Đến Địa Ngục Và Trở Về?

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

Những Trải Nghiệm Hồn Lìa Khỏi Xác Rồi Trở Về Thực Sự Xảy Ra?

Trả lời:

Mọi người bị hấp dẫn từ những điều không thể giải thích được. Một số câu chuyện hấp dẫn nhất là trải nghiệm hồn lìa khỏi xác của một số người. Các hiệu sách có nhiều sách về chủ đề này. Các đài phát thanh, truyền hình cũng thực hiện một số cuộc phỏng vấn với những người được cho là có kinh nghiệm trong chuyện này. Các trải nghiệm loại này chuyển tải bằng chứng cho những người tin vào chuyện đó và cũng gây hoang mang với người hoài nghi. Chúng ta phải nhìn vào Kinh Thánh để đánh giá đúng hiện tượng này.

Nhiều báo cáo và kinh nghiệm đã được ghi chép và nghiên cứu kỹ lưỡng trong những năm gần đây. Một số người đã kinh nghiệm linh hồn lìa ra khỏi thân thể của họ rồi sau đó trở về. Một số khác có trải nghiệm được lên tới thiên đàng – trong khi một số người khác tường thuật rằng họ đã đến địa ngục và trở về. Tuy nhiên có nhiều câu hỏi nổi lên chung quanh những chuyện này. Chúng ta sẽ thảo luận nghiêm túc sáu vấn đề sau đây:

Một số các kinh nghiệm của nhiều người mâu thuẫn với nhau. Và khi đã mâu thuẫn thì không thể cả hai kinh nghiệm trái ngược đó đều là sự thật. Một người có thể có nhiều trải nghiệm, nhưng không phải mỗi trải nghiệm của họ là sự thật.
Một số trải nghiệm tương phản với giáo lý thuần chánh của Kinh Thánh, và dĩ nhiên không được các học giả Kinh Thánh và cộng đồng Cơ-đốc chấp nhận. Ví dụ, các trải nghiệm này thường được dùng để diễn tả rằng khi đối diện với sự chết thì không có gì phải sợ hãi. Điều này là đúng cho Cơ đốc nhân, nhưng với những người chưa tin thì không đúng. Kinh Thánh dạy: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hêb. 9:27)
Trải nghiệm chết đi rồi sống lại theo kiểu hồn lìa khỏi xác, rồi sau đó trở về nhập lại vào thân xác thì không phải là lẽ thật cho Cơ đốc nhân. Kinh Thánh dạy rằng khi linh hồn rời khỏi thân thể, người đó sẽ chết. (2 Côr. 5:8)
Trong những trải nghiệm này, một số người nói rằng họ đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng không có ai chết, rồi được thấy Đức Chúa Trời, và sau đó được sống lại trong cuộc đời này. “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:18). “Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” (Xuất. 33:20). Chỉ có những người bất tử trong đời hầu đến (sau khi chết và được phục sinh) có thể thấy Đức Chúa Trời đối mặt và ở với Ngài mãi mãi. Khi những người này gặp Chúa mặt đối mặt, họ không còn ở trong tội lỗi hay trở về với đời sống cũ trong thế giới nữa (1 Côr. 13:12; Khải. 22:4).
Những trải nghiệm của con người không phải lúc nào cũng thật. Có nhiều trải nghiệm không thật. Những điều gọi là trải nghiệm hồn lìa khỏi xác rồi trở về lại trong thân thể nên được đo lường theo tiêu chuẩn Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời (Giăng 10:34-35). Cơ đốc nhân không bao giờ nên sử dụng kinh nghiệm để giải thích Kinh Thánh, ngược lại phải dùng Kinh Thánh để giải thích cho những trải nghiệm của chúng ta.
Đâu là nguồn gốc của những trải nghiệm mà chúng ta đang đề cập? Về cơ bản có ba nguồn: Đức Chúa Trời, ma quỉ (2 Côr. 11:13-14) và sự lừa dối tâm lý. Làm thế nào chúng ta biết các trải nghiệm đó đến từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta cần một tiêu chuẩn khách quan của lẽ thật (Kinh Thánh) để đánh giá những nguồn này. Một khải thị hay kinh nghiệm cá nhân không thể trái ngược với những gì Kinh Thánh dạy, và cũng không thể lấy nó để thêm vào Kinh Thánh. Là Cơ đốc nhân chúng ta không chạy theo những kinh nghiệm gây tranh cãi từ những người khác, nhưng là lẽ thật trong Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô đã có một trải nghiệm: “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Về người đó, tôi sẽ khoe mình; nhưng về chính mình tôi, tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi.” (2 Côr 12:2-5). Lưu ý câu 4: “nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” Điều này trở nên sáng tỏ cho chúng ta hôm nay?

Tóm lại, các trải nghiệm vừa trình bày trên đây là trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng sai lầm.

ÁP DỤNG

Những trải nghiệm cá nhân hồn lìa khỏi xác rồi trở về có vẻ ly kỳ không nên là khao khát hay tán dương của chúng ta. Thay vì vậy chúng ta trông mong được gặp Chúa mặt đối mặt trong tương lai (1 Giăng 3:1-3).

KINH THÁNH THAM KHẢO

2 Côr. 5:8; Phi-líp 1:23; 3:20-21; Hêb. 9:27

ANSWER

Tác giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Translated by Huongdi

Nguồn:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

Bài trước: http://huongdionline.com/2018/05/29/khoa-hoc-va-kinh-thanh-co-tuong-hop-voi-nhau/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *