và Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi: “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa (Cô-lô-se 3:23-24 BTTHĐ).

Chúa luôn hài lòng về một đời sống phục vụ, vì chính Ngài đã nêu gương: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta” (Mác 10:45a). Trong bữa ăn tối cuối cùng của Ngài với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã rửa chân cho họ để làm gương về sự phục vụ (Giăng 13:14-15). Chúa sẽ không bao giờ quên những điều chúng ta làm vì tình yêu dành cho Ngài và cho người khác, giống như Ngài đã không quên bà Đô-ca.

Bạn có sẵn lòng sống yêu thương, phục vụ và giúp đỡ người khác không?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ quên con. Xin ban cho con tấm lòng yêu thương và tinh thần phục vụ để con luôn sẵn lòng phục vụ Chúa và giúp đỡ người khác.

(c) 2020 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *