Cleaning House (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  1/7/2017

Cleaning House

Rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. 1 Peter 2:1

Recently, I switched rooms in the home I rent. This took longer than expected, because I didn’t want to simply transfer my (extensive) mess to a new room; I wanted a completely fresh and uncluttered start. After hours and hours of cleaning and sorting, bags of stuff sat by the front door to be thrown away, donated, or recycled. But at the end of this exhausting process was a beautiful room I was excited to spend time in.

My housecleaning project gave me a fresh perspective when reading 1 Peter 2:1, as paraphrased in The Message: “So, clean house! Make a clean sweep of malice and pretense, envy, and hurtful talk.” Interestingly, it’s after a joyful confession of their new life in Christ (1:1–12) that Peter urges them to throw away destructive habits (1:13–2:3). When our walk with the Lord feels cluttered and our love for others feels strained, this shouldn’t cause us to question our salvation. We don’t change our lives to be saved, but because we are (1:23).

Heavenly Father, thank You for the new life You are building in us through our Lord Jesus.

As real as our new life in Christ is, bad habits learned do not disappear overnight. So, on a daily basis, we need to “clean house,” throwing away all that prevents us from fully loving others (1:22) and growing (2:2). Then, in that new, clean space, we can experience the wonder of being freshly built (v. 5) by Christ’s power and life.

1 Peter 1:22-2:5New International Version (NIV)

22 Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply, from the heart.[a] 23 For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. 24 For,

“All people are like grass,
    and all their glory is like the flowers of the field;
the grass withers and the flowers fall,
25     but the word of the Lord endures forever.”[b]

And this is the word that was preached to you.

Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.

The Living Stone and a Chosen People

As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him— you also, like living stones, are being built into a spiritual house[c] to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

 

Heavenly Father, thank You for the new life You are building in us through our Lord Jesus. Help us to daily turn to You for cleansing and renewal.

Every day we can reject destructive habits and experience new life in Jesus.

By Monica Brands | See Other Authors

INSIGHT:

The Scriptures include both the good and the bad of Peter’s life. After Jesus’s arrest, Peter denied even knowing Jesus, but later proclaimed Him to be the Son of God. Peter struggled to be consistent in his relationship with Christ. Perhaps that is why we can relate to his story.

Writing to an audience of Jews and Gentiles, Peter encourages growth in salvation. Once we are saved, our journey has merely begun (1 Peter 2:2–3). Therefore, Peter encourages us to live an examined life, ridding ourselves of things that hinder our growth (v. 1) and keep us from loving each other (1:22). But this is only half the journey; the other half is “craving pure spiritual milk”—desiring and partaking of spiritual food through God’s Word, which results in developing good habits.

Are there habits you need to “rid yourself” of? What can you replace them with?

For more on developing a relationship with God, read Living an Authentic Christian Life at discoveryseries.org/hp111. J.R. Hudberg

Dọn Dẹp Nhà Cửa

I Phi-rơ 1:22-2:51934 Vietnamese Bible (VIET)

22 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng;

23 anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.

24 Vì, Mọi xác thịt vì như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó vì như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành,

thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,

nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.

Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,

và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.

 

Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. I Phi-e-rơ 2:1

Mới đây, tôi chuyển sang ở phòng khác trong căn hộ tôi thuê. Việc này lâu hơn dự kiến vì tôi không muốn chuyển đống đồ lộn xộn (to lớn) của mình sang căn phòng mới. Tôi muốn có một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ và một chỗ ở gọn gàng. Sau nhiều giờ dọn dẹp và phân loại, ngoài cửa phòng chất đầy các túi đồ cần bỏ đi, túi đồ tặng hoặc tái chế. Dù vậy, kết thúc quá trình mệt mỏi này là một căn phòng xinh xắn và tôi rất thích sống trong căn phòng đó.

Chuyện dọn dẹp nhà cửa này đã giúp tôi có một góc nhìn tươi mới khi đọc I Phi-e-rơ 2:1: “Vậy, hãy dọn dẹp nhà cửa! Hãy quét sạch điều độc ác và giả vờ, ghen tị và chuyện gây hại.” (Bản dịch The Message) Điều thú vị là sau lời công bố đầy vui mừng về đời sống mới của tín hữu trong Đấng Christ (1:1-12) thì Phi-e-rơ thúc giục họ vứt bỏ những thói quen gây hư hoại (1:13-2:3). Nếu đời sống theo Chúa của chúng ta bị trục trặc và tình yêu của chúng ta dành cho người khác trở nên gượng ép, thì đừng để những điều đó làm chúng ta nghi ngờ sự cứu rỗi của mình. Chúng ta không thay đổi đời sống mình để được cứu, mà vì chúng ta vốn đã được cứu (1:23).

Khi tin Đấng Christ, chúng ta có một đời sống mới, nhưng những thói quen xấu không biến mất sau một đêm. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cần “dọn dep nhà cửa”, vứt bỏ mọi thứ ngăn cản chúng ta thật lòng yêu thương người khác (1:22) và tăng trưởng (2:2). Để rồi, trong không gian tươi mới và sạch sẽ đó, chúng ta có thể trải nghiệm sự kỳ diệu của việc được dựng nên mới (c. 5) bằng quyền năng và sự sống của Đấng Christ.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Cha vì qua Cứu Chúa Jêsus, Ngài đang dựng nên trong con một đời sống mới. Cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới chúng con từng ngày.

Mỗi ngày chúng ta có thể loại bỏ những thói quen gây hư hoại và kinh nghiệm đời sống mới trong Chúa Jêsus.

bởi Monica Brands | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Kinh Thánh nói đến cả khía cạnh tốt và xấu trong cuộc đời của Phi-e-rơ. Sau khi Chúa Jêsus bị bắt, ông đã chối không biết Ngài, nhưng sau đó ông công bố Ngài là Con Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã tranh chiến rất nhiều để trung kiên theo Đấng Christ. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta thấy mình trong câu chuyện của ông.

Viết cho các độc giả người Do Thái và dân ngoại, Phi-e-rơ khích lệ họ tăng trưởng trong sự cứu rỗi. Khi chúng ta được cứu, thì hành trình chỉ mới bắt đầu (I Phi-e-rơ 2:2-3). Do đó, ông khích lệ chúng ta sống một cuộc đời biết tra xét mình, từ bỏ những điều ngăn trở mình tăng trưởng (c.1) và yêu thương nhau (1:22). Nhưng đây chỉ là một nửa của cuộc hành trình, phần còn lại là “khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết” – ham thích và ăn thức ăn thuộc linh là Lời Chúa, sẽ dẫn đến những thói quen tốt.

Bạn có thói quen nào cần “từ bỏ” không? Bạn sẽ thay thế chúng bằng điều gì?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *