Cơ Hội Làm ChứngBÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 26/5/2019

Cơ Hội Làm Chứng

I Phi-e-rơ 3:13-17

Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy”  (I Phi-e-rơ 3:17).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Cơ Đốc nhân cần phản ứng ra sao trước những sự bức hại, đặc biệt là trong lời nói và cách sống của họ? How do Christians respond to persecution, especially in their words and ways of life?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.  Động cơ để có thể làm được điều này là gì? What is the motivation to do this?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn đang đối diện với những sự chịu khổ nào? Những điều này có phải vì Danh Chúa hay không? What suffering are you facing? Are these things for the Name of the Lord?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Làm thế nào để biến những điều này thành cơ hội để làm chứng cho Chúa? How to turn these things into an opportunity to witness to God?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ Hội Làm Chứng
I Phi-e-rơ 3:13-17

Chịu khổ vì Danh Chúa phải được xem như một cơ hội tốt để làm chứng về Chúa cho những người chung quanh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết thật rõ đây có phải là ý muốn Chúa cho tôi hay không. Chúng ta cần tự hỏi chính mình, “Tôi đang chịu khổ vì làm điều thiện, tức là những điều Chúa hài lòng, hay tôi đang chịu khổ vì làm điều ác?” Sau khi đã xác định rõ điều này, chúng ta cần xem sự chịu khổ này như một cơ hội để làm chứng về Chúa cả trong lời nói lẫn việc làm.

Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ” (câu 15). Thật vậy, khi Cơ Đốc nhân đã tôn Chúa là thánh trong lòng của mình, thì họ luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình một cách rõ ràng cho những người chất vấn họ. Nội dung của đức tin này là sự trông cậy của Cơ Đốc nhân nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Nói cách khác, Cơ Đốc nhân “nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em” (I Phi-e-rơ 1:3-4). Họ xem những sự đau đớn dường như dai dẳng cả về thể xác lẫn tinh thần trong đời này là những sự hoạn nạn nhẹ và tạm, chẳng đáng so sánh với sự vinh quang hầu đến. Chính sự trông cậy này làm cho nhiều người nhận biết có một sự khác lạ ở nơi con cái Ngài. Họ ngạc nhiên thắc mắc tại sao Cơ Đốc nhân bị rủa sả, hoặc bị đối xử thậm tệ mà lại không trả đũa? Họ tò mò muốn biết tại sao họ có thể khiêm nhường, hiền hòa trước những bức hại như vậy? Sự hiền hòa và khiêm nhu của Cơ Đốc nhân đến từ sự kính sợ Chúa, tin cậy Chúa và biết ơn Ngài. Họ đã theo gương Chúa Giê-xu vì “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Phi-e-rơ 2:23).

Không những làm chứng qua lời nói, Cơ Đốc nhân cũng dùng cơ hội này để làm chứng về Chúa qua chính việc làm của mình. Cách ăn ở lành của chúng ta trong Đấng Christ trước hết khiến chúng ta đứng trước mặt Chúa một cách không chỗ trách được, vì sự chết của Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi. Lương tâm chúng ta được thanh sạch trước mặt Chúa. Những việc làm của chúng ta, cho dù bị nói hành bởi những người vu cáo chúng ta, sẽ được bày tỏ ra cách rõ ràng trong đời này hoặc đến khi Chúa trở lại.

Cơ Đốc nhân không tìm kiếm sự chịu khổ bởi những hành động cực đoan quá mấu của mình. Họ đặt Chúa và ý muốn của Ngài là trên hết. Nhờ đó, họ có thể sẵn sàng đón nhận sự bức hại và dùng dịp tiện này để làm chứng về Chúa qua cả lời nói và việc làm của mình.

Lạy Chúa, xin cho con học theo gương của Ngài khi phải trải qua những sự bức hại và chịu khổ vì Danh Ngài. Xin cho con hiền hòa khi đối đáp và luôn sống ngay lành để làm chứng tốt cho những người muốn làm hại con.

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Cơ Hội Làm Chứng

I Phi-e-rơ 3:13-17
ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 26/5/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 6
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1. Người dầu sống đến hai ngàn năm, mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao? even if he lives a thousand years twice over but fails to enjoy his prosperity. Do not all go to the same place?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Everyone’s toil is for their mouth, yet their appetite is never satisfied.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3    Nếu một người sanh trăm con trai, và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước, và chết chẳng được chôn; ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy; A man may have a hundred children and live many years; yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.  Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng; điều đó lại là một sự hư không, theo luồng gió thổi. Better what the eye sees than the roving of the appetite.This too is meaningless, a chasing after the wind.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.   Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời? Who can tell them what will happen under the sun after they are gone?
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.    Có nhiều điều gia thêm sự hư không; vậy, người ta được ích chi hơn; The more the words, the less the meaning, and how does that profit anyone?
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 6 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 6?
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opportunity to Testify
I Peter. 3: 13-17

17 For it is better, if it is God’s will, to suffer for doing good than for doing evil.(I Peter. 3:17).
Questions to ponder: How do Christians respond to persecution, especially in their words and ways of life? What is the motivation to do this? What suffering are you facing? Are these things for the Name of the Lord? How to turn these things into an opportunity to witness to God?

Suffering for the Name of the Lord must be seen as a good opportunity to testify about God to those around you. It is important that we know very well whether this is God’s will for me or not. We need to ask ourselves, “Am I suffering for doing good, which is what God is pleased with, or am I suffering for doing evil?” After clearly defining this, we need to see this suffering as an opportunity to testify about God both in words and in work.

The Apostle Peter advises: “Always be ready to answer every questioner about hope in you, but be peaceful and fearful” (verse 15). Indeed, when Christians have worshiped God as holy in their hearts, they are always ready to profess their faith clearly to those who question them. The content of this faith is the hope of the Christian in the death and resurrection of Jesus. In other words, Christians “by resurrecting Jesus Christ from the dead have hope, the inheritance that is not broken, unclean, unabated, reserved in the heavens for you “(I Pet. 1: 3-4). They considered the pain that seemed to be persistent both physically and mentally in this life as mild and temporary tribulations, not worth comparing with glory to. It is this hope that makes many people realize there is a difference in His children. They wonder why Christians are cursed, or treated badly but do not retaliate? They were curious to know why they could be humble and peaceful before such persecution? The gentleness and humility of Christians come from the fear of God, trusting God and grateful to Him. They followed the example of Jesus because “He was cursed but did not curse and suffer without threatening, but gave himself to the One who judged righteousness” (1 Peter 2:23).
Not only do they testify through words, Christians also use this opportunity to testify about God through their own work. Our gentle life in Christ first makes us stand in front of God blamelessly, because His death has freed us from punishment and the power of sin. Our conscience is cleansed before God. Our deeds, though spoken by those who accuse us, will be expressed clearly in this life or until the Lord comes back.

Christians do not seek suffering by our extremes action. They put God and His will first. As a result, they are ready to receive the persecution and use this convenient occasion to testify about God through both their words and deeds.

Lord, may I follow your example when I have to undergo persecution and suffer for His Name. May I be gentle when I respond and always live righteously to testify well for those who want to harm me.

 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

  Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng biết yêu thương những linh hồn bị ma quỷ lùa vào lửa địa ngục đời đời.
 • Xin Chúa ban cho chúng ta có sự cầu nguyện đặc biệt liên tục cho những người trong gia đình chưa biết Chúa, xin Chúa sớm cứu linh hồn của họ.
 • Xin Chúa cho chúng ta sống chịu khổ vì Danh Chúa để làm chứng về Chúa cho những người xung quanh mình, và nhất là cho những người thân của chúng ta.
 • Xin chúng ta biết cầu nguyện cho kẻ thù là những người muốn tìm bách hại mình.
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *