Does It Spark Joy? by ODB Anh & Viet

Does It Spark Joy? by ODB Anh & Viet

Finally, brothers and sisters, whatever is true . . . noble . . . right . . . pure . . . lovely . . . admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things. Philippians 4:8

A young Japanese woman’s book on decluttering and organizing has sold two million copies worldwide. The heart of Marie Kondo’s message is helping people get rid of unneeded things in their homes and closets—things that weigh them down. “Hold up each item,” she says, “and ask, ‘Does it spark joy?’” If the answer is yes, keep it. If the answer is no, then give it away.

The apostle Paul urged the Christians in Philippi to pursue joy in their relationship with Christ. “Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!” (Phil. 4:4). Instead of a life cluttered with anxiety, he urged them to pray about everything and let God’s peace guard their hearts and minds in Christ (vv. 6–7).

Let God’s peace guard your heart and mind in Christ. Philippians 4:6-7

Looking at our everyday tasks and responsibilities, we see that not all of them are enjoyable. But we can ask, “How can this spark joy in God’s heart and in my own?” A change in why we do things can bring a transformation in the way we feel about them.

“Finally, brothers and sisters, whatever is true . . . noble . . . right . . . pure . . . lovely . . . admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things” (v. 8).

Paul’s parting words are food for thought and a recipe for joy.

Lord, show me how You want to spark joy in the tasks I face today.

A focus on the Lord is the beginning of joy.

INSIGHT:

Paul’s encouragement to rejoice in difficult situations wasn’t from the perspective of someone who did not understand suffering. On Paul’s second missionary journey (ad 50–52), he was falsely accused of disturbing the social peace of the city. Severely flogged and unjustly imprisoned (Acts 16:20–25), Paul remained a picture of calmness and peace. Luke tells us that in the midst of such adversity, “Paul and Silas were praying and singing hymns to God” (v. 25). Paul knew what it meant to “not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Phil. 4:6). He could write these words because he himself practiced them. Are you at peace like Paul when life is difficult? 

Có Làm Ta Vui Không?

Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật… đáng trọng… công chính… thanh sạch… đáng yêu chuộng… đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Phi-líp 4:8

Quyển sách về nghệ thuật sắp xếp và tổ chức không gian sống của một thiếu nữ Nhật Bản đã bán được hai triệu bản trên khắp thế giới. Trọng tâm của thông điệp Marie Kondo muốn gửi gắm là giúp mọi người bỏ đi những thứ không cần thiết trong nhà và trong tủ của họ – là những thứ khiến họ mệt mỏi. Cô nói “Hãy cầm từng thứ lên” và hỏi: Nó có làm ta vui không?” Nếu câu trả lời là có, thì hãy giữ lại. Nếu không, hãy bỏ đi.

Sứ đồ Phao-lô đã thúc giục các tín hữu tại Phi-líp đeo đuổi niềm vui trong mối quan hệ với Chúa. “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!” Thay vì sống một cuộc đời trĩu nặng âu lo, ông khuyên giục họ cầu nguyện trong mọi sự và để sự bình an của Chúa cai trị lòng và trí của họ trong Đấng Christ (c.6-7).

Nhìn vào những công việc và trách nhiệm hàng ngày của mình, chúng ta thấy rằng không phải tất cả những trách nhiệm đó đều mang đến cho chúng ta niềm vui. Nhưng chúng ta có thể hỏi: “Làm sao để công việc này có thể khiến Chúa vui lòng và đem đến niềm vui trong lòng tôi?” Một sự thay đổi trong động cơ chúng ta làm mọi việc có thể đem đến sự biến đổi trong cách chúng ta cảm nhận về chúng.

“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật… đáng trọng… công chính… thanh sạch… đáng yêu chuộng… đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (c.8).

Những lời từ giã của Phao-lô là nguồn nuôi dưỡng cho tâm trí và là phương cách làm nên sự vui mừng.

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết Ngài muốn con chiếu rạng niềm vui trong những việc con đối diện hôm nay như thế nào.

Tập chú vào Chúa là khởi đầu của niềm vui.

CHÚ GIẢI: Lời khích lệ hãy vui mừng trong hoàn cảnh khó khăn của Phao-lô không phải là lời khích lệ từ một người chẳng từng trải sự đau khổ. Trong chuyến truyền giáo lần thứ hai (50–52 SCN) Phao-lô đã bị vu cáo là gây rối loạn thành phố. Bị đánh đòn và giam giữ cách bất công (Công Vụ 16:20–25), Phao-lô vẫn bình an và điềm tĩnh. Lu-ca cho chúng ta biết rằng ở giữa nghịch cảnh như vậy, “Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời” (c.25). Phao-lô biết rõ ý nghĩa của câu Kinh Thánh: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phil. 4:6). Ông có thể viết ra những lời này bởi vì chính ông đã thực hành. Bạn có cảm thấy bình an như Phao-lô khi cuộc sống gặp khó khăn không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *