Đấng Cứu Chuộc– Ê-sai 41:1-16

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 5/5/2019
Đấng Cứu Chuộc
Ê-sai 41:1-16

Câu gốc: “Đừng sợ chi hết, Ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Ít-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi” (Ê-sai 41:14).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Đức Chúa Trời hứa gì với dân tộc Ít-ra-ên? What does God promise to the people of Israel?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Điều gì khiến con dân Chúa vui mừng và tin cậy nơi Ngài? What makes the people of God rejoice and trust in Him?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Đức Chúa Trời che chở bạn trong quá khứ như thế nào? How did God protect you in the past? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Trong hiện tại Ngài đang làm gì cho bạn? What are you doing for you now?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đấng Cứu Chuộc
Ê-sai 41:1-16

Làm thế nào những người bị lưu đày có thể “hát bài ca của Đức Giê-hô-va” khi mà dường như Ngài ở quá xa và không quan tâm đến cảnh ngộ của dân Ngài? Phân đoạn này cho họ câu trả lời và đem lại cho họ niềm hy vọng.

Đức Chúa Trời công bố Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và là Đấng làm ra lịch sử. Từ trước rất lâu, Ngài kêu gọi ông Áp-ra-ham (câu 4), và từ ông Áp-ra ham, Ngài làm ra một dân lớn. Sau đó, chính Ngài khiến cho dân này suy giảm vì bị lưu đày, bị bức hại. Một thế kỷ trước khi vua Ba Tư là ông Si-ru chưa sinh ra, tiên tri của Đức Chúa Trời đã công bố trước rằng, vị vua này sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi để phục vụ Ngài bằng cách giải cứu những người bị lưu đày, cho phép họ trở về quê hương để trùng tu lại đền thờ và xây dựng lại cơ nghiệp (Ê-sai 44:28). Đức Chúa Trời kêu gọi và sử dụng Vua Si-ru không phải vì vị vua này công chính nhưng để hoàn thành mục đích công chính của Ngài là phục hồi dân Ngài (Ê-sai 45:1-4). Đức Chúa Trời nhắc các dân tộc rằng Ngài ở với Vua Si-ru và Ngài cũng sẽ ở với từng thế hệ trong lịch sử, từ đầu cho đến cuối (câu 4). Ngài là Chúa của lịch sử. Vì thế, Chúa biết rõ Vua Si-ru sẽ xuất hiện trong lịch sử.

Trong các câu từ 11-16, Đức Chúa Trời bảo đảm với dân Ngài rằng, Ngài sẽ đánh bại kẻ thù của họ. Ngài phán “Ta sẽ giúp ngươi” (41:14). Ngài tự xưng Ngài là Đấng cứu chuộc của Ít-ra-ên. Ngài sẽ dùng những người yếu, những người không nơi nương tựa làm công cụ của Ngài để chống lại người áp bức. Ngài sẽ dùng “sâu bọ Gia-cốp” để nghiền nát để đánh bại các dân tộc hùng mạnh có ý đồ xâm chiếm Ít-ra-ên (câu 15). Ngài không chỉ là Đấng cứu chuộc, mua chuộc chúng ta bằng một giá rất đắt, mà còn là Đấng che chở cho chúng ta. Vì thế chúng ta có thể vui mừng nói rằng Đức Chúa Trời cứu chuộc và che chở chúng ta. “Cứu chuộc và che chở” là lời hứa, là niềm hy vọng cho những ai nương náu mình nơi Ngài.

Đang khi chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố đe dọa sự bình yên của nhiều dân tộc, những ai cảm thấy tương lai sao ảm đạm và lịch sử loài người ngày càng u tối, thì phân đoạn này sẽ là niềm hy vọng, khích lệ, khiến chúng ta an lòng và tiếp tục vững tin. Hãy nhớ lại những lúc Đức Chúa Trời “cứu chuộc và che chở” bạn trong quá khứ. Những kinh nghiệm như thế giúp gì cho bạn và cho người khác?

Lạy Chúa, trong mục tiêu tốt lành và vô cùng lớn lao là cứu chuộc muôn dân của Ngài, con cầu xin Ngài cứu chuộc và che chở dân tộc con như Ngài đã làm cho dân tộc Ít-ra-ên.

 

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BAPTIST BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
&&&&&&&
Đấng Cứu Chuộc
Ê-sai 41:1-16
ĐIỂM         TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 5/5/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 3
Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.
Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.  Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;  a time to be born and a time to die,  a time to plant and a time to uproot,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.2 no one can fathom what God has done from beginning to end.
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3    Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1.  Điều chi hiện có, đã có ngày xưa; điều chi sẽ xảy đến, đã xảy đến từ lâu rồi: Đức Chúa Trời lại tìm kiếm việc gì đã qua. Whatever is has already been, and what will be has been before; and God will call the past to account. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.    Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc. I said to myself,“God will bring into judgment both the righteous and the wicked,
  for there will be a time for every activity, a time to judge every deed.”
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6.     Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. All go to the same place; all come from dust, and to dust all return. 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sáchTruyền Đạo3? What do you learn through the Word of God in Eccclesiastes3?
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redeemer
Isaiah 41: 1-16

 do not fear, for I myself will help you,” declares the Lord,  your Redeemer, the Holy One of Israel. (Isaiah 41:14).

Questions to ponder: What does God promise to the people of Israel? What makes the people of God rejoice and trust in Him? How did God protect you in the past? What are you doing for you now?

How can exiled people “sing Jehovah’s song” when it seems that He is too far away and doesn’t care about the plight of His people? This passage gives them answers and gives them hope.

God proclaims He is the creator of the universe and the maker of history. For a long time, He called Abraham (v. 4), and from Abraham, he made a great nation. Later, it was He who caused this people to decline because of exile, persecution. A century before the King of Persia was unborn, the prophet of God announced before that this king would be called by God to serve Him by rescuing those who were exile, allowing them to return to their homeland to restore the temple and rebuild their inheritance (Isaiah 44:28). God calls and uses Persia not because this king is righteous but to fulfill His righteous purpose is to restore his people (Isaiah 45: 1-4). God reminds the nations that He is with the king Siru and He will also be with each generation in history, from beginning to end (v. 4). He is the Lord of history. Therefore, the Lord knows that King Siru will appear in history.

In verses 11-16, God assured His people that He would defeat their enemies. He said, “I will help you” (41:14). He declared himself the Redeemer of Israel. He will use the weak, helpless people to be His tool to oppose the oppressor. He will use “Jacob’s bug” to crush to defeat the powerful people who intend to invade Israel (v. 15). He is not only a Redeemer, redeeming us at a very expensive price, but also a protector for us. So we can be happy to say that God redeemed and protected us. “Redeeming and protecting” is a promise, a hope for those who take refuge in Him.

While war and terrorism threaten the peace of many nations, those who feel the future is gloomy and human history is getting darker, this segment will be a hope and encouragement. , make us relieved and continue to believe. Remember the times when God “saved and protected” you in the past. Such experiences help you and others?

Lord, in the great and great goal of redeeming all of His people, I pray that You will redeem and protect my people as He did for the people of Israel.

 


 • PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY


  Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
  7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
  8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
  9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
  10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
  11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

  Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có một niềm tin hiễu rõ Đức Giê hô va là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi chúng ta.
 • Ngài Đấng biết được tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Ngài , thì Ngài xóa hết tất cả lỗi lầm và ban cho chúng ta làm con của Ngài.
 • Cảm tạ Chúa là Đấng làm nên lịch sử của nhân loại. Ngài biết trước quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, chúng ta hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Ngài.
 • Cầu nguyện cảm tạ Chúa Đấng Cứu Chuộc, Ngài luôn che chở, hướng dẫn và ban phước cho con dân của Ngài
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *